Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност е приета на 10.05.2018 г. с решение на Управителния съвет на „Норд Холдинг“ АД, ЕИК 200376038, на основание РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които „Норд Холдинг“ АД събира с цел да ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Търговец по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), вписан под № 476 в Регистъра на търговците при Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и притежаващ Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 12-РД-1018-00/27.03.2013 г., издаден от РИОСВ – София.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез форми на хартиен носител, попълнени лично от вас или от наш представител в регионалните ни представителства, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и за такива, събирани онлайн чрез нашия сайт nordholding.bg.

Чрез настоящата Декларация за поверителност ви информираме за практиките, които прилагаме при защитата на вашите лични данни, както и за правата, които имате по отношение на вашите лични данни, събрани чрез нашия сайт и/или лично от нас чрез споменатите по-горе методи.

Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт и не предоставяйте лично, по телефона или чрез имейл каквито и да било лични данни на наши представители в офисите ни.

Обща информация

„Норд Холдинг“ АД (Норд холдинг, Дружеството) извършва дейности по търговия, събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, включително и други дейности, незабранени от закон, свързани с управление на отпадъците.

При събирането и обработването на вашите лични данни нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за тяхната защита да бъдат приложени.

Нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

1. Какви лични данни събираме от вас?

Норд холдинг събира данни, които са изрично посочени в Закона или са необходими за сключването на определен договор с вас.

В случай че се налага да събираме ваши лични данни, които не са изрично посочени в Закона като задължителни, но Дружеството счита за необходими с оглед защитата на взаимните ни интереси, ще ви информираме по ясен и прозрачен начин.

2. Видеонаблюдение

В нашите обекти се осъществява видеонаблюдение, което е във връзка с наличието на легитимен интерес на Дружеството за охрана на нашите обекти и активи. Предприели сме необходимите технически и организационни мерки, за да опазим поверителността ви и записите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички законови изисквания и наши вътрешни инструкции, съобразени със законодателството.

3. “Бисквитки” и други пасивни технологии

Дружеството използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от вас при взаимодействие с нашия сайт. Подробна информация как функционират бисквитките и какво представляват ще намерите в раздела “Политика за използване на бисквитки” на нашия сайт. Следва да ви уведомим, че винаги можете да откажете проследяването посредством бисквитки, като ги блокирате от настройките на вашия браузър.

4. Данни, събирани от други източници

Възможно е да събираме информация за вас от други законни източници с цел да ви предоставим качествени услуги. Такива източници са: информация от наши партньори (в случай че сте дали съгласието си за това), както и публично достъпна информация.

Тази информация включва:

 • данни за осъществяване на контакт с вас;
 • публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само след като лицето, което я споделя с нас, изрично декларира, че вие сте се съгласили да бъде споделена с нас.

Когато осъществим контакт с вас, ще ви информираме откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от вас.

5. Защо събираме личните данни
и за какво ги използваме?

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, които Дружеството предоставя като Търговец или при събиране и транспортиране на отпадъци по реда на ЗУО. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните.

Данните, попълването на които е задължително, са от такова естество, че без тях е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея, т.е. това са минимално изискуемите по силата на нормативните актове регулиращи дейността ни данни.

а) Ползването на услугите ни е възможно след предоставяне на минимално изискуемите съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове лични данни: три имена и постоянен адрес по лична карта. Въпреки че съгласно българското законодателство това са минимално изискуемите данни, Дружеството изисква допълнително единен граждански номер и телефон и/или имейл адрес. Единният граждански номер е необходим с цел по-категорична и безспорна индивидуализация на страните, което е изцяло във ваш интерес като потребител на нашите услуги. Данните за контакт с вас събираме отново с цел да се свържем по-лесно с вас в бъдеще в случай на необходимост като ваш партньор, както и за да ви държим в течение при съществени изменения на пазара, на цените и условията на предлаганите услуги – нещо, което отново считаме, че е от взаимен интерес.

б) Всички работници и служители на Норд холдинг встъпват доброволно в трудово правоотношение с Дружеството. При сключване на трудов договор с Дружеството се изисква минималният набор документи, изискуеми съгласно трудовото законодателство на Република България, а именно:

 • CV, придружено от мотивационно писмо;
 • документ за самоличност, който се връща веднага;
 • документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
 • документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
 • документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. Вашето съгласие и нашият
легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или за да защитим ваши жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие. Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие и за конкретната цел, за която е дадено. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или за да запазим ваши жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно и ще ви разясним правата ви.

Имате право да възразявате срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате, че нямаме легитимен интерес за това. Ще предприемем допълнителни мерки и ще ви предоставим допълнителна информация, както и нашите мотиви в срок, не по-дълъг от 1 месец от датата на подаване на вашето искане.

7. Разкриване на ваши данни пред трети лица

Дружеството разкрива вашите лични данни:

 • само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, както и  на лица, извършващи услуги в различни сфери, подпомагащи основната ни дейност.

Дружеството взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни, както към нашите собствени служители, и да спазват Политиката за защита на личните данни на Дружеството.

8. Мерки за защита

Дружеството събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел осигуряване на максимална сигурност при обработката, преноса и съхранението на лични данни използваме, където е необходимо, и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

9. Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни

Вашите лични данни се съхраняват от Дружеството за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случай на липса на такъв законен срок, Дружеството приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на вашите лични данни да изисква минимални действия от ваша страна при повторно предоставяне на данни. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

10. Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас, за какво ги използваме и как ги съхраняваме.

За да упражните своето право на достъп, изпратете ни искане за достъп.

В редките случаи, в които поради екстремни ситуации или технически ограничения няма да можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок, не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

11. Вашето право на корекция

Имате право да поискате Дружеството да коригира всякакви констатирани неточности в личните ви данни.

Искането за достъп или за актуализиране на личните ви данни може да изпратите на хартиен носител на адрес: град София 1220, ул. „Елов дол“ № 1, или по електронен път на имейл: sec-01@nordholding.bg.

12. Други ваши права

Извън гореизброените права по отношение на вашите лични данни имате право:

 • да поискате да бъдат изтрити;
 • да поискате обработването им да бъде ограничено за определен период от време;
 • да възразите срещу обработването;
 • да поискате преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни. В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраняваме вашите лични данни. В тези случаи няма да бъде възможно да ги изтрием от нашите системи.

Ако имате въпроси, може да се обърнете към нашите служители, които:

 • ще ви съдействат при упражняването на вашите права.
 • ще ви информират допълнително за всяко ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворяваме исканията на нашите клиенти, когато същите са допустими и основателни, както и да отговаряме на запитванията в законоустановения срок. В редки случаи може да се наложи да удължим този срок, но не повече от допустимото по закон.

13. Право на жалба

Ако смятате, че нарушаваме вашите права, можете да се свържете с нас, за да направим проверка. Сигналите към нас може да подавате на хартиен носител на адрес: град София 1220, ул. „Елов дол“ № 1, или по електронен път на имейл: sec-01@nordholding.bg.

Също така имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518.

14. Актуализация/обновяване

Настоящата Декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да бъдем максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната актуализация – м. май 2022 г