ЕSG политики в Норд холдинг

ESG: Еnvironmental, Social and Governance

Бъдещето в развитието на бизнеса е прилагането на ESG политики. Какво значи това?

Eкологично, социално и корпоративно отговорно управление,
т.е. за да е устойчив и успешен бизнеса на Норд холдинг трябва да инвестираме,
като създаваме добавена стойност по цялата верига: общество, околна среда, контрагенти, потребители, служители и собственици.

С други думи ESG дефинира подходa в успешното устойчиво управление нанашата компания.
Този подход произтича от концепцията за т. нар. три „П“-та: хора, планета, печалба (PPP – People,
Planet, Profit
). В основата на концепцията е, че ако компаниите насочат вниманието си към тази
„тройка“ ще утроят печалбите си.

Значение на трите фактора, които са в основата на ESG:

Екологичните фактори

Екологичните фактори

разглеждат компанията като управител на природата, планиращ активни действия за запазването ѝ, напр. предпазване от вредни емисии и парникови газове, запазване на чисти океани и морета, плодородна земя.

Социалните фактори

Социалните фактори

показват отношението на компанията към хората: отговорно управление на взаимоотношенията ѝ със служители, доставчици, клиенти, други общности за формиране на благоприятна жизнена среда.

Корпоративното управление

Корпоративното управление

трябва да е на високо ниво, което се постига чрез качествен мениджмънт, прозрачност при вземане на решения, оценка на риска, вътрешен контрол, одити и др.

Значимостта на ESG се оценява чрез имиджа
на компанията

Всяка отговорно управлявана компания с екологични, социални и корпоративно развити политики ще бъде по-конкурентноспособна и по-привлекателна за инвеститорите, което ще доведе и до финансова стабилност и устойчивост.

В по-далечна перспектива компаниите с ефективни ESG политики ще бъдат по-адаптивни към кризисни ситуации и нови регулации, ще се стремят към развитие на иновации и защита на репутацията си.

На глобално ниво властите, бизнеса и обществото са все по-чувствителни към екологичните и социалните проблеми. Поради това се засилват и регулаторните промени на ниво Европейски съюз, които са водени от идеята за справяне с изменението на климата. Навременните действия свързани с ESG аспектите ще гарантират спазване на разпоредбите, които ще стават все  по-стриктни.

Нашият екип насърчава устойчивите
практики и решения

За устойчива ESG политика в Норд холдинг:

Инициативи

Всеки месец от 1-во до 5-то число се обявяват няколко екологични или социални инициативи

Бюджет

Бюджетът е в размер от 5 000 до 10 000 лева всеки месец.

Служители

Всички служители на Норд холдинг гласуват от 6-то до 20-то число на месеца за всяка инициатива.

Ръководство

Ръководството подпомага тази ESG инициатива, която е събрала най-много точки.