отработени масла Waste oils

Дейност с отработени масла

Дейността с отработени масла, която Норд холдинг извършва,
е свързана с разделно събиране, транспортиране до наши бази, временно съхранение и
предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на отработени масла.

Видове отработени масла:

отработени масла моторни масла

Моторни
масла

Моторни масла от двигатели
и трансмисии на автомобили,
автобуси, камиони, строителна
и селскостопанска техника.

отработени масла Хидравлични масла

Хидравлични
масла

Хидравлични масла от индустрията,
както и от камиони, от строителна
и селскостопанска техника.

отработени масла индустриални и изолационни масла

Индустриални и
изолационни масла

Индустриални и изолационни масла
от индустрията и енергетиката.

отработени масла корабни масла

Корабни
масла

Процес на рециклиране

Процесът на рециклиране на отработените масла включва следните операции:

 • ПРИЕМАНЕ
  При приемане на площадката отработените масла се измерват на сертифициран кантар.
 • ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ 
  Взема се проба за наличие на вода и антифриз. При съмнение относно качеството се правят допълнителни полеви тестове или се изпращат за лабораторен анализ.
 • СЪХРАНЕНИЕ
  Отработените масла се съхраняват във варели от 180 кг под навес или в цистерни.
 • ТРАНСПОРТ
  Отработените масла се транспортират до площадката във варели от 180 кг или в сертифицирани контейнери от 900 кг, а от площадката до рециклиращото предприятие – със специализирани автоцистерни.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ
  Вакуумна дестилация или пречистване и центрофугиране.

При процеса на вакуумна дестилация маслата се разделят на отделни фракции базови масла, които могат да бъдат използвани за производството на свежи моторни, хидравлични и други масла, както и на гудрон, който може да се използва за производство на асфалтови настилки, битум и др.

Съществуват и други методи на рециклиране, като пречистване и центрофугиране, но те не са толкова ефективни и
получените продукти имат по-специфично приложение.

Ползи

отработени масла

Ползи от рециклирането на отработени масла и на продуктите, получени от тях:

 • Защита на природата и на човешкия живот – предотвратява се отделянето в атмосферата на вредни емисии в резултат на безконтролното изгаряне на този вид отпадък.
 • Получава се заместител на нефта, чиито залежи са на изчерпване.