Дейност с излезли от употреба превозни средства (ИУМПС) End-of-life vehicles

Дейност с излезли от употреба превозни средства (ИУМПС)

Норд холдинг изкупува излезли от употреба моторни превозни средства, предоставя необходимите документи за дерегистрация от КАТ и организира тяхното последващо рециклиране.
Изкупуваме всички видове превозни средства мотоциклети, трактори, ремаркета, автобуси, леки и товарни автомобили, тъй като вярваме, че всяко ИУМПС има стойност, дори катастрофиралото.

Условия, при които изкупуваме ИУМПС

 • Задължително условие за изкупуване на ИУМПС е клиентът да е негов собственик или лице, което има законово основание (например нотариално заверено пълномощно или удостоверение за наследници) да се разпорежда с него.
 • При предаване на ИУМПС клиентът трябва да представи копия на големия талон на автомобила и на личната си карта.
  В случай че лицето, което предава автомобила, не е собственикът по талон, се изисква и документ, който го упълномощава да извърши продажбата.

!

ВНИМАНИЕ!

Предаваното пътно превозно средство не трябва да е с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.

Не се изкупуват пътни превозни средства, които не са внесени по законоустановения ред
или са обявени за издирване, до изясняване на собствеността.

Цената се изчислява на база теглото на превозното средство, което се установява след измерване,
и пазарните цени на отпадъчните черни и цветни метали за периода.

Изкупуване

Предаването на ИУМПС става само на площадки, които имат разрешение от съответната регионална инспекция по околна среда да приемат такъв отпадък, класифициран по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците с код 16 01 04* и наименование излезли от употреба превозни средства или с код 16 01 06 и наименование излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти.

Процедурата по изкупуване преминава през следните стъпки:

 • КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА 
  Комуникация с клиента за изготвяне на ориентировъчна оферта за изкупуване на превозното средство.
  За целта клиентът трябва да предостави данни за марката и модела на автомобила, както и за годината на първата му регистрация.
 • ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕВОЗ
  Организиране на превоз от Норд холдинг за извозване на превозното средство до площадка, оторизирана да го приеме, или докарване на собствен ход от клиента.
  В първия случай шофьор на специализирана техника тип „Пътна помощ“, придружен от общ работник, вдига ИУМПС и го доставя на площадката.
  При приемане на площадката или извозване от място се извършва визуален оглед на ИУМПС в присъствието на собственика или на упълномощено от него лице с оглед установяване на наличието на основните компоненти на ИУМПС – шаси, двигател и идентификационен номер.
 • КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ
  Предоставяне от страна на клиента на копия на следните документи: голям талон, лична карта и в случай че не е собственик по талон на предаваното ИУМПС – копие на документ, удостоверяващ правото му да се разпорежда с него.
 • ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТА
  Получаване на окончателна оферта за стойността на превозното средство –  определя се след оглед, измерване на ИУМПС на автомобилна везна и прилагане на ценовата ставка към съответното тегло в деня на доставката.
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
  След получаването на оферта за стойността на предаденото ИУМПС клиентът изчаква да му бъде издадено удостоверение за дерегистрация.
  С този документ и свалените регистрационни табели клиентът отива в КАТ, за да дерегистрира автомобила.
  Дерегистрацията освобождава собственика от данъчни задължения към държавата по отношение на това превозно средство.

Какво ще се случи, ако не се предприемат горните стъпки?

Когато МПС не е в движение, но по някаква причина собственикът не желае да се раздели с него или отлага този момент, има опасност
то да бъде вдигнато по нареждане на съответната община.

Това може да стане, когато автомобилът е паркиран на терен, който е държавна или общинска собственост,
например пред жилищен блок.

По отношение на изоставени МПС на тяхна територия общините прилагат следната процедура: кметът назначава комисия, която поставя стикери, указващи задължението на собствениците да преместят МПС в определен срок.

При неспазване на този срок собственикът подлежи на глоба и МПС се вдига и премества на площадка за съхранение на ИУМПС,
като се определя нов срок, в който може да си го вземе, но само след като заплати разходите по преместването му.

След изтичане на срока ИУМПС се разкомплектова.

!

ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:

Собственик на МПС, което е в края на жизнения си цикъл, е потенциален замърсител, ако не го предаде
на площадка за събиране или разкомплектоване на ИУМПС.

В този случай важи принципът „замърсителят плаща“ – лицата, които образуват или допринасят за образуването на опасни отпадъци
или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на
отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.

Дейности след приемане на ИУМПС

Дейности след приемане на ИУМПС

След приемане на ИУМПС същите се разкомплектоват в центрове по разкомплектоване, които притежават необходимото оборудване и разрешителни.

Разкомплектоването става съгласно одобрена от министъра на околната среда и водите методика, която гарантира безопасна работа, незамърсяване на околната среда и достигане на възможно най-висок процент на рециклиране.

Разкомплектоването следва определени стъпки:

В състава на ИУМПС влизат

В състава на ИУМПС влизат кръгова диаграма
В състава на ИУМПС влизат

Прецизното разкомплектоване, при което се следват точно определени стъпки, позволява специфичните компоненти да бъдат предадени за повторна употреба и да бъдат рециклирани в максимална степен.

В момента нивото на рециклиране за различните видове превозни средства е в диапазона от 86 до 96% от теглото на всяко ИУМПС, а на оползотворяване – 96%.

За България е много важно да разполага с ефективно функционираща и устойчива система за разделно събиране и третиране на ИУМПС, както и за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от ИУМПС с оглед минимизиране на въздействието на отпадъците върху околната среда, защита на природата, опазване и подобряване на качеството на живот.

Върнете старата си кола при нас


ВЗЕМЕТЕ НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 ЛВ. ЗА БРОЙ

ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО

ОБСЛУЖВАМЕ ГРАД СОФИЯ

При приемане на ИУМПС се издава и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ!