Как се рециклират отпадъците от фармацевтичната индустрия?

Фармацевтичната индустрия е изключително мощна и последните години набира все по-високи скорости на развитие. 

Производството на лекарства е жизнено необходимо за съвременния свят. Но не бива да забравяме, че и тази, като всяка друга индустрия, освен готовия материал, годен за консумация, акумулира и тонове отпадъци всяка година, които са изключително опасни за околната среда, ако не бъдат съхранени и унищожени по правилен и безопасен начин.

Неоспорим е фактът, че напоследък човечеството става свидетел на унищожителни климатични промени, които водят след себе си катаклизми, взимащи доста често и човешки животи. 

Всичко това трябва да ни накара да се замислим как нашето съществуване влияе върху флората и фауната на земята. 

Какво представляват фармацевтичните отпадъци?

Отпадъците от фармацевтичната индустрия са лекарства, излезли от производство или на които срокът е изтекъл. Такива лекарства вече не могат да бъдат използвани по никакъв начин и на практика се превръщат в отпадъци.

В зависимост от химичните им свойства и дали носят рискове за хората и околната среда, фармацевтичните отпадъци се класифицират като опасни или неопасни.

Опасни са тези отпадъци, които съдържат токсични химикали, притежаващи оксидиращи, дразнещи, запалими свойства и радиоактивност. 

Този тип отпадъци представляват заплаха за живота и здравето на хората, ако не бъдат унищожени по правилен начин, защото могат да попаднат в природата и да нанесат сериозни вреди.

Как се рециклират отпадъците от фармацевтичната индустрия?

Основни видове опасни фармацевтични отпадъци

Запалими отпадъци

В областта на фармацията за опасни се считат т. н. запалими лекарства. Това обикновено са медикаменти, които съдържат алкохол, който лесно се възпламенява. Неправилното третиране на такива лекарствени отпадъци е опасно за хората и околната среда.

Корозивни отпадъци

Това са отпадъци, в чийто състав има опасни киселини и основи. Пример за това са глутаралдехидът,  азотната киселина и др.

Реактивни отпадъци

Някои лекарства могат да взаимодействат с други химикали, причинявайки експлозии или генерирайки токсични газове или изпарения, които ги правят опасни за околната среда.

Защо са трудни за разграждане?

Тъй като съдържат голямо количество химикали, които въздействат неблагоприятно на околната среда, тези фармацевтични отпадъци няма как да се оставят на произвола. Това би било опасно за хората и заобикалящия ги свят. 

Неправителствени организации подчертават отрицателното въздействие на изгарянето на отпадъци, тъй като то представлява източник на енергия с висок въглероден интензитет, който замърсява въздуха с токсични вещества и потенциално намалява възможностите за рециклиране на отпадъците. 

През 2018 г. около половината от опасните отпадъци, третирани от държави, намиращи се на територията на Европейския съюз, са  били обезвредени, което представлява най-малко предпочитаният вариант за третиране на отпадъците. 

По-добре е тези отпадъци да бъдат обработени от специализирани фирми като Норд Холдинг, които ще подходят професионално към спецификите им и да ги обезвредят.  

За да класифицират биомедицинските и медицинските отпадъци, от фармацевтичната промишленост прилагат различни концепции и подходи, особено по отношение на опасните отпадъци, които могат да бъдат чрез обработка или подложени на унищожение. 

Световната здравна организация (СЗО) следва  т. нар. “универсалните предпазни мерки”. Това е концепция, която представлява определен набор от мерки, целта на които е да се намалят рисковете за човешкото здраве и околната среда. 

Според концепцията на СЗО фармацевтичните препарати, които съдържат тежки метали, както и препарати и лекарства,  които съдържанието на които не може да бъде идентифицирано представляват изключителна опасност. 

Такива препарати  не могат да се разграждат по естествен път и трябва да се третират по специален начин и да се обезвреждат в подходящи за целта съоръжения.

човек гледа срока на лекарство

За съжаление лекарствените препарати най-често не са маркирани според  техните опасни характеристики, поради което разделянето им в различни класове на практика да е доста трудно, ако не и невъзможно.

Това е и причината, поради която голяма част от лекарствата се считат за опасни отпадъци или за отпадъци, изискващи особено внимание.

Фармацевтичните отпадъци, които се считат за опасни, трябва да се събират отделно в подходящи контейнери, които трябва да се обслужват само от обучен за целта персонал. 

При това трябва да се вземат различни мерки за предотвратяване на евентуални злоупотреби при въздействие върху тях.

