Практични съвети за събиране и предаване на скрап за рециклиране [2024]

Рециклирането е начин за трансформиране на продукти и материали, които вече не се използват, в нови материали, които могат да се употребят повторно и отново да ви служат в ежедневието.

След важния процес на  събиране на скрап, отпадъците се изпращат в специализирани центрове, в които се обработват с цел извличане на материали за повторна употреба. Чрез употребата на рециклирани материали се постига ефективно опазване на природните ресурси, някои от които започват да се изчерпват. Ето защо събирането и рециклирането на скрап е толкова значимо в нашето съвремие.

Изглежда изключително лесно, но всъщност сортирането и последващото рециклиране на скрап не е толкова проста задача, затова е добре да сме запознати с алгоритъма, за да избегнем ненужното отделяне на вредни емисии. Преди всичко е от съществено значение да се ограничат отпадъците. Това може да стане, като се използват опаковки за многократна употреба. Също така всяко домакинство може да удължи живота на уредите и предметите от бита си, вместо да ги подменя често. Това са само част от съветите, които можем да следваме, за да живеем природосъобразно.

Метален скрап

Тук ще ви предложим практични съвети, свързани с темата за предаване на скрап.

Сортиране на отпадъците

За да следват пътя на рециклирането, отпадъците първо трябва да бъдат сортирани правилно. Това е важно, тъй като тези, които са неправилно сортирани, не могат да бъдат рециклирани и след това се изгарят или отиват на сметището. Когато става дума за скрап, нещата не са много по-различни. Разпределението е от изключителна важност, тъй като различните метали се обработват по различни и специфични начини.

Тъй като всяка съвременна държава е изправена пред прекомерното потребление на поданиците си, една от основните задачи е преминаване към ползотворно рециклиране. За да се постигне то, трябва да се следват няколко стъпки:

 • Намалете количеството отпадъци.
 • Разпределяйте ефективно и разумно отпадъците от вашето домакинство.
 • Използвайте повече еко продукти, за да улесните процеса на рециклиране.
Сметище за скрап

Сортиране и обработка на метали

Металообработващата промишленост е сложна индустрия, защото има много различни метали. За рециклирането има два сектора: този за черни метали (желязо, стомана и чугун) и този за цветни метали (алуминий, мед, олово и цинк).

Черни метали

Очакваният процент на събираемост в България се увеличава всяка година. Настоящото предизвикателство е да се получи метален скрап с малко примеси (което е доста трудно), за да може да бъде повторно включен в множество продукти, особено в областта на електрониката.

Цветни метали

 • Алуминий. Повечето от събраните алуминиеви отпадъци идват от транспортната и строителната индустрия. Домашните опаковки представляват малък дял от събирането. Една от пречките пред рециклирането на този метал е увеличаването на разходите за енергия, тъй като основната използвана техника консумира много електроенергия.
 • Мед.  Би било добре рециклирането да е единственият източник на мед за промишлеността, но то остава сравнително ограничено. Положителното е, че се правят инвестиции в тази насока, за да се даде възможност за повече рециклиране на мед от кабели, така че този сектор се очаква да се развива през следващите години.
 • Олово. Оловото се използва главно в стартови батерии за термични и електрически превозни средства, както и в индустриални батерии. В целия Европейски съюз нивото на събираемост на олово, съдържащо се в батериите, достига 99%.
 • Цинк. Очакваното събиране на цинк се увеличава през последните години. Този метал играе решаваща роля в производството, транспортирането и съхранението на възобновяема електрическа енергия, което означава, че той все повече се използва и рециклира.

Как да оценим ефективността на рециклирането?

Има три основни критерия, които позволяват да се оцени ефективността на рециклирането за всеки сектор:

 1. Степен на събиране: съответства на броя на събраните отпадъци спрямо общия брой отпадъци от същата категория.
 2. Степен на рециклиране: отнася се до броя на рециклираните отпадъци от общия брой отпадъци от същата категория.
 3. Степен на вграждане: това е частта от рециклиран материал, повторно въведена в производството на нови продукти.

Ако направим справка със събирането и рециклирането на други отпадъци, ще забележим, че рециклирането на скрап върви в положителна насока, но трябва да се работи още върху неговото развитие. Дружества като Норд Холдинг имат сериозен принос в тази дейност. Те разполагат с професионалисти и иновативна техника, която позволява ефективно и бързо рециклиране на черни и цветни метали.

Рециклиране на други видове отпадъци

Рециклиране в красива природа

Да вземем за пример рециклирането на хартия и картон, което помага за намаляване на натиска върху горските ресурси. В България се постигат относително високи проценти на събиране и рециклиране на тези отпадъци, но все още има какво да се подобри, за да настигне някои европейски страни като Германия и Испания, особено по отношение на тоалетната хартия. Степента на събираемост в тези страни е: 79% в Германия и 80% в Испания.

Стъклото е един от най-добре сортираните и събирани отпадъци от години. Събирането на стъкло напредна допълнително благодарение на инсталирането на множество пунктове за стъкло на обществени места. Освен това техниките за разделяне на стъкло напредват и позволяват все по-ефективно сортиране, а създаването на система за събиране на строителни отпадъци (за прозорци например) и боклука от кафенета, хотели и ресторанти  трябва допълнително да подобри рециклирането на този материал.

Рециклирането на пластмаси представлява голямо предизвикателство, защото консумираме много големи количества. Замърсяването, причинено от тези отпадъци, е навсякъде около нас, причинявайки сериозни последствия за всички живи същества и екосистеми.

Събирането на пластмасови отпадъци за рециклиране обаче напредва в Европа. Новите европейски разпоредби от 2021 г. насам насърчават страните от ЕС да поемат сериозна отговорност за съдбата на своите отпадъци.

Често задавани въпроси

Защо да рециклираме черни и цветни метали?

 • Защото по този начин ще успеем да съхраним природни ресурси, които вече са напът да бъдат изчерпани. Също така ще подпомогнем индустрията, икономиката на държавата и световната екология.

Важно ли е да сортираме правилно материалите, които предаваме за скрап?

 • Да, важно е. Ако изпитвате затруднения да определите произхода на материалите, които предавате, фирмата, към която се обръщате, ще ви съдейства за правилното разделяне.

 Какви са предимствата на дружеството Норд Холдинг?

 • Освен че разполагат с иновативни технологии, професионалистите от холдинга рециклират металите, които получават, по функционален и екосъобразен начин, за да бъдат максимално полезни за обществото и природата.

Снимки: Freepik.com

Подобни статии