ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Отпадъци от цветни метали

  Какво са отпадъци от цветни метали според закона и законовото определение, и какви са особеностите при работа с тях?

  Законът за управление на отпадъците (ЗУО) дефинира общо определение за отпадъците от черни и цветни метали (ОЧЦМ), въз основа на техните източници на генериране.

  Съгласно § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗУО „Отпадъците от черни и цветни метали“ са определени като технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

  • 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗУО определя като „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер“ всички ОЧЦМ, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

  Цветните метали попадат в съответните определения на закона и след като се генерира, този вид отпадък следва да се предава по определен ред и условия съгласно националното законодателство.

  Площадките, на които могат да се предават отпадъци от цветни метали са регистрирани в публичен регистър към Изпълнителната агенция по околна среда и може да ги откриете тук: http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=6

  За тези площадки съществуват териториални ограничения, според които те следва да се разполагат на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

  Операторите на площадките за отпадъци от цветни метали следва да спазват определени технически изисквания:

  • Следва осигурят 24-часово видеонаблюдение и да съхраняват записите в продължение на една година от съответната площадка.
  • Когато на площадката има и други видове металсъдържащи отпадъци като метални опаковки или излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъците от цветни метали, следва са се съхраняват отделно на обособени части на площадката до извършване на дейност по тяхната подготовка преди оползотворяване.

  При предаване и приемане на отпадъци от цветни метали, които нямат битов характер и такива, които представляват отпадъци от т. нар. рискова номенклатура (кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, и др. под.), нормата на чл. 39, ал. 1 ЗУО определя това да става при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор. Образецът на сертификат може да откриете тук. http://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/obrazci-na-zayavleniya/dejnosti-s-otpaduci-ot-cherni-i-cvetni-metali/

  Лицето, което е приело тези отпадъци и ги предава на друго лице, притежаващо разрешение за третиране не е задължено да предава заедно с отпадъците и получените от него сертификати за произход. Също така, лицето което предава приетите от него отпадъци от цветни метали не следва да издава свой собствен сертификат, тъй като тези отпадъци не са се образували от неговата дейност.

  Физическите лица могат да предават отпадъци от цветни метали само с битов характер при наличие на декларация за произход. Образец на декларацията може да откриете тук. http://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/obrazci-na-zayavleniya/dejnosti-s-otpaduci-ot-cherni-i-cvetni-metali/

  Друга характерна особеност за този вид отпадък е, че разплащанията по сделки с тези отпадъци се извършват по безкасов път, с изключение на разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година (чл. 38, ал. 4 и 5 ЗУО).

  За извършване на дейностите по третиране на отпадъци от цветни метали в зависимост от конкретния вид дейност се изисква:

  • разрешение, издадено от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват дейностите или
  • комплексно разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

  Спецификите при издаване на разрешенията може да откриете тук. http://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/vuprosi-i-otgovori/

  В същото време всички лица, които приемат и предават отпадъци от цветни метали са задължени да попълват отчетни книги за отпадъците, в които стриктно да вписват количествата предавани и приемани отпадъци, както и лицата, от които ги приемат и на които ги предават.

  Тези отпадъци според законодателството се класифицират с кодове и наименования, които са определени в Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците въз основа на Списъка на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО.

  Неизчерпателен списък на отпадъците от цветни метали е даден в следващата таблица:

  Вид на отпадъка
  Код Наименование
   02 01 10  Метални отпадъци
   12 01 04  Прах и частици от цветни метали
   12 01 03  Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
   16 01 18  Цветни метали
   17 04 01  Мед, бронз, месинг
   17 04 02  Алуминий
   17 04 03  Олово
   17 04 04  Цинк
   17 04 06  Калай
   17 04 07  Смеси от метали
   17 04 11  Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
   19 10 02  Отпадъци от цветни метали
   19 12 03  Цветни метали
   20 01 40  Метали

  Изкупуване и продажба на скрап и отпадъци от цветни метали от Норд Холдинг АД

  ИЗКУПУВАНЕ

  НОРД ХОЛДИНГ АД изкупува всички видове отпадъци от цветни метали, като е обособена Номенклатура за изкупуване на цветни метални отпадъци, която се състои от общо 37 вида.

  Винаги предлагаме най-добри и актуални цени.

  Изкупуването става на всяка една от нашите площадки. Разбира се, може да вземе отпадъците и от Ваш склад

  ПРОДАЖБА

  Настоящи клиенти на НОРД ХОЛДИНГ АД са преработвателни предприятия от различни населени места в страната и чужбина. В по-голямата си част качеството на продаваните отпадъци от цветни метали се класифицира съгласно спесификация ISRI.

  Площадки на наши партньори: