Екологични процедури и закони за рециклиране в България

Като страна, пълноправна членка на Европейския съюз и България трябва да се съобразява с установените екологични процедури и законови норми при извършването на дейности свързани с търговията с черни и цветни метали, събирането на опасни отпадъци или изкупуването на скрап.

Всички сте чували, че има фирми, които извършват търговия с черни и цветни отпадъци. Сигурно знаете и поне едно депо във вашия град, където се събират скрап или опасни отпадъци, а може би вече сте предавали отпадъци там.

Мислите си, че това е бизнес, който всеки може лесно да създаде, развие и управлява? Много далеч сте от истината.

За да могат всички тези фирми да имат право да извършват събиране и търговия с черни метали и търговия с цветни отпадъци, трябва да изминат много дълъг път, да отговарят на установените изисквания и да следват стриктно действащата номенклатура за търговия с черни и цветни метали.

Да проследим накратко пътя, който трябва да изминат фирмите, които искат да се занимават с търговия с метали и рециклиране на отпадъци

Рециклиране на масла - закони за рециклиране в България| NORD Holding AD

След присъединяването на страната ни към Европейския съюз се наложиха някой промени в правилата за извършване на този вид търговия. Промените в номенклатурата и законовата уредба се наложиха, за да могат да се уеднаквят класификациите, според които се разделят отпадъците и да се създадат единни правила, при които търговците да могат да извършват търговия с цветни и черни метали както на вътрешния, така и на външния пазар.

През 2005 година Министерския съвет на Република България прие Наредба за реда на извършване на търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Според тази наредба, за да могат да извършват търговска дейност, фирмите трябва да имат издаден лиценз, който да удостовери, че са подготвени да извършват тази дейност. Търговците трябва да имат регистрация по Търговския закон, лиценз и специализирани площадки (депа), където да приемат и съхраняват черните и цветни метали.

Ако извършват дейности като събиране и рециклиране на опасни отпадъци, за целта отново трябва да имат не само всички необходими документи и разрешителни, но и специални площадки за събирането на опасните материали.

Всяка една площадка, с която разполагат фирмите извършващи търговия с метални отпадъци или събиране на опасни отпадъци се вписва в отделен регистър, а всяка покупка или продажба се документира много строго и надлежно.

Ако се закупуват черни и цветни метали от физически лица, в регистъра задължително се вписват трите имена на продавача, точния адрес, вида и стойността на металите, тяхното количество и произход, номер на платежния документ и задължително се попълва декларация за продажба на черни и цветни метали от битов характер (чл.54, ал.2, т.2 УЗО).

При изкупуване на алуминиеви и медни проводници и кабели отново в регистъра се вписват подробни данни като сертификат за произход или удостоверение за произход (приложения № 6 и № 7).

При извършване на покупко-продажба на метални отпадъци, черните и цветните метали задължително трябва са придружени със сертификат за произход (според чл.10, ал.5) и попълнена коректно декларация за продажба на метали от битов характер (чл.10, ал.4). Тези два документа се предават от купувача на продавача, за да може да бъде извършена сделката.

На всеки шест месеца търговците са задължени да представят в Министерството на икономиката и енергетиката подробна справка за наличностите и сключените покупко-продажби на черни и цветни метали.

Площадките за съхраняване на опасни отпадъци могат да бъдат разполагани на строго регламентирани места и само след одобрение на министерството и с разрешението на кмета на населеното място.

Номенклатурата за търговия с черни и цветни отпадъци трябва да се спазва от всички търговци на скрап и извършването на подобен род дейности се следи строго от контролните органи.

Изкупуването и определянето на цената на скрапа

Изкупуване и определяне цена на скрапа - закони за рециклиране в България | NORD Holding AD

Предполагаме, че и тази дейност ви се струва много лесна и доходна, нали? Просто някакви хора идват и ви прибират излезлия от употреба автомобил, плащат ви някакви пари и си заминават…

Е, не стои точно така въпроса. Ако търговците искат да извършват спокойно своята дейност, трябва да се съобразяват с наложените правила за определянето на цена на скрап.

Търговията със скрап е много прецизна дейност, тъй като много рядко се срещат два напълно идентични метала, а това затруднява определянето на точната цена на скрапа.

За да се улеснят до някъде, търговците на черни и цветни метали се ръководят от цените на Лондонската метална борса. На база цените, които от LME предлагат, всеки търговец определя и цената на металите (според курса на валутата и според борсовите цени за деня).

Защо изобщо се налага да бъдат приемани тези процедури и закони?

Български парламент и приемане на закони - закони за рециклиране в България| NORD Holding AD

Налага се, ако искаме да живеем в по-чист и безопасен свят. Налага се, ако не искаме след по-малко от 100 години да живеем сред опасни отпадъци, улиците ни да са заринати с изоставени коли и боклуци… налага се, ако искаме да почистим планетата си.

Номенклатурата за търговия с черни и цветни отпадъци е много важна, за да има ясни правила за събиране на опасни отпадъци, които ТРЯБВА да бъдат събирани, съхранявани и рециклирани по начин, който не вреди на човека и околната среда.

Само до преди няколко години например нямаше ясни правила къде могат да бъдат позиционирани депата за събиране на отпадъци и това даде възможност на всеки, който реши да се занимава със събиране и търговия на метали да построи площадката си вътре в града.

С приемането на екологичните закони и въвеждането на номенклатурата за търговия с черни и цветни метали тази практика беше прекратена и днес площадките задължително се позиционират извън градовете и далеч от водоизточници. Преди години нямаше и изисквания за наличие на документ за произход на предаваните метали и това причини много щети на икономиката.

Да, законите са важни, за да сме спокойни (и ние, и вие), че търговците работят според правилата и дейността, която развиват е под строг надзор и контрол.

Къде е България и има ли какво още да се желае?

Снимка от град София - закони за рециклиране в България| NORD Holding AD

Разбира се, винаги може още повече и още по-добре. Все още в България няма достатъчно и площадки за събиране на опасни отпадъци, нито достатъчно фирми, които да се занимават с рециклиране на отпадъците.

Нямаме и достатъчно култура и разбиране като общество и все още сме на дъното на световните класации за разделно събиране, рециклиране и събиране и изкупване на черни и цветни метали и скрап.

Все пак, през последните няколко години (и с приемането на екологичните закони и спазването на номенклатурата за търговия с черни и търговия с цветни отпадъци), страната ни лека-полека се приближава до изпълнението на екологичните мерки, които се налагат от световните екологични организации.

А фирмите, които извършват събиране на опасни отпадъци и търговия на черни и цветни метали работят според всички изисквания, развиват бизнеса си на светло и голяма част от тях вече са добре познати като стабилни партньори на международните пазари за търговия на черни и цветни метали.

Благодарение на въведените правила и екологични процедури за рециклиране можем не само да се погрижим за чистотата на планетата си, но и да се възползваме от възможностите, които ни предоставя използването на суровините повторно.

Ако има начин да използваме повторно нещо, защо да не го направим и да намалим не само използването на и без това силно намалелите през последните десетилетия природни суровини? Защо да не използваме технологиите за рециклиране и да не се възползваме по-ниските цени на стоките, които се произвеждат от рециклирани суровини и материали?

за повече информация

Подобни статии