Екстремни климатични събития: причини и последици

През юли 2020 г. нашата планета преживя най-горещия си месец за последните десетилетия. За съжаление, въпреки многократните предупреждения, индустрията за изкопаеми горива (въглища, нефт и газ), която е най-сериозният виновник за глобалното изменение на световния климат, продължава своите смъртоносни дейности и влошава изменението на климата всяка година. 

Екстремните метеорологични явления като суши, пожари, урагани и наводнения, се увеличават и засягат жестоко уязвимото население. 

При увеличение на температурата с +1,5°C ще се увеличи честотата и интензивността на определени климатични събития, което ще доведе до повече човешки загуби и икономически разходи. 

Според ООН, до средата на века до 80 милиона хора може да бъдат застрашени от глад поради изменението на климата и последващите промени. 

Катастрофално бъдеще, което изисква спешни действия за защита на нашата планета.

Екстремни климатични събития: причини и последици

Какво наричаме екстремни климатични събития?

Екстремни климатични събития се наричат онези събития, които могат да продължат няколко седмици или месеци, като суша или продължителни валежи с много висока интензивност. Това важи особено за циклоните.

Горещи вълни, урагани, наводнения. Това са все събития, които за съжаление влизат в новините редовно и всяка година са причина за огромни човешки и материални бедствия. 

Но когато говорим за екстремни климатични промени, това може да означава няколко неща.

Горещи вълни

Горещата вълна се отнася до поддържане на температурите високи за продължителен период от време през лятото. Те се определят като период, когато тридневните средни минимални и максимални температури достигат тревожно високи стойности през деня и през нощта. 

Говорим за горещи вълни, когато наблюдаваме необичайно високи температури, близки до алармените прагове, в продължение на няколко последователни дни, и за топлинни пикове, когато се достигнат рекордни температури, но за кратки периоди от 1 или 2 дни.

Пожари

Изменението на климата увеличава риска от горски пожари. По-високите температури насърчават транспирацията на растенията и водата, съдържаща се в почвата, намалява. Растителността изсъхва, нараства опасността от горски пожари. Всяка година 350 милиона хектара гори са изгорени от пожари.

Екстремни климатични събития: причини и последици

Наводнения и проливни дъждове

Наводнения, свързани с изменението на климата, които се случват заради проливни валежи и порои, са сред тези екстремни климатични събития, които определяме и като най-опасни

Според Европейския център за превенция на риска от наводнения, дори при намаляване на емисиите на парникови газове и ограничено повишаване на температурата, рискът от наводнения в някои райони се очаква да нарасне значително. Циклоните и ураганите също са част от екстремните метеорологични явления.

Екстремни климатични събития: причини и последици

Причини и последици от екстремните климатични събития 

Причините и последиците могат да са много, но някой от тях оказват наистина драстично влияние върху климата, а и живота на планетата.

Парников ефект и глобално затопляне

Парниковият ефект е природно явление, причинено от енергийния обмен между Слънцето и Земята. Инфрачервеното лъчение, излъчено от Слънцето, се абсорбира от атмосферата и по-специално от парниковите газове, които присъстват там.

Този топлинен резерв помага за поддържане на температури, благоприятни за живота на земята. Слънцето излъчва енергия под формата на лъчение (инфрачервено и ултравиолетово).

Инфрачервеното лъчение от Слънцето преминава през Космоса и земната атмосфера. Така естествено се постига затопляне на сушата и океаните. Останалата част се отразява обратно в атмосферата. 

В атмосферата част от лъчението, идващо от повърхността на Земята, излиза в Космоса. Другата част остава в капана на парниковите газове в атмосферата. Тези газове абсорбират лъчение и го отразяват обратно към повърхността на Земята.

Парниковите газове са газове, които естествено присъстват в атмосферата. Те поглъщат част от слънчевото лъчение и след това го отразяват обратно към земната повърхност. Последните следователно са отговорни за парниковия ефект.

Обикновено концентрацията на парникови газове в атмосферата се поддържа почти постоянна от обмена между атмосферата, биосферата и океаните. 

Например водният цикъл и дишането на растенията допринасят за поддържането на баланса между отделяните и абсорбираните газове. 

