ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

  Норд Холдинг АД изкупува излезли от употреба моторни превозни средства. Норд Холдинг АД е надеждният и коректен търговец, който ще се отзове веднага и ще Ви предложи качествено обслужване. Фирмата има много партньори на територията на страната, които ще реагират веднага на Вашите нужди.

  За България е много важно да има изградена и функционираща ефективна и устойчива система за разделно събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както и за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от ИУМПС с оглед минимизиране въздействието на отпадъците върху околната среда, допринасяйки по този начин за защитата, опазването и подобряването на качеството на живот. Така ще запазим нашата природа.

  Ако Вашата кола е амортизирана и не си заслужава повече ремонти или е катастрофирала, потърсете ни, за да спечелите. Какво печелите? Освен пари, които ще получите за предаденото ИУМПС, спестявате време и данъци. Обадете се и ще Ви бъде разяснено как се определя цената на Вашия автомобил, каква е процедурата за свалянето му от регистрация, какви са последиците ако не предприемете необходимите мерки.

  Какви автомобили изкупуваме?

  Отговорът е ВСИЧКИ. Без значение дали вашето превозно средство е мотоциклет, трактор, лек автомобил, ремарке или товарен автомобил. Всяко ИУМПС има стойност. Дори и катастрофиралото.

  Условия, при които изкупуваме ИУМПС:

  Задължително условие за изкупуване на ИУМПС е да сте негов собственик или лице, което има законово основание да се разпорежда с него, напр. нотариално заверено пълномощно или удостоверение за наследници са документи, които удостоверяват това право.

  При предаване на ИУМПС трябва да се представи копия на големия талон на автомобила и лична карта. Когато собственика по талон не е лицето, което предава автомобила се изисква и документ, чрез който да докажете, че имате право да го продадете.

  Внимание! Предаваното пътно превозно средство не трябва да е с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.

  Не се изкупуват пътни превозни средства, които не са внесени по законоустановения ред или са обявени за издирване, до изясняване на въпроса за собствеността.

  Каква цена ще получите за Вашето превозно средство?

  Цената се определя по следната процедура:

  1. Проверка дали са редовни документите, които се представят за предаваното ИУМПС;
  2. Оглед на превозното средство за наличие на основните му компоненти;
  3. Измерване на превозното средство за определяне на неговото тегло;
  4. Определяне на цената на изкупувания автомобил. Цената се определя към деня на предаване, като се съотнася към котировките на черните и цветните метали на световната борса.

  Каква е процедурата за изкупуване?

  Първата стъпка е да вземете решение относно бъдещето на Вашия автомобил – да го предадете като ИУМПС. Предаването на ИУМПС става само на площадки, които имат разрешение от Регионалните инспекции по околна среда да приемат такъв отпадък, който е класифициран по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците с код 16 01 04* и наименование: излезли от употреба превозни средства или с код 16 01 06 и наименование: излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти.

  Втората стъпка е да се обадите и да получите ориентировъчна оферта за изкупуване на Вашия автомобил. За целта трябва да предоставите данни за марка и модел на автомобила, както и година на първа регистрация.

  Третата стъпка е да заявите дали желаете превоз за извозване на Вашия автомобил до оторизирана да го приеме площадка или ще го докарате на собствен ход. Шофьор на специализирана техника тип ”Пътна помощ”, придружен от общ работник вдига ИУМПС и го доставя на площадката.

  Четвъртата стъпка е да подготвите копия на следните документи: голям талон, лична карта и ако не сте собственик по талон на предаваното ИУМПС трябва да представите копие на документ за правото Ви да се разпореждате с него.

  Петата стъпка е след доставяне на автомобила да получите окончателна оферта за неговата стойност. Тя се определя след измерване на ИУМПС на автомобилна везна и прилагане на ценовата ставка към неговото тегло в деня на доставката.

  Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен от Регионалния отдел на Главна Дирекция “Мерки и измервателни уреди”, ДАМТН, като се издава кантарна бележка. Контролът относно постъпващите ИУМПС е документален – преглеждат се документите на МПС и документите за неговата собственост или ползване. При вдигане на МПС се извършва визуален оглед от шофьора в присъствието на собственика с оглед установяване наличността на основните части в ИУМПС. При постъпване на площадката  се извършва преглед на ИУМПС от приемчика.

  Шеста стъпка: След получаване на стойността за предаденото ИУМПС е необходимо да изчакате да се обработят Вашите данни, за да Ви се издаде удостоверение за разкомплектоване. С този документ и свалените регистрационни табели трябва да отидете в КАТ, за да дерегистрирате автомобила. След дерегистрацията му вече не сте длъжник на държавата за данъци относно това превозно средство.

  Какво ще се случи, ако не предприемете горните стъпки?

