ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Как рециклирането влияе на консумацията на енергия и суровини

От 90-те години на миналия век рециклирането на отпадъци се превърна в основен елемент на устойчивото развитие. Изчерпването на природните ресурси е неизбежно, когато световното им потребление от икономиката нараства с повече от 1% годишно. Рециклирането може да забави този процес в продължение на няколко години или десетилетия в най-добрия случай, но рециклиране на над 80% от образуваните отпадъци би довело до значително забавяне изчерпването на природните ресурси.

Ако не съществуват процесите на рециклиране на използвани и излезли от употреба материали, това означава, че нови продукти ще бъдат произведени чрез добив и извличане на природни суровини. Рециклирането е сигурен начин за запазване на съществуващите суровини и за опазването им за бъдеща употреба. Предприемането на стъпки за опазване на природните ресурси като руди, минерали, вода и дървесина гарантира устойчиво и оптимално използване.

Много енергия се използва за обработка на природни суровини в процеса на производството. Рециклирането играе важна роля за намаляване на потреблението на енергия, което е жизненоважно за мащабните производства, /напр. минен добив и рафиниране/.

Рециклирането и нашия бит

Храната, която купуваме в магазина за хранителни стоки, електроенергията, която използваме, за да оперират нашите електрически и електронни устройства: всички потребителски стоки изискват суровини, вода и енергия за да съществуват  – и да бъдат унищожени.

Като живо същество, всеки продукт има свой собствен живот и можем да говорим за неговия жизнен цикъл. Управлението на жизнения цикъл има предимства за промишлеността, предимства, които облагодетелстват околната среда и нейните ресурси, здравето на хората и всички живи организми:

  • намаляват значително производствените разходи, като се намали използването на енергия и консумацията на сурови материали;
  • намаляват замърсяващите емисии.

От самата концепция за продукт, неговият живот е икономически избор, който трябва да включва не само екологичните ефекти от неговото производство и употреба, но и края на неговия живот (управление на жизнения цикъл). Проектирането на потребителски продукт за неговото бъдещо рециклиране трябва да се отнася за всички промишлени дейности.

Екологията и рециклирането

Екологичният отпечатък измерва въздействието, който хората оказват върху природата. Този инструмент е показател за продуктивната площ, необходима средно на един жител, за осигуряване на потреблението на ресурси (храна, отопление, строителни материали, чист въздух, питейна вода) и неговите нужди по отношение на усвояването на отпадъците.

В световен мащаб, екологичният отпечатък е 2,2 хектара на човек, еквивалентен на 20 000 м2. Налице е свръх потребление на ресурси, увреждане на екосистемите. По този начин сме в „ситуация на превишаване по отношение на капацитета на планетата“.

Обществото трябва да направи избор между поддържане на нежизнеспособен икономически модел и нежизнеспособни практики на консумация, или да приеме наложените лимити и да започне да действа по съответния начин. Намаляване използването на нерециклируеми опаковки, намаляване образуването на отпадъци и намаляване консумацията на енергия и вода е екологично поведение, което всички трябва да приемем.

За разпадането на една пластмасова торбичка са необходими 200-450 години. Пластмасовите торбички се произвеждат предимно от нефт или природен газ – невъзобновяеми и незамърсяващи ресурси. Дванадесет милиона барела петрол са необходими, за да се направят 100 милиарда пластмасови торби.

В допълнение към намаляване консумацията на петрол (700 кг суров петрол за 1 тон рециклирана пластмаса), рециклирането на пластмаси спестява значителна енергия (57-75%) и съхранява много вода (2500 литра за 1 тон рециклирана пластмаса).

Хартията и картонът съставляват близо една трета от боклуците на средностатистическото семейство. Всяка година количеството дървесина и хартия, които Северна Америка изхвърля, би било достатъчно, за да затоплите 5 милиона къщи за 200 години! Рециклирането на 1 тон картон запазва     2.5 тона дървесина.

Един лист рециклирана хартия изисква 25-45% по-малко енергия от лист направен от първични дървесни влакна, и съхранява 15 грама дърво и 1 литър (58-90%) вода. Рециклирането на един тон отпадъчна хартия е еквивалент на влакна от 11 до 24 дървета, в зависимост от техния размер и вид. И ползите са още по-големи: с 74% се намалява замърсяването на въздуха и с 35% по-малко на водите.

Един тон рециклирана копирна хартия:

  • запазва 17 зрели дървета;
  • предотвратява образуването на 490 кг твърди отпадъци
  • намалява необходимата вода с 46 352 литра
  • намалява суспендираните твърди вещества във водата с 3.1 кг
  • намалява емисиите във въздуха с 1,076 кг
  • намалява потреблението на природен газ с 70 м3

Тоалетната хартия, изработена от рециклирана хартия, е също толкова хигиенична, колкото и нейната горска двойничка. Но, рециклирането изисква по-малко енергия, по-малко вода и запазва горите ни.

Рециклиране на стъкло и пластмаса

Стъклото е инертен материал. На депонирана стъклената бутилка са необходими 4000 години, за да се разпадне. Производство на ново стъкло изисква много енергия – основната смес от пясък, натриев карбонат и вар трябва да се нагрее до 1500 ° C ÷ 1600 ° C.

Чрез рециклирането на кафяво, зелено или прозрачно стъкло икономия на енергия достига 30%. С рециклирането само на една бутилка се спестява енергия, необходима за светенето на 100-ватова крушка за четири часа! Нещо повече, рециклирането на стъкло намалява с 50% разхода на вода, води до 20% по-малко замърсяване на въздуха и създава 80% по-малко минни отпадъци, в сравнение с производството на стъкло от природни суровини.

Подобно на стъклото и пластмасата, повечето метали могат да бъдат рециклирани неограничен брой пъти. Рециклирането на металите запазва околната среда в много отношения. На върха на този списък е добива на метални руди –  изключително разрушителна и замърсяваща дейност. Чрез рециклирането на металите се избягва извличането, рафинирането, транспортирането – дейности, свързани с консумацията на много енергия и вода. Вследствие на това ни предпазва от производството на значителни парникови газове.

Производството само на един алуминиев кен от скрап спестява 8 кг боксит и 4 кг химикали, спестява енергия необходима за светенето на 100-ватова крушка за 20 часа. Един тон рециклиран алуминий спестява 95% енергия, 8 м3 вода и образуването на 6 тона парникови газове.

В момента 65% от стоманените продукти се произвеждат от рециклирана стомана. Един тон рециклирано желязо спестява 1 100 кг желязна руда, 635 кг кокс, 54 кг варовик, 61-70% по-малко енергия и 40-70% вода. От стоманата от шест рециклирани автомобила може да направи арматурата за една къща.

Природните ресурси трябва да се използват по най-ефективния начин и без да се изчерпват ресурсите на планетата. Рециклируемите отпадъци могат да бъдат инжектирани обратно в икономиката като вторични суровини.

Трябва да се работи в посока улесняване на процеса и реализация на пълния потенциал на тези материали. И също така да се насърчава устойчиво снабдяване с първични суровини в световен мащаб.

Рециклирането е форма на управление на отпадъците, която включва превръщането на отпадъци в продукти за многократна употреба. Рециклирането помага да се намали потреблението на енергия, да се намали потреблението на свежи суровини, да се намали замърсяването на въздуха и замърсяването на водите (от депонираните отпадъци), като се намали нуждата от „конвенционално“ обезвреждане на отпадъците и се намалят и емисиите на парникови газове. Важно е да се разберат ползите от този процес.

Рециклирането гарантира, че съществуващите ресурси ще бъдат използвани разумно и устойчиво.