Повишаване на концентрацията на парникови газове в атмосферата, дължаща се на човешката дейност, е причина за глобалното затопляне и за екстремните метеорологични явления.

От 1850 г. нашата планета се е затоплила средно с 1,1°C. Това увеличение на средните температури, пряка последица от масивните емисии на парникови газове, продължава да нараства с такова темпо, че според учените този праг от 1,5°C на затопляне от индустриалната ера може да бъде надвишен между 2021 и 2040 г.

От средата на 20-ти век честотата и интензивността на тези екстремни събития са се увеличили. В края на века те не само биха могли да бъдат много по-чести от днес, но и много по-тежки и по-продължителни.

Екстремни климатични събития: причини и последици

Замърсяване на околната среда и обезлесяване

Замърсяването е сериозен проблем и представлява, заедно с обезлесяването и управлението на отпадъците, един от най-важните екологични проблеми, пред които е изправена не само Европа, но и светът. 

Найлоновите торбички са основен източник, който допринася за замърсяването в света.

В световен мащаб загубата на горски площи и обезлесяването се причиняват от множество фактори, някои човешки, а други природни и климатични. 

Естествените фактори включват горски пожари, болести, които могат да засегнат дървета или паразити. Тези природни фактори могат да бъдат влошени от екологичната криза или кризата на биоразнообразието.

Но основно човешките дейности са отговорни за обезлесяването на глобално ниво.

Според проучвания близо 80% от глобалното обезлесяване е причинено от селското стопанство, а останалите 20% се разпределят между индустриализацията и изграждането на инфраструктура (пътища, язовири),  след това минни дейности и накрая урбанизацията. 

Можем ли да се борим с изменението на климата?

Борбата с изменението на климата е едно от основните предизвикателства на 21-ви век, тъй като изисква дълбоки трансформации на обществата, териториите и световната икономика.

Намаляване на емисиите на парниковите газове

За да се борим с изменението на климата и да намалим вредните емисии, трябва да променим значително тези условия, които предполагат конкретни енергийни модели и икономическите сектори, които зависят от тях.

Сред които:

  • индустрия;
  • урбанизация;
  • транспорт. 

Тази трансформация е възможна благодарение на технологичния прогрес и иновациите, намаляването на разходите за тях и промените в практиките и поведението.

Светът върви със смели крачки към бъдеще със 100% възобновяема енергия без изкопаеми горива. За да се стопира глобалното затопляне, две трети от въглеводородните резерви трябва да бъдат оставени в почвата. 

В същото време възобновяемите енергийни източници трябва да се разгръщат в голям мащаб, като същевременно се ограничава техният отпечатък, доколкото е възможно, тъй като никоя енергия не е идеално чиста. 

Тази трансформация трябва също така да бъде придружена от борбата срещу обезлесяването, което в Европа представлява близо една пета от емисиите, отделени от нашите дейности.

Намаляване на отпадъците чрез рециклиране 

Непрекъснатото увеличаване на обема и вредното естество на отпадъците се превръща в основен проблем на екологичната политика и борбата за подобряване на нашата среда на живот. 

Ясно е, че ако няма задълбочен преглед на нашия начин на живот, ние се излагаме на драматично и необратимо влошаване на околната среда, заради отпадъците, които се генерират ежедневно.

За да се справим с нарастващите потоци отпадъци, а и с климатичните изменения, е необходимо да се стремим към промяна на общата „култура на отпадъците“. 

Ето няколко важни стъпки:

  • Събиране на отпадъци
  • Сортиране и разделяне
  • Рециклиране и повторна употреба
  • Възстановяване на енергия
  • Изхвърляне на опасни отпадъци на посочените за тази цел места

Сами виждате, че не се изисква много, но е важно да усвоим тези основни стъпки, за да живеем природосъобразно и да се опитаме да спрем процесите, които вече увреждат нашата планета.

Екстремни климатични събития: причини и последици

Заключение

Темата за екологията и екстремните климатични явления е повече от актуална и наболяла за хората по цял свят. Няма незасегнати общности и държави от измененията, на които ставаме свидетели през последните десетилетия. 

Ето защо трябва да се информираме за случващото се и още по-важно е да се стремим да следваме екологичните практики, които целят подобряване на състоянието на околната среда.

Снимки: Pixabay.com

Подобни статии