Принципи на кръговата икономика – инфографика

Вземи, направи, използвай, изхвърли – това е моделът на линейната икономика, доминираща в световен план след настъпването на индустриалната революция. Той обаче се оказва особено неустойчив и вреден за околната среда.

Алтернативата? Кръгов модел на икономиката, който цели да удължи максимално жизнения цикъл на продуктите, да редуцира образувания от производството и потреблението отпадък, вредното въздействие върху природата и прекомерното разходване на суровини.

Кръговата икономика се промотира засилено през последното десетилетие. В тази насока ЕС начерта рамка за действие в няколко стратегически документа, които насочват държавите членки към предприемане на конкретни мерки.

Кръговият модел е базиран на важни принципи, които създават непрекъсната верига на производство и потребление и гарантират максималното използване на суровините, преди тяхното окончателно излизане от цикъла.

Създадохме тази подробна инфографика, чрез която да проследим отделните елементи на базираната на завършен цикъл икономическа система.

Инфографика - кръгова икономика

Основните елементи на кръговия модел

Диаграмата изобразява 7 основни съставни елемента, в съвкупност изграждащи жизнения цикъл на влизащите в употреба материали. Те преминават през етапи на:

  • извличане или добив на суровини;
  • планиране и проектиране на продукта;
  • производство или повторно производство;
  • дистрибуция;
  • потребление;
  • повторна употреба или поправяне;
  • събиране;
  • рециклиране.

За да бъде постигната желаната цикличност е необходимо да се съблюдават важни практики на устойчивост и отговорно отношение спрямо материала и продукта.

В случай, че материалът не подлежи на рециклиране поради специфичните му свойства и характеристики, той излиза от цикъла като отпадък. Управлението на отпадъците обаче също е обвързано с прилагането на важни принципи за устойчивост, които налагат извършването на възможно най-ползотворната реализация на отпадъка. Върху това ще наблегнем, след като разгледаме така очертания основен кръгов модел.

Следва дефиниране на основните принципи на кръговата икономика, според конкретния етап от жизнения цикъл на продукта.

Отговорен добив на суровини и снабдяване

Инфографика суровини добив

Този етап обхваща няколко важни аспекта – ограничаване на вредните емисии, акумулирани при първичен добив на суровини, на потребената енергия, необходима за извличането им и намаляване на цялостното въздействие върху околната среда.

Друг основен принцип е контрол на добива на първични суровини за намаляване потреблението на ценни и невъзобновими природни ресурси.

Когато цикълът се задвижи, на този етап може да се използват и суровини, получени от рециклирането на вече употребени материали.

Цели се подборът на суровини да бъде ориентиран с оглед постигането на устойчивост чрез увеличаване на жизнения цикъл, което означава, че е важно използваните материали да са качествени и дълготрайни.

Ако това не може да се осигури, акцентира се на аспекти като биоразградимост и възможност за компостиране.

Еко продуктов дизайн

На етапа на проектиране следва да се търсят ефективни техники за удължаване на живота на продукта, които да го направят по-устойчив и екологичен.

Еко дизайнът трябва да отговаря на съвременните методи за преработка и рециклиране на продуктите, така че да гарантира, че голям процент от продукта ще остане за по-дълго време в рамките на затворения цикъл.

В крайна сметка се цели получаването на продукт, който след първичната му употреба не се превръща в отпадък, а в годен за повторна употреба, преработка или рециклиране материал с удължен живот.

Устойчиво производство

Инфографика принцип за устойчивост

След проектирането на устойчив дизайн, следва неговата реализация.

Принципите на кръговост изискват разумно използване на енергийните ресурси и приоритетна ориентация към възобновяеми енергоизточници в производството.

Необходима е оптимизация на всеки етап от производството за минимално потребление на ресурс и ограничаване на количеството генериран пост производствен отпадък. Той също трябва да влезе в затворен кръг чрез преработка до годен за употреба продукт или чрез друг ефективен метод за оползотворяване.

Важно е да се ограничи максимално употребата на химикали и други замърсители на околната среда в производствения процес, както и освобождаването на парникови газове и други вредни емисии.

Оптимизирана дистрибуция

Инфографика логистика и разпространение

Разпространението на готовите продукти е свързано със създаването на ефективна транспортна мрежа с оптимизирани доставни разходи. В синхрон с принципите на устойчивото развитие тук следва да се създадат ефективни дистрибуторски мрежи не само с оглед на разходите, но и с оглед ограничаване на емисиите.

