ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

ИЗКУПУВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ (ИУМПС)

Събиране и изкупуване на автомобили и коли

Автомобилите се събират на специални площадки, където временно се съхраняват, както и в центровете за разкомплектоване чрез специализирани коли от типа „Пътна помощ“.

Обадете се на нашия телефон 0879 222 864 или пуснете запитване чрез нашата електронна форма, за да получите оферта за Вашата стара кола.

Върнете старата си кола при нас и вземете най-добрa ценa от 250 до 1000 лв.

Плащане на място

Обслужваме град София и региона, град Бургас, град Варна, град Търговище, град Г. Оряховица и град Габрово.

Когато се приема ИУМПС, се издава и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Площадки на наши партньори:

Предварително третиране на автомобили

След постъпване от площадките за временно съхранение и от собствениците, ИУМПС се разкомплектоват на специално обособени за целта места.

При самото проектиране и изграждане на тези площадки, инженерите са съобразили всички санитарно-хигиенни, както и екологични изисквания, според действащото законодателство и Наредба за третиране на отпадъците от моторните превозни средства (Обн. ДВ бр. 7 от 25.01.2013).

Практиката на дружеството показва, че приетите за разкомплектоване ИУМПС най-общо се делят на три типа:

а) ИУМПС за детайлно разкомплектоване с оглед запазване целостта на детайли и компоненти за повторна употреба (около 10% от общия поток ИУМПС);

б) ИУМПС за разкомплектоване със запазване на малка част детайли, указани от приемчика, за рециклиране или повторна употреба – (около 30% от общия поток);

в) ИУМПС за рециклиране без запазване на детайли – (около 60%).

Въпреки неголемия процент от ИУМПС с части, годни за евентуална повторна употреба, при разкомплектоването се обръща голямо внимание върху отделянето им, както и отделянето на компоненти, които биват класифицирани като опасни отпадъци.

Поради тази причина разкомплектоването на ИУМПС се извършва много внимателно, за да се намали количеството опасни вещества в отпадъците, предназначени за последващо третиране.

Остатъчните материали от разкомплектоването на ИУМПС се шредират.

В процеса на шредиране материалите се подлагат на серия от физични, както и механични сепарации, като така се отделят неметалните от металните отпадъци, черните от цветните метали.

Отпадъците, получени като резултат, биват предавани за оползотворяване в индустрията по рециклиране.

Рециклирането от своя страна намалява необходимостта от невъзобновимите природни ресурси, благодарение на което се намаляват и замърсяванията.

Около 93 % от ИУМПС, основно метали, се рециклират в ЕС.

За запитвания:
Валентин Терзийски
Управител на база Военна Рампа
Тел. +359 / 2 / 926 59 18
Моб.: 0879 222 864
e-mail: str-03@nordholding.bg