ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

  Норд Холдинг АД изкупува излезли от употреба моторни превозни средства. Норд Холдинг АД е надеждният и коректен търговец, който ще се отзове веднага и ще Ви предложи качествено обслужване. Плащане на място!

  Норд Холдинг АД изкупува излезли от употреба моторни превозни средства, предоставя необходимите документи за дерегистрация и организира тяхното последващо рециклиране.

  Норд Холдинг АД изкупува всички видове превозни средства, без значение дали превозното средство е мотоциклет, трактор, лек автомобил, ремарке, автобус или товарен автомобил. Всяко ИУМПС има стойност. Дори и катастрофиралото.

  Условия, при които изкупуваме ИУМПС:

  Задължително условие за изкупуване на ИУМПС е клиенти да е негов собственик или лице, което има законово основание да се разпорежда с него, напр. нотариално заверено пълномощно или удостоверение за наследници са документи, които удостоверяват това право.

  При предаване на ИУМПС клиентът трябва да представи копия на големия талон на автомобила и лична карта. Когато собственика по талон не е лицето, което предава автомобила се изисква и документ, чрез който да докажете, че има право да го продаде.

  Внимание! Предаваното пътно превозно средство не трябва да е с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.

  Не се изкупуват пътни превозни средства, които не са внесени по законоустановения ред или са обявени за издирване, до изясняване на въпроса за собствеността.

  Цена. Цената се определя на база на измерване на превозното средство за определяне неговото тегло и на база на пазарните цени на отпадъчните черни и цветни метали за периода.

  Процедура за изкупуване.

  Предаването на ИУМПС става само на площадки, които имат разрешение от Регионалните инспекции по околна среда да приемат такъв отпадък, който е класифициран по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците с код 16 01 04* и наименование: излезли от употреба превозни средства или с код 16 01 06 и наименование: излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти.

  Първа стъпка : Комуникация с клиента за изготвяне на ориентировъчна оферта за изкупуване на превозното средства. За целта клиента трябва да предостави данни за марка и модел на автомобила, както и година на първа регистрация.

  Втора стъпка :  Организиране на превоз от Норд Холдинг АД за извозване на превозното средство до оторизирана да го приеме площадка или докарване на собствен ход от клиента. В първия случай, шофьор на специализирана техника тип ”Пътна помощ”, придружен от общ работник вдига ИУМПС и го доставя на площадката.

  При извозване от място или приемане на площадка, на ИУМПС се извършва визуален оглед в присъствието на собственика с оглед установяване наличността на основните части в ИУМПС – шаси и двигател и наличието на идентификационен номер.

  Трета стъпка : Предоставяне от страна на клиента на копия на следните документи: голям талон, лична карта и ако клиента не е  собственик по талон на предаваното ИУМПС, представяне на копие на документ за правото му да се разпорежда с него.

  Четвърта стъпка : Получаване на окончателна оферта за стойността на превозното средство. Тя се определя след оглед и измерване на ИУМПС на автомобилна везна и прилагане на ценовата ставка към неговото тегло в деня на доставката.

  Пета стъпка: След получаване на стойността за предаденото ИУМПС, клиентът изчаква да се обработят неговите данни с цел издаване на удостоверение за дегеристрация. С този документ и свалените регистрационни табели клиента отива в КАТ за да дерегистрира автомобила. След дерегистрацията му собственикът вече не е длъжник на държавата за данъци относно това превозно средство.

  Какво ще се случи, ако не се предприемат горните стъпки?

  Когато МПС не е в движение, но собственикът не желае се раздели с него и отлага този момент, има опасност то да бъде вдигнато по нареждане на общината. Това ще се случи, когато автомобилът е паркиран на терен, който е държавна или общинска собственост, напр. пред блока. Процедурата, която следва общината е следната: кмета на общината, назначава комисия, която поставя стикери на изоставени МПС на нейна територия. Стикера указва задължението на собственика да премести МПС в определен срок. В противен случай собственикът подлежи на глоба и МПС се вдига и премества на площадка за съхранение на ИУМПС, като отново се дава срок на собственика да си го вземе, но след заплащане на разходите по неговото преместване. След изтичане на срока ИУМПС се разкомплектова.

  Трябва да знаете, че:

  Собственик на МПС, което е в края на жизнения си цикъл, е потенциален замърсител, ако не го предаде на площадка за събиране или разкомплектоване на ИУМПС и в този случай важи принципа “замърсителят плаща” – лицата, които образуват или допринасят за образуването на опасни отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.

  Дейности след приемане на ИУМПС.

  След приемане на ИУМПС същите се разкомплектоват в центрове по разкомплектоване, който имат необходимото оборудване и разрешителни. Разкомплектоването става съгласно одобрена от Министъра на околната среда и водите методика, която гарантира безопасната работа, незамърсяване на околната среда и достигане на възможно най-висок процент на рециклиране.

  Разкомплектоването следва определени стъпки:

  • Източване на гориво и други течности;
  • Отстраняване на маслени филтри и катализатори;
  • Отстраняване на акумулатор;
  • Отстраняване на гуми;
  • Отстраняване на стъкла;
  • Отстраняване на брони;
  • Отстраняване на табло;
  • Отстраняване на седалки;
  • Отстраняване на алуминиевите компоненти и др. части.

  В състава на ИУМПС влизат около 83% черни метали, 6% черни метали, стъкло – 4%, гума – 2,5%, пластмаси – 1,5%, останалите около 3% включват катализатори, маслени филтри, акумулатор, течности и други.

  Прецизното разкомплектоване, следващо определените стъпки позволява предаването за повторна употреба и рециклиране на специфичните компоненти в най-голяма степен. В момента нивото рециклиране за различните видове превозни средства е в обхвата на 86% до 96%, а на оползотворяване 96% от теглото на всяко ИУМПС.

  За България е много важно да има изградена и функционираща ефективна и устойчива система за разделно събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както и за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от ИУМПС с оглед минимизиране въздействието на отпадъците върху околната среда, допринасяйки по този начин за защитата, опазването и подобряването на качеството на живот. Така ще запазим нашата природа.

  Върнете старата си кола при нас и вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 450 ДО 1500 ЛВ. за брой

  ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!

  Обслужваме град София и региона

  Когато се приема ИУМПС, се издава и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

  Обадете ни се на:

  • За град София и региона: 0876 238 869
  • За град София, район Горубляне: 0879 228 888
  • За град София, район Люлин: 0882 115 555