Дейност С НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) Waste portable and industrial batteries

Дейност с негодни за употреба портативни и промишлени батерии и акумулатори  (НУБА)

Норд холдинг приема и предава за рециклиране негодни за употреба
портативни и промишлени (наричани още „индустриални“) батерии и акумулатори.

Те се разделят на различни видове по няколко показателя:

Според източника на енергия:

 • ПЪРВИЧНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
  Първични източници на енергия, неподлежащи на презареждане.
 • ВТОРИЧНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
  Вторични източници на енергия, подлежащи на презареждане.

Според размера и приложението:

Портативни батерии и акумулатори

Портативните батерии са малки по размер (под 2 кг) и се отличават с изключително разнообразие
според материалите и вътрешните химични съединения, използвани в тях.

Често срещани в ежедневието са следните видове портативни батерии:

 • АЛКАЛНИ
 • ВЪГЛЕРОДНО-ЦИНКОВИ
 • ВЪЗДУШНО-ЦИНКОВИ
 • ОЛОВНИ
 • НИКЕЛ-КАДМИЕВИ
 • НИКЕЛ-МЕТАЛХИДРИДНИ
 • ЛИТИЕВО-ЙОННИ
 • ЛИТИЕВО-ПОЛИМЕРНИ
 • ТИП „КОПЧЕ“ И ДР.

Най-популярните първични портативни батерии са алкалните, които имат малък размер,
най-често са в цилиндрична форма и се използват в бита за захранване на дистанционни управления, играчки и др.

Най-разпространените вторични батерии са литиево-йонните, които се използват в електроуреди
и преносими електронни устройства за домашна употреба.

Индустриални батерии и акумулатори

Индустриалните батерии и акумулатори са разнообразни по състав, като най-често срещани са:

 • ЛИТИЕВО-ЙОННИ
 • ЛИТИЕВИ
 • ВЪЗДУШНО-ЦИНКОВИ
 • ОЛОВНО-КИСЕЛИ
 • НИКЕЛ-КАДМИЕВИ
 • СЪС СРЕБЪРЕН ОКСИД

Индустриалните акумулатори намират приложение в:

Дейност С НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) промишленост

ПРОМИШЛЕНОСТТА

Дейност С НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) захранване на трамвай

ЗАХРАНВАНЕто НА ТРАМВАИ,
ТРОЛЕЙБУСИ И ДРУГИ
АВТОНОМНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ

Дейност С НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) захранване на големи обществени сгради

АВАРИЙНОто ЗАХРАНВАНЕ
НА ГОЛЕМИ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Дейност С НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) съхраняване на ел. енергия добита от алтернативни източници

СЪХРАНЯВАНЕто НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ, ДОБИТА ОТ АЛТЕРНАТИВНИ
ИЗТОЧНИЦИ И ДР.

Процес на рециклиране

Процесът на рециклиране, оползотворяване
или обезвреждане на портативните и промишлените
НУБА включва следните операции:

 • ПРИЕМАНЕ 
  Портативни НУБА се приемат както от физически, така и от юридически лица.  Промишлени НУБА се приемат само от юридически лица.
  При предаването на наша площадка се оформят всички документи, които се изискват съгласно действащото законодателство. Специфично изискване за предаване на батерии и акумулатори, съдържащи течност, е да се предават със здрав корпус, налични капачки и съхранена течност.
 • ИЗКУПУВАНЕ
  Норд холдинг изкупува срещу заплащане излезли от употреба батерии и акумулатори или ги приема безвъзмездно в зависимост от техния вид и начина, по който ще бъдат използвани в рециклиращите предприятия.
  Поради разхода за рециклиране, надвишаващ стойността на добитите материали, определени видове батерии и акумулатори се приемат само по предварителна договорка с доставчика за заплащане.
 • СОРТИРАНЕ
  След приемане на НУБА в наша база обучен персонал разделя батериите по видове. Разделянето става според наличната маркировка върху корпуса на батериите. Ако такава липсва при портативните батерии, същите се съхраняват и предават за рециклиране като несортирани.
 • СЪХРАНЕНИЕ
  НУБА се складират разделени по видове в специални съдове – непропускливи пластмасови варели и боксове, които се съхраняват в закрити помещения или под навес.
 • ТРАНСПОРТ
  НУБА могат да бъдат опасни и неопасни съгласно екологичното законодателство, както и съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). Всеки отделен вид НУБА се превозва съгласно изискванията на двете класификации.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ
  Всички доставени батерии и акумулатори се предават на рециклиращи съоръжения в България и в държави от Европейския съюз, специализирани за конкретни видове батерии.

