Любопитни факти, свързани с рециклирането

Рециклирането е съвременният начин за преодоляване на глобалния проблем с огромните количества боклуци, които се изхвърлят ежедневно. 

Причината е, че планетата е на път да се превърне в огромно сметище, което застрашава качеството на живот. Ето защо преработката на отпадъци е успешна крачка за ограничаване на тяхното вредно влияние.

Какви проблеми разрешава рециклирането?

Рециклирането е процес, съставен от различни етапи, които  включват събирането, разделянето и последващата преработка на отпадъците. Благодарение на технологичния прогрес в последните десетилетия, съществена част от сметта успява да бъде унищожена или превърната в ценна суровина. 

По този начин се пестят природни ресурси, правят се икономии за световното стопанство, но най-същественото си остава екологичната полза за съхранение на биосистемите на Земята

Тоновете боклуци отдавна са започнали да придобиват  застрашителни обеми, което налага повсеместни мерки и законови норми в различните държави по света.

Любопитни факти, свързани с рециклирането

Масови еко кампании апелират за отговорно отношение към планетата и целят да се стимулира рециклирането на отпадъците. 

Разделното събиране на сметта също е част от усилията за ограничаване на нейните количества. Това подпомага и последващото преработване на различните по вид боклуци, които основно се делят на опасни и неопасни. 

Според техния произход те могат да се обособят като промишлени, битови, строителни и други. Друго основно деление на отпадъците е в зависимост от състава им и начините за последващо третиране.

Любопитни факти, свързани с рециклирането

Произход на рециклирането

Рециклирането датира от средата на миналия век в отговор на т.нар. консуматорско общество. Появата на различни материали и стоки води след себе си огромни количества ненужни вещи и отпадъци. 

Така в 60-те години на 20 век се ражда движение за опазване на околната среда, а от 1970 г. насам се провежда Ден на Земята. 

В този период се появява и логото на рециклирането, което символизира основните процеси на процеса – разделно събиране на боклука, преработването му и превръщането на отпадъците в суровини за производство на нови продукти.

В последните 50 години все по-активно темата за опазване на околната среда, за преодоляване на климатичните промени и съхранение на здравето на планетата са световни въпроси, с които се ангажират правителствата на развитите държави по света. 

През 1994 г. влиза в сила Рамковата конвенция за изменение на климата, която вече е подкрепена от 197 държави. Така те декларират, че се включват в мерките срещу глобалното затопляне, което е резултат от човешката дейност.        

Любопитни факти, свързани с рециклирането

Кои страни рециклират най-много?

В Европейският съюз една от най-рециклиращите държави е Германия, следвана от Австрия. В първата страна се преработват над 56 на сто от отпадъците, с във втората – 54%. 

Това показват данни на Европейската агенция по околна среда от мащабно проучване, което е извършено през 2017 г. Начело в класацията на най-добре справящите се с рециклирането страни се нареждат също Южна Корея и Уелс със 54% и 52%.

В България данни за рециклирането се събират от 2004 г. насам. Сред отпадъците най-висок е делът на хартията и картонът, при който се отмята сериозен процент преработка. Следват пластмасите, стъклото и металите. Данните са на Националния статистически институт от 2017 г.     

Изследване в Европа сочи, че през 2016 г. се падат средно по 480 кг генерирани отпадъци на човек годишно. От тях 46 на сто са рециклирани или компостирани, показва статистиката.   

 Интересни факти за отпадъците, които изхвърляме

По отношение рециклирането на отпадъци съществуват редица митове, както и любопитни факти, свързани с рециклирането. Те се отнасят за различните етапи от преработката на генерираните боклуци. Май-общо информациите могат да бъдат разделени според вида на сметта.  

Любопитни факти, свързани с рециклирането

Хартията

Хартията и картонените изделия са вид отпадъци, които подлежат на 100% рециклиране. Важно е обаче те да бъдат събрани по правилния начин, т.е. да не бъдат смесвани с други боклуци. 

Причината е, че по този начин се затруднява тяхната последваща преработка. Рециклирането на хартиените изделия е изключително важно, защото така се съхраняват дърветата, тъй като дървесната маса е основният източник за производство на хартиените влакна.

Може би малко популярни са фактите за кутиите от пица, които са един от сериозните замърсители. Поради попадането на отпадъци от мазнини по тях, те стават продукт, труден за преработка. 

Все пак те също трябва да попадат при картонените отпадъци, за да стигнат до преработка, вместо директно да отиват на сметището.

Стъклото

Стъклените отпадъци са едни от най-подходящите за преработка. От една страна стъклото като опаковка на хранителни продукти може да се използва многократно. 

Достатъчно е да бъде изхвърлено в контейнерите за стъкло, след което се обработва със специални продукти за дезинфекция преди да се вложи в нови производство като опаковъчен продукт. 

Любопитно е, че една стъклена бутилка се нуждае от цели 1000 години, за да бъде напълно разградена по естествен начин.

Пластмасата

Пластмасовите отпадъци крият сериозен риск за околната среда. В световния океан вече има пластмасови боклуци с мащабите на цял остров. 

Те крият риск за животинските видове и за водните обитатели, които често ги поглъщат. Редица птици и риби загиват след задавяне с найлонови торбички, капачки и други подобни изделия.

В последните десетилетия съществуват различни видове пластмасови изделия, като най-общо те се делят на напълно преработваеми, т.е. може да се рециклират, и на такива, които спадат към опасните отпадъци и изискват специален режим на съхранение.  

Електрониката

Старите уреди могат да са опасни за природата, заради отделни елементи в тях. Масово те се предават на пунктовете за цветни метали, за да бъдат разфасовани за последваща преработка. Металните елементи се рециклират в специални пещи, където се претопяват и от тях се правят продукти за производството на нови изделия.

Любопитни факти, свързани с рециклирането

Заключение

Качеството на живот на нашата планета е в ръцете на хората, които са отговорни за повсеместното замърсяване. Изискват се съвместни усилия от общността в света, за да се преодолеят вредните последици от генерираните тонове отпадъци

Спасението на Земята преминава през вариантите за рециклиране като възможност за ограничаване на сметта и за нейното качествено и безопасно преработване.

Снимки: Норд Холдинг

Подобни статии