Дейност с опасни отпадъци

Дейност с опасни отпадъци

Дейността на Норд холдинг с опасни отпадъци е свързана с разделно събиране, транспортиране до бази, временно съхранение и предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци.

Този вид отпадъци са голяма група, като в обсега на нашето внимание попадат следните:

Видове опасни отпадъци

deinosti

Опаковки, замърсени
с опасни вещества

Антифриз, спирачна течност, автомобилни и хидравлични масла, обезмаслители, специализирани аерозолни спрейове и др.

opasni

Абсорбенти

Замърсени парцали, кърпи и работни облекла, маслени и въздушни филтри, филтри от индустрията.

opasni

Разтворители

Бои, лакове и разтворители.

opasni

Лампи

Луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.

Процес на рециклиране

Процесът на рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на опасните отпадъци включва следните операции:

 • ПРИЕМАНЕ
  При приемане на площадката опасните отпадъци се измерват на сертифициран кантар. Опасните отпадъци се приемат пакетирани в дебели найлонови чували или в сертифицирани контейнери. Луминесцентните лампи опаковани по 20 броя в кашон.
 • ПРОВЕРКА НА ОПАКОВКАТА И СОРТИРАНЕ
  Проверяват се чувалите за пробойни, които могат да доведат до разлив на опасни вещества, същото се извършва и с контейнерите като след това се сортират по видове. Кашоните с лампи се проверяват за да не се допусне приемането на счупени пури.
 • СЪХРАНЕНИЕ
  Опасните отпадъци се съхраняват в халета или навеси с непропусклива при разлив повърхност на пода.
 • ТРАНСПОРТ
  До площадката в дебели найлонови чували или в сертифицирани контейнери, а от площадката до рециклиращото предприятие със специализирани АДР камиони (с нужното АДР оборудване, пожарогасители, документи и нужното обозначение за конкретния товар) и шофьор с валиден АДР сертификат.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ
  Възможно е само при луминесцентните лампи.
 • ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
 • ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЧРЕЗ КОНТРОЛИРАНО ИЗГАРЯНЕ
  В инсинератори при много висока температура или с цел производство на енергия в циментовите заводи.
 • ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
  Опаковки от опасни вещества се третират по различни методи, след което получените неопасни отпадъци (метал и пластмаса) се предават за последващо рециклиране.

Ползи

опасни отпадъци

Рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на опасните отпадъци са ключ за постигане на
целите на човечеството за по-чисти въздух и вода и като цяло за по-чиста планета.

Казусът е, че немалка част от тях, вместо да се предават за рециклиране, се изгарят в бита и
индустрията без необходимите филтри и разрешения за тази дейност, което води до сериозно
замърсяване на атмосферния въздух, особено през зимния период.

Опасните отпадъци се приемат срещу заплащане от страна на доставчика.