Екологична политика на Норд холдинг и Корпоративна отговорност Environmental policy

Корпоративна отговорност

Корпоративната социална отговорност е измерител за моралните и етичните принципи, които компанията спазва в своите
взаимоотношения с гражданите, потребителите, служителите, партньорите и всички други лица, с които си взаимодейства.

Корпоративната отговорност е доброволна концепция, с която компаниите изразяват своята социална, екологична и етична
ангажираност, както и индивидуалния си подход в интегрирането на бизнес стратегии, които водят до устойчиво развитие на обществото.

Норд холдинг е направила своя стратегически избор – да прилага бизнес концепции, които интегрират в себе си мерки за постигане
на устойчиво развитие, етично отношение към обществото, към природата и начина на живот на гражданите.

Ние намираме икономически, социални и морални аргументи да бъдем социално отговорни далеч отвъд законовите си задължения и
ангажименти, за да допринесем за изграждането на един по-красив, по-чист и по-хуманен свят.