  Когато Вашето МПС не е в движение, но Ви е жал да се разделите с него и отлагате този момент, има опасност то да бъде вдигнато по нареждане на общината. Това ще се случи, когато автомобилът Ви е паркиран на терен, който е държавна или общинска собственост, напр. пред блока. Процедурата, която следва общината е следната: кмета на общината, назначава комисия, която поставя стикери на изоставени МПС на нейна територия. Стикера указва задължението Ви да преместите МПС в определен срок. Ако не извършите това подлежите на глоба и МПС се вдига и премества на площадка за съхранение на ИУМПС, като отново Ви се дава срок да си го вземете, но след заплащане на разходите по неговото преместване. След изтичане на срока ИУМПС се разкомплектова.

  НОРД ХОЛДИНГ ИЗКУПУВА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА КОЛИ, КАТО ВИ ПРЕДЛАГА РЕАЛНА ИЗГОДНА ЦЕНА, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВДИГАНЕТО ИМ ОТ  МЯСТО И ВИ ОСИГУРЯВА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, КОЕТО Е НЕОБХОДИМИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ОТ КАТ.

  Консултирайте се с нас по телефона, по имейл или на място в някой от центровете  за разкомплектоване на ИУМПС. 

  Трябва да знаете, че:

  Като собственик на МПС, което е в края на жизнения си цикъл, Вие сте потенциален замърсител, ако не го предадете на площадка за събиране или разкомплектоване на ИУМПС и в този случай важи принципа “замърсителят плаща” – лицата, които образуват или допринасят за образуването на опасни отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.

  Съвременните автомобили имат съдържание на стомана от около 77%. Ето защо шредирания скрап е тегловно най-значим в изходния поток от рециклирането на ИУМПС. В Европа един тон сурова стомана се произвежда в електрически волтови пещи от около 1.1 тона стоманен скрап средно.

  Важни принципи, които всички трябва да следваме са:

  • “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.
  • Отпадъците трябва да се употребяват повторно и да се възстановяват, и че следва да се отдава предпочитание на повторната употреба и рециклирането. Такъв е и случая с отделяне на части за повторна употреба от ИУМПС.
  • “Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.
  • „Участие на обществеността“ –заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.
  • Подобряването на екологичните резултати от поведението на всички икономически оператори, участващи в жизнения цикъл на превозните средства, и особено операторите, пряко участващи в третирането на излезлите от употреба превозни средства.

  ИЗКУПУВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ (ИУМПС) В НОРД ХОЛДИНГ АД

  Събиране и изкупуване на автомобили и коли

  Автомобилите се събират на специални площадки, където временно се съхраняват, както и в центровете за разкомплектоване чрез специализирани коли от типа „Пътна помощ“.

  Пуснете запитване чрез нашата електронна форма, за да получите оферта за Вашата стара кола.

  Върнете старата си кола при нас и вземете най-добрa ценa от 250 до 1000 лв.

  Плащане на място

  Обслужваме град София и региона, град Бургас, град Варна, град Търговище, град Г. Оряховица и град Габрово.

  Когато се приема ИУМПС, се издава и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

   Площадки на наши партньори:

   Предварително третиране на автомобили

   След постъпване от площадките за временно съхранение и от собствениците, ИУМПС се разкомплектоват на специално обособени за целта места.

   При самото проектиране и изграждане на тези площадки, инженерите са съобразили всички санитарно-хигиенни, както и екологични изисквания, според действащото законодателство и Наредба за третиране на отпадъците от моторните превозни средства (Обн. ДВ бр. 7 от 25.01.2013).

   Практиката на дружеството показва, че приетите за разкомплектоване ИУМПС най-общо се делят на три типа:

   а) ИУМПС за детайлно разкомплектоване с оглед запазване целостта на детайли и компоненти за повторна употреба (около 10% от общия поток ИУМПС);

   б) ИУМПС за разкомплектоване със запазване на малка част детайли, указани от приемчика, за рециклиране или повторна употреба – (около 30% от общия поток);

   в) ИУМПС за рециклиране без запазване на детайли – (около 60%).

   Въпреки неголемия процент от ИУМПС с части, годни за евентуална повторна употреба, при разкомплектоването се обръща голямо внимание върху отделянето им, както и отделянето на компоненти, които биват класифицирани като опасни отпадъци.

   Поради тази причина разкомплектоването на ИУМПС се извършва много внимателно, за да се намали количеството опасни вещества в отпадъците, предназначени за последващо третиране.

   Остатъчните материали от разкомплектоването на ИУМПС се шредират.

   В процеса на шредиране материалите се подлагат на серия от физични, както и механични сепарации, като така се отделят неметалните от металните отпадъци, черните от цветните метали.

   Отпадъците, получени като резултат, биват предавани за оползотворяване в индустрията по рециклиране.

   Рециклирането от своя страна намалява необходимостта от невъзобновимите природни ресурси, благодарение на което се намаляват и замърсяванията.

   Около 93 % от ИУМПС, основно метали, се рециклират в ЕС.