Екологична политика на Норд холдинг и Корпоративна отговорност Environmental policy

Политика по качеството

Качеството на извършваните дейности, на услугите, предоставяни на доставчици и клиенти, както и на
суровините, които продаваме, е наша приоритетна задача.

Нашата визия е да бъдем водеща компания в своята сфера на дейност, която се отличава с качество,
новаторски дух, коректност, професионализъм и партньорство.

Нашата мисия е да бъдем благонадежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор, който откликва
компетентно и с висок професионализъм на потребностите на своите клиенти.

Норд Холдинг реализира начертаната от ръководството
политика на компанията в следните направления:

 • ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ
  Осъществява ефективен контрол за правилно прилагане, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на внедрената Система за контрол на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015
 • ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ
  Изисква от персонала прецизност и високо качество на дейностите по складиране, подготовка и търговия с метални отпадъци
 • КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
  Следи за поддържането на утвърдената Система за контрол на качеството, проследяването и координирането на процесите
 • ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
  Съдейства за внедряването на ново високотехнологично оборудване за нашите дейности чрез осигуряване на материални, човешки и финансови ресурси, като така спомага за запазване и разширяване на заеманите конкурентни позиции на пазара
 • ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ
  Осигурява обучение на персонала, тъй като професионализмът, непрекъснатият процес на обучение и увеличаването на знанията, уменията и опита са ключови за постигане на набелязаните цели
 • ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ
  С цялостната си дейност удовлетворява изискванията на клиентите, като се стреми да предусеща, изслушва, разбира и реализира техните желания, проявявайки коректно отношение и професионализъм
 • КОМУНИКАЦИЯ И ОБРАТНА ВРЪЗКА
  Осигурява получаването на обратна връзка относно удовлетвореността от нашата дейност на контрагентите ни в страната и в чужбина
 • ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ
  Чрез анализи и постоянни проучвания следи какво е пазарното позициониране на компанията спрямо конкурентите и информира ръководството

Политиката по качеството и целите, поставени при създаването и внедряването на Системата за контрол на качеството, са
разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на фирмата.

Ръководството на Норд холдинг е убедено, че с мотивирани и квалифицирани професионалисти и спазване на корпоративните правила
и ценности можем да гарантираме качествено обслужване, което да ни осигури добър имидж и доволни клиенти.