ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Събиране на опасни отпадъци

Какво представляват опасните отпадъци

Опасни отпадъци са тези, чийто състав и свойства създават риск за околната среда, включително човешкото здраве. Един отпадък се класифицира като опасен ако притежава едно или повече свойства, които го определят като опасен, например корозивни, токсични, отровни, инфекциозни и т.н..

Водите, почвите и въздуха, са силно застрашени от неправилното съхранение на опасните отпадъци и затова те трябва да се събират и съхраняват отделно от останалия поток отпадъци, като смесването им с битови, производствени и други неопасни отпадъци е забранено. Това е така, тъй като опасните отпадъци могат да бъдат първичен и вторичен замърсител на околната среда.

Опасни отпадъци се генерират от всички сектори в обществото, като най общо те се делят на битови, строителни и производствени.

Битовите опасни отпадъци се генерират в домакинствата или сходни източници, като хотели, обществени сгради, заведения, магазини и други. За тези отпадъци, всяка община трябва да има изградена система за събиране и третиране с цел да не се допуска замърсяване на общото количество битов отпадък. Като пример за опасни отпадъци от бита може да се даде: използвани батерии, някои видове препарати за почистване, стари осветителни крушки или луминесцентни лампи, термометри, лекарства с изтекъл срок на годност, бои, мастила, лепила, лакове и бояджийски материали, хладилници, климатици, монитори, телевизори и други.

Опасни строителни отпадъци се генерират при строителни и ремонтни дейности, както и при разрушаване на сгради. Пример за такива отпадъци са азбестова изолация, различни видове бои и лакове. За правилното третиране на тези отпадъци следва те да се разделят още при генерирането им и да не се допуска смесването им с останалия поток строителни отпадъци на строителната площадка.

Опасни производствени отпадъци се генерират от производствената дейност на предприятията. Това са и отпадъците, които се образуват в най-големи количества и съответно създават най-голяма опасност за околната среда и човека. За тези отпадъци се извършва и най-строг контрол. Примери за такива отпадъци са химикалите, бои, масла, утайки, тежки метали и други.

Има и още една категория опасни отпадъци, а именно радиоактивните. За тези отпадъци са въведени изключително строги мерки за контрол, с цел да се изключи дори и минимална възможност, част от радиоактивните вещества да попаднат в околната среда.

При образуването на опасни отпадъци, генераторите им са длъжни да ги предадат на лице, което притежава разрешение за дейност със съответния вид отпадък, издадено по реда на Закон за управление на отпадъците.

За тези отпадъци важи правилото замърсителят плаща, което означава, че за образуваните количества опасни отпадъци, фирмата генератор трябва да плати за обезвреждането на съответното количество отпадък. Изключение от това правило се прилага за опасните отпадъци, образувани в домакинствата, за които съответната община създава система за събирането им и оповестява графици и кампании за предаването им.

Управлението на опасните отпадъци е труден и сложен процес, като основна част от този процес е осведомеността на населението и бизнеса за опасностите, които крият те, както и за методите за тяхното последващо третиране.

В България почти няма налични мощности за обезвреждане на опасни отпадъци, освен изградените в няколко регионални депа клетки за опасни отпадъци, няколко фирми и инсинуатора за болнични отпадъци към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Голяма част от опасните отпадъци, които се генерират на територията на страната се изнасят за обезвреждане в инсталации в други държави. Същевременно част от опасните отпадъци могат да бъдат рециклирани и да се получат нови продукти. Пример за такива отпадъци са оловно киселите акумулатори, от които след преработка се произвеждат нови акумулатори.

За да пазим себе си и природата старите уреди и други опасни отпадъци трябва да бъдат предадени на фирма, която има право да ги събира или да се предадат при организирани кампании за разделно събиране на отпадъци. Някои отпадъци, като старите батерии и акумулатори може да върнете обратно в магазин, който продава такива артикули.

Огледайте се в магазина дали има съд за събиране на отпадъци, ако не попитайте – магазините не могат да откажат приемането им, защото имат задължение, регламентирано в закон.

Потребителите могат да върнат безплатно ИУЕЕО в търговската мрежа, където се продават ЕЕО, при закупуване на ново ЕЕО, което изпълнява същите или сходни функции, а без да пазаруват в големите магазини може да се върне само малък уред, с размери до 25 сантиметра.

Може да предадете опасните си отпадъци и на специализирани фирми, каквато е нашата. Ние ще организираме опасните отпадъци да попаднат на безопасно място, например опасните Ni-Cd батерии, които не се рециклират в България, изнасяме за рециклиране в Германия.

Събиране на опасни отпадъци в “Норд Холдинг” АД

“Норд Холдинг” АД има изградена мрежа от контрагенти чрез които да се постигне събирането, третирането и последващото рециклиране и/или обезвреждане на опасни отпадъци. Нашите специалисти ще Ви обяснят къде можете да предадете опасните отпадъци, при какви условия и какво ще е тяхното бъдеще, така че заедно да допринесем за по-безопасна и чиста среда и начин на живот.

Събираме опасни отпадъци, срещу заплащане от Ваша страна:

  • Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества /опаковки от масла, спирачна течност, антифриз, химикали, бои, лакове, спрейове и др./.
  • Абсорбенти и филтърни материали /облекла, замърсени с опасни вещества, хартиени маслени филтри, конци и кърпи, замърсени с опасни вещества,  филтри от бояджийно и др./.
  • Спирачна течност
  • Антифриз
  • Лампи

Площадки на наши партньори: