ESG политики

Бъдещето в развитието на бизнеса е прилагането на ESG политики. Какво значи това?

ESG: Еnvironmental, Social and Governance

ESG политика означава екологично, социално и корпоративно отговорно управление, т.е. за да е устойчив и успешен бизнесът на Норд холдинг
трябва да инвестираме, като създаваме добавена стойност по цялата верига: общество,
околна среда, контрагенти, потребители, служители и собственици.

 С други думи, ESG дефинира подхода на успешното и устойчиво управление на нашата компания.
Този подход произтича от концепцията за трите Р-та – People, Planet, Profit, или хора, планета, печалба.
В основата на концепцията е идеята, че ако компаниите насочат вниманието си към тази „тройка“, ще утроят печалбите си.

Значение на трите елемента на ESG:

ESG политики Екологичните фактори

ЕКОЛОГИЧНОСТ

Изисква от компанията отговорно отношение към природата, което включва планиране на активни действия за нейното опазване, като защита от вредни емисии и парникови газове, чисти океани и морета, плодородна земя и др.

ESG политики Социалните фактори

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Показва отношението на компанията към хората: отговорно управление на взаимоотношенията й със служители, доставчици, клиенти и други общности с цел създаване на благоприятна жизнена среда.

ESG политики Корпоративното управление

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Трябва да бъде на високо ниво, което се постига чрез качествен мениджмънт, прозрачност при вземането на решения, оценка на риска, вътрешен контрол, редовни одити и др.

Значимостта на ESG се оценява чрез имиджа
на компанията

Всяка отговорно управлявана компания с развита екологична, социална и корпоративна политика е по-конкурентноспособна и по-привлекателна за инвеститорите, което води и до по-голяма финансова стабилност и устойчивост.

В по-далечна перспектива компаниите с ефективни ESG политики са по-адаптивни към кризисни ситуации и нови регулаторни изисквания, по-отворени са към иновации и защитават по-успешно своята репутация.

На глобално ниво властите, бизнесът и обществото са все по-чувствителни към екологичните и социалните проблеми. Поради това се засилват и регулаторните промени на ниво Европейски съюз, водени от идеята за справяне с изменението на климата.

Навременните действия свързани с трите аспекта на ESG политиката, гарантират спазване на все по-стриктните законови изисквания и разпоредби.

Нашият екип насърчава устойчивите
практики и решения

Устойчивата ESG политика в Норд холдинг включва:

Инициативи

Всеки месец от 1-во до 5-о число обявяваме няколко екологични или социални инициативи, които имат за цел да разрешат казус, да направят природата по-чиста или да помогнат на социално слаби хора.

Бюджет

Бюджетът е в размер от 5 000 до 10 000 лева всеки месец.

Служители

Всички служители на Норд холдинг гласуват от 6-о до 20-о число на месеца за всяка от предложените инициативи.

Ръководство

Ръководството подпомага онази ESG инициатива, която е събрала най-много точки.