Екологична политика на Норд холдинг

Екологична политика на Норд холдинг

Въздействие на дейността по рециклиране на суровини
върху околната среда

Основни принципи, които Норд холдинг спазва за решаване на въпросите,
свързани с опазването на околната среда:

Предотвратяване, намаляване и ограничаване на
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

Норд холдинг прилага системен подход за решаване на въпросите
за опазване на околната среда.

Основната цел е да бъде намалено количеството на битовите и производствените метални отпадъци,
които не са обхванати от системите за рециклиране.

Равномерното им натрупване с цел регулярно предаване на металургичните предприятия за последващо
третиране предотвратява замърсявания на околната среда, дължащи се на продължително съхранение.

Рециклиране и оползотворяване на отпадъците

Рециклирането на отпадъците – в смисъл на дейност по възстановяване и възобновяване
на суровинните им свойства – е фундамент, върху който стъпва развитието на Норд холдинг.

Постигането на оптимално количество съхранявани материали чрез целенасоченото им приемане се извършва
въз основа на утвърдени схеми за тяхното по-нататъшно движение в посока рециклиране.

Норд холдинг се стреми да внедри най-добрите европейски практики за подготовка на отпадъчните материали за рециклиране,
като оптимизира всички процеси – от входа до изхода – на готовите за влагане в производството суровини. Съкращаването на времето за подготовка и рециклиране на отпадъците намалява риска от отрицателно въздействие върху здравето на хората и околната среда.

Екологично депониране и рециклиране на отпадъците

С цел екологично рециклиране и оползотворяване на отпадъците, при което не се превишават допустимите норми, т.е.
няма опасност за здравето на хората и от замърсяване на околната среда, дейността се организира чрез прилагане на
специални мерки за съхраняване на отпадъците в специализирани съдове за разделно съхранение, затворени складови
помещения,  закупуване на съвременна техника за обработка, товаро-разтоварни дейности и транспорт.

Предимства при рециклирането на отпадъците

Екологична политика на Норд холдинг

Един от най-значимите приноси в областта на преработката на вторични метали и други материали, който е основен за дейността на
Норд холдинг, е опазването на околната среда и намаляването на енергията, необходима за производството на 1 тон материал.

Оползотворяването на вторичните суровини води до намаляване на количествата на природните ресурси, които биха били използвани
за производството на нови метални съединения (напр. на желязната руда при стоманодобива; на никела при неръждаемата стомана
или на боксита при добива на алуминий).

В допълнение, когато рециклираме отпадъци, ние допринасяме за понижаване на вредните въглеродни емисии, като намаляваме
енергията, която се използва при производствените методи.

Преработката на отпадъци от метали, използвани в производството на нови метални продукти, спестява енергия както следва:

Екологична политика на Норд холдинг
Екологична политика на Норд холдинг

Преработката на 1 тон хартиени отпадъци спестява:

 • 800 кВтч ел. енергия
 • 800 кг целулоза
 • 200 м2 вода
 • 1740 л гориво
 • 17 бр. дървета

Преработката на 1000 килограма отпадъци от пластмаса ще допринесе за запазването на:

 • 2360 кВтч ел. енергия
 • 2,2 т нефт

Преработката на 1 тон стъклени отпадъци спестява:

 • 530 кВтч ел. енергия
 • 200 кг мазут
 • 720 кг кварцов пясък
 • 300 кг калцирана сода
 • 180 кг калциев окис

Съгласно данни от Европейската общност използването на рециклирани отпадъци намалява
вредните емисии на СО2 с около 200 млн. тона годишно.

В допълнение към опазването на енергийните източници и природните ресурси, рециклирането на
материали намалява дейностите по добиване на суровини, които нарушават баланса на екосистемите.