Преди да предадем НУБА за рециклиране, изискваме от съоръженията да гарантират,
че покриват изисквания на европейското законодателство за минимални процентни прагове
за рециклиране на видовете батерии.

Обичайно процесът на рециклиране на батериите и
акумулаторите включва:

 • РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ ИЛИ
  МЕХАНИЧНО РАЗДРОБЯВАНЕ
 • РАЗДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ИМ МАТЕРИАЛИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНИ ПРОЦЕСИ
 • РЕЦИКЛИРАНЕ НА ВЕЧЕ РАЗДЕЛЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЧРЕЗ СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ТЯХ ПРОЦЕСИ

Алкални и въздушно-цинкови портативни батерии

 • ШРЕДИРАНЕ
  Механична обработка за разделяне на материалите чрез шредиране. Отделят се фероникел и черна маса.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ НА ФЕРОНИКЕЛ
  Фероникелът се предава за рециклиране от металургичната индустрия.
 • ОБРАБОТКА НА ЧЕРНАТА МАСА
  Черната маса се обработва във въртяща се пещ до получаването на шлака за нуждите на пътното строителство, цинков оксид, използван в цинковата индустрия, и въглерод.

Никел-кадмиеви промишлени батерии и акумулатори

 • МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА
  Предварителна механична обработка за отделяне на външните пластмасови обвивки, които се рециклират в нови пластмасови продукти.
 • ВАКУУМНО-ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА
  Следва вакуумно-термична обработка, извършвана във вакуумна пещ, в която чрез физико-химични процеси и постепенно нагряване се извлича фероникелова сплав, а чрез допълнителна кондензация – вода, масло и кадмий.
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОБИТИТЕ СУРОВИНИ
  Фероникеловата сплав е суровина за металургичната индустрия, а кадмият се използва за легиране на метали с цел подобряване на техните свойства, получаване на сплави за спояване, галванизиране на метали за предотвратяване на корозия, както и в производството на аноди или катоди за акумулаторни батерии.

Литиево-йонни батерии и акумулатори

 • ШРЕДИРАНЕ
  Батериите се шредират и се извлича електролитът.
 • СЕПАРИРАНЕ
  Посредством магнитна сепарация се отделят желязо, а чрез различни последващи методи за сепариране – пластмаси, свързващи вещества, мед, алуминий, графит и соли на литий, кобалт, никел и манган.
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОБИТИТЕ СУРОВИНИ
  Солите на литий, кобалт, никел и манган се обработват и се получава материал за производство на катоди, използвани в литиево-йонните батерии.

  Графитът, алуминият, медта и желязото също се преработват и могат да се вложат в изработката на литиево-йонни батерии или в други системи за съхранение на енергия, в производството на керамика, пигменти, лепила, бои и др.

Ползи

Дейност С НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА)

Рециклирането на негодни за употреба батерии
и акумулатори ни дава ценни суровини, като:

 • ФЕРОНИКЕЛОВА СПЛАВ
 • ОЛОВО
 • МЕД И АЛУМИНИЙ
 • СОЛИ НА ЛИТИЙ, КОБАЛТ, НИКЕЛ И МАНГАН
 • КАДМИЙ
 • ПЛАСТМАСИ И ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Тези материали влизат обратно в промишлеността, като компенсират
ограничените природни ресурси, добивани за тяхното производство.

!

Трябва да знаете, че:

Батериите и акумулаторите са важна част от ежедневието на съвременния човек – от мобилния телефон, лаптопа, електронната игра и дистанционното до трамвая и електрическия автомобил.

Привидно незабележими като част от други уреди и съоръжения, количеството им всъщност е огромно и ако бъдат депонирани или изхвърлени в общия отпадък, могат да нанесат значителни вреди на природата.

Причината за това е, че НУБА съдържат опасни вещества, които могат да отровят водата и почвата –  например киселината в акумулатора на автомобила, живака в батериите тип „копче“, кадмия в никел-кадмиевите батерии и т.н.