Рециклиране на черната техника у дома и влиянието й над околната среда

Рецклиране на черна техника | Nord Holding

Какво означава понятието „черна техника”

Изразът „черна техника“ е навлязъл в бита на хората и се употребява най общо за: Аудиотехника, Видеотехника, Офис техника, Сателитна техника, Фототехника, Телевизионна техника, Телекомуникационна техника. С други думи това са електроуреди, които са постоянно около нас.

От изброените електроуреди има такива, които съдържат опасни веществаи други, които не съдържат. При неправилно третиране, дори и неопасните могат да бъдат предпоставка за опасности за хората и околната среда.

Когато се повреди или просто не ви е нужна повече, вашата техника се превръща в отпадък. За този вид отпадък е прието общо наименование – Излязло от употреба електрически и електронно оборудване/ИУЕЕО/.

Рециклиране на техника

Най- общо рециклирането е процес, при който даден отпадък се преработва, за да се произведе суровина, с която след това да се замести първичната суровина, необходима за производството на даден продукт. По този начин се допринася за  спестяване на първични суровини, намаляват се количествата на отпадъците, както и замърсяването на околната среда.

Чрез рециклирането на отпадъци може да се намали, както потреблението на първични суровини, така и потреблението на енергия и замърсяването на цялата планета. Самото рециклиране на отпадъци е ключов компонент от йерархията на отпадъците. То заема трето място, като преди него са само предотвратяването и повторната употреба.

Рециклирането на излязла от употреба техника, от своя страна е много важно поради две причини. Едната е че от техниката се извличат ценни суровини, които могат да се използват за производство на нова техника. Другата причина е, че по този начин се предотвратява замърсяването на околната среда с опасни отпадъци, включително тежки метали.

Как протича целия процес по изкупуване и рециклиране

Рециклиране на офис техника | Рецклиране на черна техника

Техниката, която вече не ви трябва или е повредена се превръща в отпадък. Такава техника трябва да я предадете в Център за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

При покупката на нова техника, обикновено, продавачът предлага и услуга по безплатно приемане на старата ви техника, също така имате и възможност да я предадете директно на площадка за събиране и третиране на отпадъци.

Във всички случаи, техниката накрая попада на площадка за третиране на отпадъци, притежаваща всички необходими за това разрешения за третиране на отпадъци, за това е по- добре сами да я предадете на такава площадка, като по този начин за техниката ще ви се заплати. При предаването на техниката, тя трябва да е в цялостен вид и да няма течове от нея.

Попадайки на площадка за събиране и третиране, оборудването, обикновенно се тества дали е годно за повторна употреба. Ако не е- се преминава към разкомплектоването му с цел да се отделят всички компоненти и материали, подлежащи на рециклиране. Такива са например: желязото, пластмасата, благородните метали, съдържащи се в платките и други материали.

След отделянето на компонентите, те биват сортирани по вид и се съхраняват разделно едни от други. След това те преминават през различни процеси по третиране, за да се приведът във вид, в който са подходящи за рециклиране от крайния преработвател.

Същинските дейности по рециклиране започват, след постъпването им при рециклатора. Там се извършва същинското рециклиране и от получения отпадък на вход на инсталацията за рециклиране, на изхода й вече има суровина, готова за производство на нови стоки.

Самите рециклатори могат да се разделят на два типа. Едните получават отпадъци, от които след рециклиране получават готова суровина, годна за производството на нови стоки.

Другите са внедрили рециклирането на отпадъците в същинското си производство. Те приемат отпадъци за рециклиране, от които директно произвеждат крайният си продукт, като по този начин реално те са затворили цикъла от производството на стоката, до изкупуването на отпадъците и рециклирането им.

Влияние върху околната среда

За да пазим себе си и природата, старите уреди и други опасни отпадъци трябва да бъдат предадени на фирма, която има право да ги събира или да се предадат при организирани кампании за разделно събиране на отпадъци.

Огледайте се в магазина дали има съд за събиране на отпадъци, ако не попитайте – магазините не могат да откажат приемането им, защото имат задължение, регламентирано по Закон.

Потребителите могат да върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции, а без да пазаруват в големите магазини може да се върне само малък уред, с размери до 25 сантиметра.

Норд Холдинг АД има изградена мрежа от контрагенти, чрез които да се постигне събирането, третирането и последващото рециклиране и/или обезвреждане на опасни отпадъци. Нашите специалисти ще Ви обяснят къде можете да предадете опасните отпадъци, при какви условия и какво ще е тяхното бъдеще, така че заедно да допринесем за по-безопасна и чиста среда и начин на живот.

Подобни статии