Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?

От опазването на природата зависи нашето съществуване на планетата. За да съхрани биологичното разнообразие на Земята е необходимо да се ограничи вредното въздействие на основните замърсители на въздуха, водата и почвите.

На нашата планета животът съществува в сухоземната, водна, почвена и организмовата среда.

Водата е жизненоважна за всеки един вид на планетата. Същевременно водните ресурси са ограничени, което изисква тяхното съхранение и поддържане на качеството им, за да не изчезват животински и растителни видове.

Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?

Защо е важно да опазваме водните ресурси?

Опазване на водните ресурси е необходимо, за да се съхрани съществуването на планетата.

В последните десетилетия проблемите пред екологията са пряко свързани и с възстановяване на нарушеното биоравновесие.

Развитието на индустрията и технологиите доведоха до промени в природата, в климата, до намаляване на природните ресурси и паралелно с всичко това до натрупването на огромни количества отпадъци.

Човешката дейност оставя своя отпечатък върху заобикалящата ни среда и много често води до пагубни щети във функционирането на екосистемите.

Водните системи са сериозно засегнати от замърсяването. Пластмасовите отпадъци например достигат размерите на цял остров в световния океан.

А това води след себе си сериозни рискове от изчезване на животински и растителни видове. Много от рибите и птиците са подложени на вредното въздействие на отпадъците.

Отчита се намаление на определени биологични видове или напълно изчезване на други.

Това от своя страна води до нарушаване на целостта на екологичните биосистеми. От друга страна, замърсяването на водоизточниците с промишлени отпадъци, може да застраши живота на населението.

Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?

Управлението на отпадъците е широкообхватна дейност, която включва поредица от важни етапи – от създаването, през събирането, транспортирането, депонирането, рециклирането, унищожението или повторното използва на отпадъците.

Според вида на боклука се прилагат редица правила, чиято цел е безопасността на околната среда и населението.

Кои са най-честите замърсители на водата?

Промишлената дейност и неконтролираното изхвърляне на отпадъците са сред основните замърсители на водата в света. 

Една част от ежедневно генерираните боклуци са опасни. Те крият сериозен риск за населението и природата.

Това са вещества, течности или предмети, които може да са  отровни и попадайки във водата да доведат до екологични кризи.

Източник на опасните отпадъци са разнообразните обществени и производствени сектори. Опасните боклуци за водните пространства се делят от своя страна на битови, производствени, строителни и радиоактивни.

Всеки един от тези видове може да е замърсител на отпадъчни води и подземните води.

Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?


Всяко едно домакинство в последните години изхвърля повече опасни отпадъци, отколкото в миналото.

Това се дължи на все по-честата употреба на различни химикали, масла, лепила, лакове, медикаменти и други подобни материали в бита.

Луминесцентни лампи, батерии, почистващи препарати и подобни предмети и консумативи са ежедневно използвани и респективно изхвърляни от всяка къща, хотел, административна сграда, офис, търговски обекти и други.

От своя страна битовите опасни отпадъци може да се разделят на няколко основни подгрупи:

  • химикали и  препарати;
  • лакове и лепила;
  •  живаксъдържащи уреди;
  •  мастила и замърсени опаковки;
  •  медикаменти с изтекъл срок на годност.

Общините в страната имат задължение да организират извозването на подобни отпадъци, които се изхвърлят от домакинствата, и да имат система за събиране и третиране, за да не се стигне до замърсяване на общото количество битов отпадък.

Това може да има сериозни последици за качеството на живот. Например, количеството живак в една луминесцентна лампа е напълно достатъчно, за да замърси и направи негодна за употреба 30 000 литра вода.

Производствените отпадъци са различните масла, бои, химикали, тежки метали и други.

Компаниите инвестират в пречиствателни инсталации, филтри или системи за преработка, за да пазят от замърсяване водите, почвите и въздуха.

По отношение на строителните отпадъци, те се отделят при ремонтни, строителни и разрушителни дейности.

Това са бои, лакове, метални отпадъци, които са замърсени с опасни вещества,  кабели, съдържащи масла или азбестовата изолация.