Изследват се възможностите за залагане на по-екологичен транспорт като електрически и икономични превозни средства.

За редуциране на прекомерното потребление е мислимо и ориентирането към ексклузивни и селективни доставки за сметка на масовата дистрибуция.

Осигуряването на обратна логистика би улеснило веригата на цикличност чрез създаване на възможност за връщане на употребени продукти с оглед устойчивата реализация на отпадъка. Тук се прилагат механизми за събиране, обновяване и рециклиране на продуктите в края на жизнения им цикъл, което гарантира обратното им включване във веригата на стойността.

Отговорно потребление

Кръговата икономика е невъзможна без участието на крайния потребител. Затова и един от основните ѝ принципи е отговорно потребление. Как изглежда то?

Отговорното потребление включва продължително използване и служене с продукта  според неговото предназначение за максимално време. Това ще е възможно, когато продуктите са проектирани да покажат дълготрайност и устойчивост на времето и се изключат фабричните дефекти с оглед ограничаване на употребата.

Внимание заслужава и практиката “продукт като услуга”. Обмисля се въвеждане на повече стимули за превръщане на продуктите в услуги – вместо дадено благо да бъде закупено, да се приоритизира неговото наемане.

Ползването за сметка на притежанието се предпочита, за да може продуктът да бъде използван, само доколкото реално е необходим на съответния потребител и така да се организира по-лесно последващата му употреба от друг потребител с подобна нужда.

инфографика за четирите принципа на кръговата икономика

Повторна употреба или поправка

При появата на леки повреди, следва да се направи поправка, вместо материалът да се изхвърли. В тази посока се мисли и за варианти, в които производителите осигуряват необходимите услуги за поправка и насърчават обратния прием на стоки за премахване на дефекти или повреди.

След окончателната първична употреба продуктът може да бъде предаден в социална банка или предприятие за повторно ползване, където да продължи неговият жизнен цикъл.

Разделно събиране и предаване

Когато тези варианти не са възможни, следва предаване на продукта за рециклиране чрез съоръжения за разделно събиране и инфраструктури за събиране на вторични суровини.

Рециклиране

Кръговата икономика ще достигне върховата си точка, когато всичко, което може да бъде рециклирано, започне да бъде действително преработвано за получаване на годни за употреба суровини. По този начин рециклираният материал се вкарва отново в кръговия цикъл и тръгва повторно по веригата на стойността.

За целта е необходимо да се инвестира в разработването на ефективни еко-иновации, които да разширят възможностите за рециклиране на отпадъци от различни материали, които все още не са обхванати от наличните технологии за преработка.

Рециклирането съхранява стойността на първично добитите суровини и намалява необходимостта от ново първично производство. Така се ограничава вредното въздействие на производствената индустрия и се съхранява ценен ресурс.

Устойчиво управление на отпадъците

Отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани, следва да бъдат оползотворени по друг начин. Оползотворяването предполага унищожаването на отпадъка чрез освобождаване на енергия или извличане на друга полза от него.

Оползотворяване” са различните техники за ползотворна употреба на отпадъка в замяна на друг материал, който в противен случай би бил използван за изпълнение на дадена функция.

Кръговият модел се стреми да изключи максимално обезвреждането като метод за справяне с отпадъка, тъй като по този начин се завършва цикъла на материала без от него да се извлече съществена полза, допринасяща за запазване на високата стойност.

Освен това то често е в разрез с принципите за опазване на околната среда и ограничаване на вредното въздействие от човешката дейност, макар и да има като вторично следствие възстановяване на вещество или енергия.

Статията съдържа Canva генерирани изображения.

Често задавани въпроси

Кои са трите стълба от концепцията за устойчиво развитие?

Трите стълба от концепцията за устойчиво развитие са околна среда, икономика и социална среда. Устойчивост е налице тогава, когато се постигне баланс между трите стълба, осигуряващ растеж на икономиката, отговорност към обществото и опазване на природата.

Кои са основните принципи на кръговата икономика?

Основните принципи на кръговата икономика се сумират в мотото “редуцирай, използвай отново, поправи, рециклирай”. Включват редуциране на отпадъка, вредното въздействие и прекомерната употреба, повторно използване на продуктите, поправка при дефект, вместо изхвърляне и рециклиране за удължаване цикъла на стойност.

Какво е рециклиране?

Рециклиране са всички дейности, които водят до оползотворяване, при което отпадъчните материали се превръщат чрез преработка в продукти или суровини, годни за използване, според първоначалната им употреба или за друга полезна цел.

Подобни статии