Как се рециклират отпадъците от фармацевтичната индустрия?

Какво е текущото състояние на проблема със заразните фармацевтични отпадъци?

Около 85% от здравни отпадъци са сравними с битовите и не са опасни. Останалите 15% се считат за опасни и могат да бъдат инфекциозни, химически или радиоактивни, като голяма част от тях са от фармацевтичната индустрия. 

Смята се, че всяка година по света се правят 16 милиарда инжекции, но не всички използвани игли и спринцовки се изхвърлят правилно.

В някои случаи върху отпадъците от фармацевтичната сфера се прилагат практики на изгаряне на открито. Това може да доведе до отделяне на диоксини, фурани и прахови частици.

Мерките за осигуряване на безопасно и екологосъобразно управление на отпадъци могат да предотвратят нежелано въздействие върху здравето на хората и околната среда. 

Основните източници на фармацевтични отпадъци са:

  • болници и други здравни заведения;
  • лаборатории;
  • изследователски центрове;
  • морги и аутопсионни центрове;
  • институти, в които се извършват изследвания върху животни;
  • кръвни банки, които  работят с подобни продукти и пр.

Средното количество опасни отпадъци на болнично легло на ден е 0,5 kg в развитите страни и 0,2 kg в страните с ниски доходи

В страните с ниски доходи обаче опасните и неопасните отпадъци рядко се разделят и в действителност количеството на опасните отпадъци е много по-голямо.

Сметищата, на които става ръчното сортиране на опасни отпадъци от здравните заведения, крие допълнителни рискове. 

Тези практики са често срещани в много части на света, особено в слабо развитите страни. Хората, които се занимават с тази нискоквалифицирана дейност, рискуват да бъдат убодени с игла или да се заразят с токсични или инфекциозни материали.

Третирането и изхвърлянето на фармацевтичните отпадъци може индиректно да причини рискове за здравето чрез освобождаване на патогени и токсични замърсители в околната среда.

Методи за рециклиране на отпадъците от фармацевтичната индустрия и тяхното приложение

Рециклирането на лекарствата засяга всеки един от нас, тъй като всички ние можем свободно да си купим от аптеката предписаните ни  медикаменти. Така всеки от нас е част от фармацевтичната индустрия.

Как се рециклират отпадъците от фармацевтичната индустрия?

Ще ви предложим няколко лесни технологии, които да улеснят метода на рециклиране и контрол на отпадъците в ежедневието ви:

  • Сортиране на лекарствата от домашната аптечка: Можем да сортираме лекарствата вкъщи и да предприемем необходимите стъпки, ако има такива с изтичащ срок на годност.
  • Отделяне на лекарствата от опаковките: Поне веднъж или два пъти годишно е препоръчително да преглеждате домашната си аптечка. Отделете лекарствата от техните картонени кутии и листовки. Опаковките и хартията всъщност могат да бъдат изхвърлени в кошчето за рециклиране директно у дома.
  • Предаване в аптеки: В много държави обществените аптеки събират лекарства с изтекъл срок на годност или неизползвани лекарства. Това е част от задълженията на професията на фармацевта и се прави с цел да се улесни събирането на опасните фармацевтични продукти на едно място.
  • Изхвърляне на определените за целта места: Лекарствата с изтекъл срок на годност трябва да се изхвърлят в  предназначените за това места. От там те ще бъдат събрани по надлежния ред и изпратени в специализираните фирми за управление и рециклиране на фармацевтични отпадъци.
Как се рециклират отпадъците от фармацевтичната индустрия?

Заключение

Управлението на фармацевтичните отпадъци  има и своите икономически предимства. 

Топлината и парата, произведени по време на изгарянето на фармацевтични продукти, се използват за генериране на електричество.

След това то  се използва за осветление или отопление на хиляди домове. Рециклирането на лекарства позволява възстановяването на материали и производството на енергия. 

Когато се изхвърлят в домашните кофи за боклук или в системата за отпадни води (мивка, тоалетна), лекарствата причиняват значителни рискове за околната среда. От сметищата те попадат в почвата и така замърсяват природата. 

Затова е важно всеки един от нас да направи правилният избор и да защити себе си и семейството си, предпазвайки природата чиста. 

В България през последните години се наблюдава устойчива тенденция на засилени екологични практики. Съблюдава се и следването на конкретни стандарти от страна на специализирани фирми за този вид отпадък. 

Съответните органи съблюдават спазването на указания за безопасност. Така се постига безопасност за всеки, който е част от цикъла на фармацевтичния поток.

Снимки: Pixabay

Подобни статии