Някои от тях са изцяло опасни, а други съдържат опасни вещества или елементи, което се причислява към боклуците, криещи опасност за населението и природата, ако попаднат във водоизточниците.

Най-опасни са радиоактивните материали, чийто източник за производството на атомна енергия, добивът на радиоактивни руди и дейността на в научноизследователски лаборатории.

Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?

Как да бъдем по-отговорни към водното ни потребление?

Дейностите, които са свързани е управлението на отпадъците  имат за цел да се намали тяхното количество, като максимално се оползотворят чрез рециклиране или повторна употреба.

Като цяло трябва да се намалят количествата на изхвърлените боклуци. 

Затова отделните домакинства, производствените мощности и ежедневните човешки дейности се стимулират да отделят по-малко отпадъци.

Това пряко ще намали тяхното попадане и застрашаване на качеството и на водните ресурси.

А тъй като водните източници на Земята са ограничени, човечеството е нужно да пести ресурсите си. 

Дори в домакинствата се стимулира отговорното отношение към водното потребление.

Еко кампании призоват към управление на водните ресурси с повишено внимание по отношение начина на живот и използване на водите.

Националните политики в областта на околната среда са свързани със стимулиране на спазване на определени екологични норми, за да се пази водата чиста.   

Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?

Зелени практики свързани с опазването на водните ресурси

Водата е от съществено значение не само за съществуването на хората, животните и растенията, тя е от огромна важност дори за развитието на икономиката.

Опазването и съхранението на водните ресурси не е само национален проблем. Той надхвърля границите на отделните държави и е приоритетна тема за цялото човечество.

За да се придържат към екологичното законодателство, много от производствените компании използват професионални консултанти в областта на екологията.

Тяхната роля е да ги съветват и да помагат да се спазват международните правила за опазване на околната среда. Всяко производство изхвърля определено количество боклуци или вредни вещества.

Затова то е задължено да има разписани правила, които да се прилагат като гарант, че се опазва здравето и живота на населението и на заобикалящата ни среда.

За да отговаря на законовите изисквания, всяка фирма трябва да спазва поредица от разпоредби, да има отговорно отношение и грижа към природата.

Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?

Външният консултант по екологичните въпроси консултира големите компании как да пестят водата в своето производство.

Успешни зелени практики са свързани с въвеждане на технологии за повторно използване на водата, за намаляване на парниковите емисии, за филтриране на замърсителите, които имат досег до водоизточници и т. н.

Специализираните фирми, които работят в сферата на отпадъците също имат пряко отношение към практиките за придържане към европейските документи и законодателства по отношение екологията.

Тези компании могат да класифицират и характеризират вида на различните предмети и вещества.

Друга тяхна специфична дейност е осъществяването на специализиран транспорт на отпадъци, включително и на опасните.

В повечето случаи специалистите разполагат с практически опит в сферата на екологията и могат да предоставят широк набор от услуги.

Сред тях е също изготвянето на оценка за замърсяване и въздействието върху околната среда, която примерно е нужна не само при изграждането на завод, но дори при построяването на ферма или отварянето на кладенец.

Ето защо тези фирми са полезен и нужен партньор в реализирането на дейности и проекти.

Заключени

Опазването на водните ресурси и на качеството на водата за пиене е първостепенна задача пред света.

Това ще гарантира здравословните условия за живот на населението на планетата.

През последните години редица мерки, които се налагат в международен план, имат за цел постигане на добро екологично равновесие.

Независимо от намаляване на водоползването, България се нарежда сред европейските страни с високи равнища на иззетата вода средно на човек.

Недостиг на вода в света може да се наблюдава в определени райони, където са недостатъчни ресурсите, има висока гъстота на населението и интензивни промишлени дейности, както и други фактори.

Политиката по управление на водите е необходима поради факта, че водите са общонационален природен ресурс. Водните ресурси са общо наследство, което трябва да се опазва и защитава от всеки един от нас.

Снимки: Норд Холдинг

Подобни статии