Как се рециклират моторните масла?

Какво представляват опасните отпадъци?

Опасни отпадъци наричаме тези отпадъци, които причиняват вреди на околната среда и на човешкото здраве. В зависимост от това какво е агрегатното им състояние, опасните отпадъци се делят твърди, течни и газообразни, а в зависимост от опасността, която представляват се делят на различни класове.

Класовете на опасност се определят според вида на замърсителите, които се намират в състава на отпадъците и от вредите, които могат да причинят върху природата или здравето ни.

Събирането на опасни отпадъци се извършва според класа на опасността, която представляват, като право да извършват събиране на опасни отпадъци имат единствено фирми, които са лицензирани да извършват тази дейност.

Моторни масла опасности и токсичност - Как се рециклират моторните масла | NORD Holding AD

Защо говорим за събиране на опасни отпадъци и каква е връзката с отработените моторни масла?

Моторните масла, било то синтетични или минерални, намират много широко приложение в днешно време, това е факт, който не можем да пренебрегнем.

Нуждаем ли се от моторни масла? Несъмнено!

Дали обаче сме наясно, че тези продукти са опасни за околната среда, ако не се събират, съхраняват и рециклират правилно?

Към момента, световното годишно потребление на моторни масла надхвърля 45 милиона тона годишно. От цялото това огромно количество масло едва 20% се събира като опасни отпадъци и се рециклира. Това означава, че останалото количество отработено масло просто се изхвърля някъде (в почвата, водата, канализацията), а това вече си е не само напълно безотговорно, но и изключително опасно за планетата и за всички, които живеем на нея.

Защо отработените масла са опасни?

Отработеното масло е много по-опасно от суровото, тъй като в него се съдържат различни замърсители като добавки, полифеноли, смоли, карбони, механични примеси и други замърсители. Ако изгорялото масло бъде изхвърлено в природата, това може да предизвика не само екологична катастрофа, но и да застраши човешкото здраве. Тези отпадъци са опасни замърсители на всички компоненти на околната среда – от повърхностни и подпочвени води, почва, растителност, та чак до здравето ни.

Научни изследвания са установили, че ако един литър използвано моторно масло се излее в почвата или водата, то този един литър ще замърси един милион литра вода. А еколозите алармират, че към момента повече от 40% от повърхностните водни ресурси на планетата (морета, океани, реки) са покрити с тънък слой отработени моторни масла.

Представете си как това опасно масло прониква дълбоко в почвата и подпочвените води и как после това се отразява на всички живи същества на планетата ни.

Ето защо, според Базелската конвенция за контрол и трансгранично транспортиране на опасни отпадъци, отработеното масло се класифицира като опасен отпадък от клас 2 или 3 (умерено или крайно опасни отпадъци).

Токсични отпадъци и масла в природата - Как се рециклират моторните масла | NORD Holding AD

Колко опасно е изхвърлянето на отработено моторно масло в природата?

Маслата, които използваме в автомобилите си и в индустрията, колкото и да са ни полезни, не могат да се използват за неопределено време. Има стандарти за условията и параметрите на работа, които определят критериите за приемлив вискозитет, замърсяване и други чужди примеси. Ако те са превишени, маслото се счита за неизползваемо и трябва да се подмени с ново. А когато се смени, то вече е отработено масло и като такова се счита за опасен отпадък.

Според класификацията на опасните отпадъци, отработените масла попадат в групата на умерено или крайно опасните отпадъци (клас II и III). В същата група влизат всички продукти и вещества, които могат да нанесат сериозни (и необратими) вреди на здравето ни и на околната среда. Негативният ефект от изхвърлянето в природата на крайно опасни вещества като отработено масло е толкова голямо, че на природата ще са ѝ необходими най-малко 50 години, за да се възстанови поне минимално. Да не говорим за здравето ни, което за съжаление трудно ще върнем. Има данни, че отработеното масло, което е изхвърлено във водите или почвата може да доведе до заболявания на черния дроб, сърцето, да даде отражения на репродуктивната функция на човек и дори да доведе до различни генни мутации. Как да се справим с проблема и да защитим околната среда и здравето си?

