Екологична политика на Норд холдинг и Корпоративна отговорност Environmental policy

Екологична политика на Норд холдинг

Въздействие на дейността по рециклиране на суровини
върху околната среда

Основни принципи, които Норд холдинг спазва за решаване на въпросите,
свързани с опазването на околната среда:

Предотвратяване, намаляване и ограничаване на
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

Норд холдинг прилага системен подход за решаване на въпросите
за опазване на околната среда.

Основната цел е да бъде намалено количеството на битовите и производствените метални отпадъци,
които не са обхванати от системите за рециклиране.

Равномерното им натрупване с цел регулярно предаване на металургичните предприятия за последващо
третиране предотвратява замърсявания на околната среда, дължащи се на продължително съхранение.

Рециклиране и оползотворяване на отпадъците

Рециклирането на отпадъците – в смисъл на дейност по възстановяване и възобновяване
на суровинните им свойства – е фундамент, върху който стъпва развитието на Норд холдинг.

Постигането на оптимално количество съхранявани материали чрез целенасоченото им приемане се извършва
въз основа на утвърдени схеми за тяхното по-нататъшно движение в посока рециклиране.

Норд холдинг се стреми да внедри най-добрите европейски практики за подготовка на отпадъчните материали за рециклиране,
като оптимизира всички процеси – от входа до изхода – на готовите за влагане в производството суровини. Съкращаването на времето за подготовка и рециклиране на отпадъците намалява риска от отрицателно въздействие върху здравето на хората и околната среда.

Екологично депониране и рециклиране на отпадъците

С цел екологично рециклиране и оползотворяване на отпадъците, при което не се превишават допустимите норми, т.е.
няма опасност за здравето на хората и от замърсяване на околната среда, дейността се организира чрез прилагане на
специални мерки за съхраняване на отпадъците в специализирани съдове за разделно съхранение, затворени складови
помещения,  закупуване на съвременна техника за обработка, товаро-разтоварни дейности и транспорт.

Предимства при рециклирането на отпадъците

Екологична политика на Норд холдинг

Един от най-значимите приноси в областта на преработката на вторични метали и други материали, който е основен за дейността на
Норд холдинг, е опазването на околната среда и намаляването на енергията, необходима за производството на 1 тон материал.

Оползотворяването на вторичните суровини води до намаляване на количествата на природните ресурси, които биха били използвани
за производството на нови метални съединения (напр. на желязната руда при стоманодобива; на никела при неръждаемата стомана
или на боксита при добива на алуминий).

В допълнение, когато рециклираме отпадъци, ние допринасяме за понижаване на вредните въглеродни емисии, като намаляваме
енергията, която се използва при производствените методи.

Преработката на отпадъци от метали, използвани в производството на нови метални продукти, спестява енергия както следва:

Екологична политика на Норд холдинг Преработката на отпадъци от метали кръгова диаграма
Екологична политика на Норд холдинг Преработката на отпадъци от метали

Преработката на 1 тон хартиени отпадъци спестява:

 • 800 кВтч ел. енергия
 • 800 кг целулоза
 • 200 м2 вода
 • 1740 л гориво
 • 17 бр. дървета

Преработката на 1000 килограма отпадъци от пластмаса ще допринесе за запазването на:

 • 2360 кВтч ел. енергия
 • 2,2 т нефт

Преработката на 1 тон стъклени отпадъци спестява:

 • 530 кВтч ел. енергия
 • 200 кг мазут
 • 720 кг кварцов пясък
 • 300 кг калцирана сода
 • 180 кг калциев окис

Съгласно данни от Европейската общност използването на рециклирани отпадъци намалява
вредните емисии на СО2 с около 200 млн. тона годишно.

В допълнение към опазването на енергийните източници и природните ресурси, рециклирането на
материали намалява дейностите по добиване на суровини, които нарушават баланса на екосистемите.