Рециклиране на стъкло

Употреба на стъклото в бита

Стъклото намира широка употреба в ежедневието на хората: чаши, очила, огледала, електрически крушки и много други. Толкова много е навлезнало в ежедневието ни, че просто не можем да си представим света без стъкло.

Стъклени отпадъци за рециклиране | рециклиране на стъкло

Стъклото е интересен и уникален материал, който може да се използва отново за производството на нови изделия от стъкло, без да се влошава качеството им. Свойствата на получения материал са подобни на тези на стъклото, получено от първичното топене на естествени суровини. Стъклата могат да бъдат еластични или гъвкави и в същото време много крехки. Стъклото произхожда от зърнени пясъци и може да се рециклира почти неограничен брой пъти. По този начин стъклото има много дълъг жизнен цикъл.

За производството на стъкло е необходимо голямо количество естествени суровини, като пясък, варовик и калцинирана сода, чиито природни резерви не са неограничени.  От друга страна един тон на отпадъчно стъкло е еквивалентен на един тон стъкло произведено от естествени суровини!

В Европа това е добре известно, поради което повече от 80% от отпадъчното стъкло се рециклира. Също така стъклото е препоръчително да се рециклирa и поради факта, че не се разгражда при нормална употреба.

Стъклото съставлява голям компонент от битовите и промишлени отпадъци поради теглото и плътността му. Стъкленият компонент в битовите отпадъци обикновено се състои от бутилки, счупени изделия от стъкло, крушки и други. Изваждайки тези компоненнти, още преди достигането им до депото, спестява много средства.

Тук на помощ идват системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Изхвърляки ги в цветните контейнери, Вашите стъклени отпадъци не стигат до депото, а се предават направо на рециклиращи предприятия.

Какво представлява рециклирането на стъклото?

Самото рециклиране на стъкло представлява преработката на събраното отпадъчното стъкло в нов стъклен продукт. За целта отпадъците от стъкло трябва да се разделят по химичен състав и след това, в зависимост от крайната употреба се разделят по цветове.

Рециклиране на стъкло | НОРД Холдинг АД

Степентта на рециклиране на стъкло може да се различава в зависимост от изискванията за крайния продукт. Но основните етапи на технологията остават непроменени, а те са:

 • събиране,
 • доставка (транспорт),
 • предварителна обработка (сортиране, разделяне, измиване, почистване, сушене),
 • раздробяване,
 • добавяне на добавки (ако е необходимо);
 • производство на крайни продукти.

В процеса по рециклиране на стъкло една от най – важните стъпки е предварителната обработка. За да се получи качествен краен продукт трябва събраното стъкло да се сортира, правилно, според последващото му предназначение, като се раздели първо по цветове. След това трябва да се премахнат всички примеси и да бъде измито.

Рециклирането на стъкло използва по-малко енергия от производството му от естествени суровини, като има следните предимства:

 • намаляват се  емисиите на парникови газове, т.е. CO2. Например, при производството на стъклени съдове количество на парникови газове в атмосферата се намалява до 5%, когато се използва като суровина от 10% стъклени трохи.
 • намалява се консумацията на енергия. Производството на 1 тон стъкло от пясък, сода и друг материал изисква 3 пъти повече енергия, отколкото от използваното стъкло.
 • стъклото се рециклира на 100%, като при процеса на рециклиране качеството на му не се влошава.

Трябва да се добави, нещо много важно. Стъклото се рециклира напълно, така че производството му не уврежда околната среда.

Добра практика, използвана от производителите на стъклени опаковки, която навлиза все по е поставянето на щампи директно върху опаковката, като по този начин не се налата поставянето на допълнителен етикет. Така значително се улеснява последващото рециклиране и се спестява допълнителна енергия, необходима за предварителната обработка на събраните стъклени отпадъци.

Съвременните рециклиращи предприятия използват автоматизирани линии, където отпадъчното стъкло при постъпването си бива сортирано по цвят, премахват се примесите. След което стъклото бива измито и подсушено. Така сортирано и измито, стъкло вече  е готово за влагане в производство на нови продукти.

Много рециклиращи предприятия произвеждат отделни цветове от стъклото, тъй като стъклото запазва цвета си след рециклирането. Най-често срещаните видове, използвани за потребителски цели са безцветно стъкло, зелено стъкло и кафяво или кехлибарено стъкло.

При процеса на рециклиране на отпадъчно стъкло, могат да се произвеждат различни продукти

 • нови опаковки;
 • тухли;
 • широка гама от абразивни материали;
 • като основа на горния слой на покритието на обекти в спортни съоръжения;
 • изолационни материали и много други.

Рециклирането на стъкло е чудесна възможност да вземете малко пари, например от старите и ненужни стъклени опаковки, които имате. Освен това, ако оставим настрана икономическия стимул, връщайки стъклените опаковки в пункт, Вие допринасяте за намаляване използването на естествени суровини, което от своя страна оказва положително влияние върху качеството на околната среда.

Винаги може да предадете ненужните стъклени опаковки в някой от пунктовете в цялата страна на Норд Холдинг.  По този начин, освен че ще вземете пари за вашите стъклени опаковки ще бъдете сигурни, че те ще бъдат третирани, съгласно всички екологични изисквания и най важното, от тях ще бъдат произведени нови продукти.

Подобни статии