Всъщност, достатъчно е просто да сторим нужното за правилното събиране на опасните отпадъци и тяхното рециклиране. Така не само ще се погрижим да не замърсяваме околната среда и да не вредим на здравето си, но и ще помогнем да се намали използването ценни природни ресурси, които се влагат при производството на моторните масла.

Управление и изкупуване на отработени масла

Тъй като отработените масла са опасен отпадък, те трябва да бъдат събирани като опасни отпадъци, съхранявани в специални херметични контейнери и предавани в специализирани пунктове за изкупуване на отработени масла.

Внимание! Не всяко депо или пункт може да извършва събиране на опасни отпадъци!

Изкупуването на отработено масло се извършва единствено от лицензирани фирми за изкупуване на отработени масла.

Рециклиране на масла - Как се рециклират моторните масла | NORD Holding AD

Ползи от рециклирането на отработените масла

Да оставим настрана вредите върху околната среда и здравето ни, които нанася изхвърлянето в природата използваното моторно масло – те са повече от ясни.

Но при производството на масла се използва нефт, а както знаем той е природен ресурс, който е на изчерпване. Ако продължим по начина, по който действаме днес, много скоро няма да имаме нито чиста природа, нито достатъчно нефт, за да произвеждаме не само моторни масла, но и много други продукти, които са ни необходими. А те, маслата могат да се рециклират и да се използват наново. Повече информация по темата от тук.

Само за сведение: от един литър отработено масло може да се произведе 0,7 литра базово масло, при това качествата на това рециклирано масло ще са много по-добри, отколкото на маслото, което е произведено от нефт.

Методи на рециклиране на моторно масло

Според наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, когато съставът на моторните масла позволява, рециклирането и регенерирането им е с приоритет. Когато това е невъзможно, маслата се изгарят с оползотворяване на енергията или се осигурява временното им съхранение и обезвреждане.

Методите за рециклиране на отработеното масло могат да се разделят на четири основни групи: физични, физикохимични, химични и комбинирани.

Физични

Тези методи включват утаяване, центрофугиране, филтриране, дестилиране или вакуумна дестилация на отработеното масло. Вакуумната дестилация е най-ефективният метод за рециклиране на отработено масло, тъй като при процеса маслата се разделят на отделни фракции, които могат да бъдат преработени и използвани за производството на моторни, хидравлични или промишлени масла, а остатъкът може да се използва за производство на асфалтови настилки, битум и други.

Физикохимични

Тези методи към момента са най-използвани при рециклиране на отработени моторни масла. При обработката на изгорелите масла се използва метод, наречен коагулация, при който отработените масла се нагряват, прибавя се електролит, което позволява на маслата да се отделят на отделни сегменти, които могат да се използват повторно.

Химични

Най-често при химичните методи се използва сярна киселина, която е достатъчно активно вещество и може да въздейства на по-голямата част от замърсителите, които се намират в отработеното масло. Този метод обаче е не само трудоемък, но и трудно приложим, тъй като след него остава за рециклиране киселинна утайка, която много трудно се преработва. Затова този метод често се заменя с процеси като хидро генериране.

Комбинирани методи

Комбинираните методи за рециклиране могат да бъдат различни според вида на маслото и вторичния продукт, който може да се произведе от него.

Сградата на НОРД - Как се рециклират моторните масла | NORD Holding AD

В заключение: Какво да правим с отработеното масло?

Вече стана ясно, че това е опасен отпадък и в никакъв случай не трябва да подхождаме безотговорно при неговото отстраняване. Достатъчно е просто да се обърнем към фирми, които предлагат събиране, изкупуване и рециклиране на отработени моторни масла, за да сме спокойни, че сме допринесли за чистотата на природата и за опазването на здравето си.

за повече информация

Подобни статии