Дейност С АКУМУЛАТОРИ ОТ АВТОМОБИЛИ Waste automobile batteries

Дейност с акумулатори от автомобили

Норд холдинг приема и предава за рециклиране  автомобилни акумулатори.

Автомобилните акумулатори са вторични акумулатори по класификация спрямо източника на енергия,
тъй като подлежат на многократно презареждане.

Тези акумулатори могат да бъдат батерии, които доставят енергия към стартера, двигателя и светлините
на автомобила или задвижват самия автомобил (тягови).

Видове автомобилни акумулатори:

Оловно-кисели акумулатори от автомобили

Оловно-кисели
автомобилни акумулатори

Това са най-разпространените
автомобилни акумулатори.
Те се състоят от олово, пластмаса и
електролит и подлежат във висока
степен на рециклиране (около 90%).

Литиево-йонни батерии акумулатори от автомобили

Литиево-йонни батерии
за електрически автомобили

Това са тягови акумулатори, които
задвижват електрическите коли и са
все по-често срещани днес.
Състоят се от желязо, мед, алуминий,
пластмаса, свързващи вещества,
електролит, графит, литий, никел,
кобалт и манган.

Условия, при които изкупуваме автомобилни НУБА

Норд холдинг изкупува срещу заплащане оловно-кисели автомобилни акумулатори.

Поради разхода за рециклиране, надвишаващ стойността на добитите материали, литиево-йонните автомобилни батерии могат да се приемат само по предварителна договорка с доставчика същият да заплати определена такса.

Специфично изискване за предаване на батерии и акумулатори, съдържащи течност (като автомобилните), е да се предават със здрав корпус, налични капачки и съхранена течност.

Изкупуване

Автомобилни НУБА се приемат както от физически, така и от юридически лица. При предаването на наша площадка
се оформят всички документи, които се изискват съгласно действащото законодателство.

Трябва да знаете, чЕ:

Най-щадящият за околната среда начин за изхвърляне на непотребните батерии и акумулатори е да бъдат предадени
на юридически лица, които са лицензирани да извършват дейност с тях и ще се погрижат да бъдат предадени за
рециклиране на съоръжения, отговарящи на изискванията на действащото законодателство.

Дейности след приемане на автомобилни НУБА

След приемане на автомобилните НУБА в наша база обучен персонал складира акумулаторите в непропускливи
пластмасови боксове, които се съхраняват в закрити помещения или под навес.

Процес на рециклиране

Автомобилните акумулатори се предават на рециклиращи съоръжения в България и в държави от Европейския съюз,
специализирани за конкретни видове батерии.

Преди да предадем НУБА за рециклиране, изискваме от съоръженията
да гарантират, че покриват изисквания на европейското законодателство за минимални
процентни прагове за рециклиране на видовете батерии.

Рециклиране на Оловно-кисели батерии и акумулатори

Рециклирането се осъществява по следния начин:

 • РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ 
  Акумулаторите се разкомплектоват и компонентите им се разделят в автоматизиран процес.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСА
  Пластмасата се предава за преработване в нови продукти от пластмаса.
 • ДЕСУЛФАТИЗАЦИЯ
  Оловната паста и електролитът преминават процес на десулфатизация.
 • ПРЕТОПЯВАНЕ И РАФИНИРАНЕ
  Оловните решетки и преминалата процес на десулфатизация оловна паста се претопяват и рафинират до чисто олово, което се използва за направата на нови оловни батерии и акумулатори, на материал за високоволтови кабели, изделия с военно предназначение, защитни облекла и лъчезащитни прегради.
 • КРИСТАЛИЗАЦИЯ
  Чрез кристализация процесът на десулфатизация завършва с производството на краен продукт – безводен натриев сулфат, използван за производството на синтетични миещи вещества и стъкло.

Рециклиране на Литиево-йонни акумулаторни модули

Рециклирането се осъществява по следния начин:

 • ШРЕДИРАНЕ
  Батериите се шредират и се извлича електролитът.
 • СЕПАРИРАНЕ
  Посредством магнитна сепарация се отделя желязо, а чрез различни последващи методи за сепариране – пластмаси, свързващи вещества, мед, алуминий, графит и соли на литий, кобалт, никел и манган.
 • ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА
  Солите на литий, кобалт, никел и манган се обработват и се получава материал за производство на катоди, използвани в литиево-йонните батерии. Графитът, алуминият, медта и желязото също се преработват и могат да се вложат в изработката на литиево-йонни батерии или в други системи за съхранение на енергия, в производството на керамика, пигменти, лепила, бои и др.

ПОЛЗИ

акумулатори от автомобили

Рециклирането на негодни за употреба автомобилни батерии
и акумулатори ни дава ценни суровини, като:

 • ЖЕЛЯЗО
 • КАДМИЙ
 • СОЛИ НА ЛИТИЯ, КОБАЛТА, НИКЕЛА И МАНГАНА
 • ОЛОВО
 • ПЛАСТМАСИ И ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Тези материали влизат обратно в промишлеността, като компенсират
ограничените природни ресурси, добивани за тяхното производство.