7 ползи от рециклирането

Рециклирането на отпадъци грабна интереса на голяма част от обществото. Тази тема подбуди много хора от всякакви възрасти да осъзнаят проблемите, свързани с околната среда, за да предприемат съответните действия. Най-лесното нещо, с което можем да започнем, в тази насока е да рециклираме отпадъците си на определените за това места. 

Рециклирането носи със себе си редица предимства. Тук ще навлезем по-подробно в ползите от рециклирането за околната среда и планетата като цяло. Основната полза от рециклирането е, че помага за опазването на околната среда. 

Тъй като заплахата от глобално затопляне нараства все по-сериозно и екстремните метеорологични условия стават все по-чести, стъпките, които помагат за опазване на околната среда, с право се считат за много важни. Рециклирането е една от тези стъпки, в която е сравнително лесно всички жители на дадено населено място да участват в този процес.

7 ползи от рециклирането

Какво е рециклирането?

Рециклирането е процес, при който материалите се използват повторно, за да се произвеждат нови продукти. Следователно, вместо да се изхвърлят материали в обикновения контейнер, където боклукът ви просто ще бъде оставен на сметището в земята, по-добре е да го отделите и да го поставите на съответните места за рециклиране. 

То има за цел да използва този материал като ресурс, който може да продължи да бъде полезен. Важно е да се отбележи, че не всички материали могат да се рециклират. Например, опасните отпадъци не могат да се рециклират. Широка гама от материали обаче могат и това често е посочено на самия материал. 

Фактът, че големи количества отпадъци подлежат на рециклиране, означава, че бизнесът може значително да намали количеството отпадъчен материал, който изпраща на местата за отпадъци, чрез прилагане на подходящи процеси за рециклиране. Следователно, именно чрез рециклиране е възможно значително да се намалят щетите, нанесени на околната среда.

Рециклируемите материали включват:

  • Зелени отпадъци (органични)
  • Хартия
  • Пластмаса
  • Стъкло
  • Метал
  • Батерии
7 ползи от рециклирането

7 ползи от рециклирането и защо то е толкова важно в днешното време ?

Опазване на природните ресурси

Тъй като рециклирането включва повторно използване на суровините, това може да помогне за запазването на природните ресурси на планетата. Вместо да извлича суровини от земята, рециклирането ни предоставя по-екологична алтернатива. 

Намаляването на търсенето на суровини може също да помогне да се спре обезлесяването на обширни райони, като тези около река Амазонка, заради интереса към природните ресурси. 

По този начин рециклирането може да ни помогне да забавим скоростта, с която извличаме и добиваме минерали и други ресурси от земята, като по този начин защитаваме и спомагаме за запазването на земните природни богатства за бъдещите поколения.

Защита на екосистемите и дивата природа

Депата за отпадъци и площадките, където става изгарянето на отпадъци, имат силно вредно въздействие върху околната среда. Всичко това води и до нарушаване на местообитанията на животните, което обикновено не може да бъде поправено. 

Това е особено важно, когато са застрашени местообитанията на редки или изчезващи видове животни. Чрез рециклирането може да отпадне нуждата от тези вредни места за отпадъци, като намалим количеството отпадъци, които се изпращат до тях. 

Като работим за повторна употреба на материалите, вместо просто да ги изхвърлим, ние можем да защитим околната среда и да помогнем за запазването на естествените местообитания, вместо да ги унищожаваме.

Намаляване на използването на суровини

Рециклирането означава, че материалът, който иначе би бил класифициран като отпадък и просто оставен да потъне в почвата, вече може да бъде използван повторно. Чрез повторното използване на материали можем да намалим търсенето на нови материали. 

Чрез този процес можем да намалим нивата на замърсяване, които се отделят при създаването на нови материали. В допълнение към това, отпадъците, съхранявани в депата за отпадъци, могат да допринесат за увреждане на околната среда, така че избягването на ненужно пълнене на отпадъци в депото е много желателно.

7 ползи от рециклирането

Пестене на енергия

По подобен начин на намаляване на разходите, материалът за рециклиране е много по-енергийно ефективен от създаването на нов материал. Следователно, увеличеното рециклиране може да доведе до по-ниски нива на потребление на енергия. 

Намаляването на потреблението на енергия може да доведе до необходимост от по-малко енергия, която трябва да се създава, което от своя страна води до по-малко замърсяване и като цяло намалява щетите върху околната среда.

Намаляване на вредното влияние върху климата

Както вече споменахме, рециклирането може да помогне за отстраняването на проблема, породен от огромните количества отпадъци, които просто се изхвърлят на площадки. В много случаи тези отпадъци просто се изгарят. 

Това обаче освобождава големи количества С02 във въздуха, нещо, което може да допринесе значително за проблема с глобалното затопляне, когато се извършва в голям мащаб. Ако се рециклират нарастващи обеми отпадъци, това означава, че с това се намаляват и вредните газове в атмосферата, отделящи се при горенето на боклука. 

По този начин рециклирането може да допринесе за справяне с една от причините за глобалното затопляне и замърсяването.

Намаляване на разходите за отпадъци

Рециклирането е значително по-евтино от събирането и изхвърлянето на отпадъци в предназначените за това места.

Изследвания сочат, че изхвърлянето на рециклирани отпадъци е 6 пъти по-евтино, отколкото на общите отпадъци. Колкото повече рециклирате и колкото по-малко вкарвате боклук в кошчето, толкова повече пари се спестяват, което би трябвало да е от полза за домакинствата, бизнеса и местните обществени услуги.

Рециклирането на хранителни отпадъци и зелени отпадъци също е чудесна идея, често генерирайки много ценен компост, който може да се използва за отглеждане на зърнени храни и други култури.

Осигуряване на нови работни места

Агенцията за опазване на околната среда публикува значителни констатации за икономическите ползи от рециклиращата индустрия. Това проучване анализира броя на работните места, заплатите и данъчните приходи, свързани с рециклирането. 

Установено е, че за една година дейностите по рециклиране и повторно използване в Съединените щати отчитат:

  • 681 000 работни места
  • 37,8 млрд. долара заплати
  • 5,5 млрд. долара данъчни приходи.

Това се равнява на 1,17 работни места на 1000 тона рециклирани материали и 65,23 долара заплата и 9,42 долара данъчни приходи за всеки тон рециклирани материали.

7 ползи от рециклирането

Като цяло рециклирането може да се окаже полезен процес за околната среда. Тъй като помага за опазване на природните ресурси, намаляване на нивата на замърсяване и справяне с някои от първопричините причини за глобалното затопляне, рециклирането очевидно има положителен ефект върху околната среда. Все по-често в страните се формира култура на рециклиране. Тази култура обхваща както домовете, така и бизнеса, като хората сега отдават силен акцент върху отговорността за околната среда. В рамките на тази култура хората се отнасят сериозно към рециклирането, демонстрирайки, че то е изключително важно за околната среда.

Подобни статии