Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Настоящата деккларация за поверителност е приета с Решение от 10.05.2018 г. на Управителният съвет на „НОРД ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 200376038 на основание РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).  

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които  „НОРД ХОЛДИНГ“ АД събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Търговец по смисъла на § 1, т.45 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), вписан в регистъра на търговците при Изпълнителна агенция по околна среда под номер 476 и притежаващ Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци с № 12-РД-1018-00/27.03.2013 г., издаден от РИОСВ-София.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител в регионалните ни представителства, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни www.nordholding.bg

Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт или не ни предоставяйте каквито и да е лични данни на представители в офисите ни, нито лично нито посредством мейл или телефонен разговор.

Обща информация

Предметът на дейност. „НОРД ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 200376038 извършва дейности по търговия, събиране и транспортиране отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, включително и други дейности, незабранени със закон, свързани с управление на отпадъците.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни,  както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

1. Какви лични данни събираме от Вас.

„НОРД ХОЛДИНГ“ АД събира данни от Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас.

Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашата компания намери за необходимо тяхното събиране с оглед защитата на взаимните ни интереси.

2. Видеонаблюдение.

В нашите обекти се осъществява видеонаблюдение. Видеонаблюдението е във връзка с  наличието на легитимен интерес на Дружеството ни, с цел охрана на обектите и активите ни. Предприели сме необходимите технически и организационни мерки, за да опазим поверителността Ви и записите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички законови и наши вътрешни инструкции, съобразени със законодателството.

3. Бисквитки и други пасивни технологии.

Дружеството използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашия сайт. Подробна информация относно това, как функционират бисквитките и какво представляват ще намерите поместена в раздела „Политика за използване на бисквитки“. Нужно е да ви уведомим, че можете винаги да откажете проследяването посредством бисквитки като ги блокирате от настройките на вашия браузър.

4. Данни, събирани от други източници.

Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), публично достъпна информация.

Тази информация включва:

– данни за осъществяване на контакт с Вас;

– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай, че не сме ги събрали ние лично от Вас.

5. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме.

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, които нашата компания предоставя като Търговец или при събиране и транспортиране на отпадъци по реда на ЗУО. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са от такова естество, че без тях е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея, т.е. това са минимално изискуемите по силата на нормативните актове регулиращи дейността ни данни.

а) Ползването на Услугите е възможно след предоставяне на минимално изискуемите съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове  личните данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим услугата са: три имена и постоянен адрес по лична карта.  Въпреки, че съгласно българското законодателство това са минимално изискуемите данни, Дружеството изисква допълнително единен граждански номер и телефон и/или мейл адрес. Единния граждански номер е необходим с цел по-категорична и безспорна индивидуализация на страните, което е изцяло във ваш интерес като потребител на услугата ни. Данните за контакт с вас събираме отново с цел да осъществим по-лесен контакт с вас в бъдеще в случай на необходимост, като ваш партньор както и да ви държим в течение при наличие на съществени изменения в пазара, цените условията на предлаганите услуги, нещо което отново считаме, че е от взаимен интерес.

б) Всички работници и служители на „НОРД ХОЛДИНГ“ АД, встъпват доброволно в трудово правоотношение с Дружеството. При сключване на трудов договор с Дружеството се изискват минималния набор документи изискуеми съгласно трудовото законодателство на Република България, а именно:

  • CV придружено с мотивационно писмо;
  • документ за самоличност, който се връща веднага;
  • документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
  • документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
  • документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
  • свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. Вашето съгласие и нашият легитимен интерес.

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие. Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие и за конкретната цел, за която е дадено. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.

Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

7. Разкриване на Ваши данни пред трети лица.

Дружеството разкрива Вашите лични данни:

– само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

– на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, както и  на лица, извършващи услуги в различни сфери, подпомагащи основната ни дейност.

Дружеството взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Дружеството за защита на личните данни.

8. Мерки за защита.

Дружеството събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

9. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от Дружеството за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, Дружеството приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии.      Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна при повторно предоставяне на данни. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

10. Вашето право на достъп и получаване на информация.

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

В редките случаи, в които поради екстрени ситуации или технически ограничения няма да можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

11. Вашето право на корекция.

Също така, имате право да поискате Дружеството да коригира всякакви констатирани неточности в личните Ви данни.

Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на хартиен носител на адрес: град София 1220, ПК 33, ул. „Елов дол“ № 1 или по електронен път на e-mail: sec-01@nordholding.bg

12. Други Ваши права.

Извън гореизброените права имате право да поискате:

– да бъдат изтрити Вашите лични данни;

– да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

– да възразите срещу обработването;

– преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.  В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

В случай, че имате въпроси може да се обърнете  към нашите служители, които:

– ще Ви съдействат при упражняването на Вашите права;

– ще Ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

13. Право на жалба.

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса. Сигналите към нас може да подадете на хартиен носител на адрес: град София 1220, ПК 33, ул. „Елов дол“ № 1 или по електронен път на e-mail: sec-01@nordholding.bg

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518.

14. Актуализация/обновяване.

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – м. май 2018 г.