Какъв е ефектът на рециклирането върху световното затопляне?

Това е голяма тема в наши дни и хората искат да знаят какво могат да направят, за да помогнат за подобряване на околната ни среда.

През изминалите векове буквално зверски използвахме Земята, за да задоволим нуждите си. По-просто казано, експлоатирали сме Земята отвъд нейната допустима точка. Непостижимата злоупотреба с тази планета доведе до повишаване на температурата на световно ниво, известно като глобално затопляне. 

Повечето хора го осъзнават, но все пак един от начините за намаляване на парниковия ефект е рециклирането на хартиени продукти. 
Рециклирането на хартия е от полза заради следното:

Рециклирането на хартия е от полза заради следното:

Спестяване на енергия. Целулоза и хартия е петият най-голям потребител на промишлена енергия в света! За производството на рециклирана хартия се използва 65% по-малко енергия от производството на хартия с използване на сурови суровини. Намаляването на консумацията на енергия намалява емисиите на парникови газове

Запазване на дърветата. Рециклирането на един тон хартия спасява 17 дървета от отсичане. Всяко дърво помага за регулиране на температурите на Земята чрез улавяне и задържане на въглероден диоксид и основните парникови газове

Какъв е ефектът на рециклирането 
върху световното затопляне?

При пречистването на отпадъчните води се отделят метан и азотен оксид, като и двата са парникови газове. При производството на рециклирана хартия се използва 80% по-малко вода в сравнение с производството на хартия, използвайки суровини, намалявайки метана и азотния оксид и следователно емисиите на парникови газове

Когато мислите за всички неща, които могат да се направят, за да се реши проблемът с околната ни среда, припомнете си, че рециклирането на вашите хартиени продукти е една много важна стъпка.

 Ефекти от световното затопляне:

Повишаването на температурите и климатичните катаклизми нарушават екосистемите, променят условията и циклите на размножаване на растенията

Горите, фермите и градовете ще се сблъскат с нови вредители, топлинни вълни и увеличени наводнения. Всички тези фактори ще повредят или унищожат селското стопанство и рибарството

Повишаването на морското равнище и наводненията причиняват миграция на населението навътре в континентите

•  Проблемите с околната среда влияят негативно на биоразнообразието

• Повишаването на морското равнище ще доведе до наводнения на Източното крайбрежие, особено във Флорида и в други области като Мексиканския залив

• Голямото количество CO2, уловено от океаните, прави водата в тях по-киселинна

Алергиите, астмата и инфекциознте заболявания ще станат по-чести поради увеличеното ниво на замърсяване на въздуха

Какъв е ефектът на рециклирането 
върху световното затопляне?

Причини за световното затопляне

Изследователите приемат, че човешките дейности във всички отношения са вероятно основната причина за катастрофалното затопляне от началото на индустриалната революция. 

Основните причини са:

• Дърветата помагат за управлението на атмосферата, като приемат CO2 от околната среда. Когато хората ги изсичат, този благоприятен резултат се губи

Отделянето на парникови и токсични газове от отпадъците – включително метан, които се освобождава в атмосферата.

• Основната причина за парниковия ефект е добивът на полезни изкопаеми от недрата на земята. Съвременният живот, за съжаление, е силно зависим от минната и металургичната промишленост.

• Друга причина за промяна в климата е интензивното земеделие. При отглеждането на говеда и овце се отделят големи количества метан, а торовете отделят емисии на азотен оксид.

Свръхконсумацията също играе важна роля за изменението на климата

• Пренаселването на планетата.

Позитивни решения

Рециклирането намалява парниковите газове

По-малко консумираната енергия означава, че се отделят и по-малко парникови газове. Терминът “парникови газове” се отнася до газове, които причиняват задържане на топлина в атмосферата, причинявайки повишаване на температурата на планетата. 

Тъй като парниковите газове се натрупват в атмосферата, все повече и повече топлина се улавя, създавайки това, което се нарича “парников ефект”. Това означава, че рециклирането води до отделянето на много по-малко въглероден диоксид в атмосферата на нашата планета!

Какъв е ефектът на рециклирането 
върху световното затопляне?

Рециклирането съхранява ценни природни ресурси

В днешно време има голямо търсене на въглища, нефт и газ. Водните ни ресурси са изключително замърсени в резултат на човешката дейност. Ето защо е важно да се съхранят всички природни ценности и да се намалява изхвърлянето на отпадъци. Така с рециклирането намаляваме необходимостта от използване на девствени природни ресурси. 

Значително намаляваме изчерпването им и защитаваме околната среда от разрушителните ефекти на минното дело, сондажите и обезлесяването. Поради факта, че оцеляването ни като вид зависи от природните ресурси от съществено значение е да ги съхраняваме.

Използва се много енергия, за да се създаде продукт от необработени материали в сравнение с направата на същия продукт от рециклирани материали.

Рециклирането защитава биоразнообразието

Въпреки че биоразнообразието е много важно, то се третира особено лошо. Повечето от нас не се замислят много за птиците, влечугите или бозайниците, които живеят сред нас. 

Нерециклираните отпадъци отиват в депата, където отделят замърсители в почвата, водата и въздуха. Опасни промени настъпват в местните видове, бозайници и птици, заменени от любителите на боклука, като плъхове и врани. 

Важно е да рециклираме, за да се спрете загубата на биоразнообразие в световен мащаб. Чрез него се контролира замърсяването. Така че птиците и животните все още имат дом. 

С други думи, отпадъците не вредят на биологичното разнообразие. Рециклирането облекчава част от тежестта върху ограниченото пространство за депа.

Какъв е ефектът на рециклирането 
върху световното затопляне?

Няма нищо по-важно от спирането на деградацията на биоразнообразието. Всичко, което правим, произвежда ефекти на парникови газове, които заплашват планетата. Това включва отопление на дома и работното място, пътуване, хранене, дрехи – модната индустрия и така нататък. 

В допълнение към рециклирането, консумирайте сезонни храни, карайте колело или споделяйте транспорт и ограничете отпадъците. Няма ограничение за това колко материала може да рециклирате.

Рециклирането защитава хората

Фактът, че рециклирането защитава хората, не бива да е голяма изненада. Тази практика предлага много ползи за здравето, включително предотвратяване на опасни отпадъци. Рециклирането на използваното машинно масло например предпазва нас и дивата природа от замърсяване на водите и запасите от питейна вода няма да са изложени на риск. 

Да не забравяме и за електронните отпадъци, които застрашават човешкото здраве. Изхвърлената електроника съдържа тежки метали като живак и кадмий. Ако излишъкът от електронни устройства се рециклира, тези токсични вещества няма да замърсят източниците на вода. 

Какъв е ефектът на рециклирането 
върху световното затопляне?

Изводът е, че проблемът със замърсената околна среда трябва да бъде премахнат и рециклирането е ефективно оръжие срещу него. Климатичните промени могат да бъдат решени чрез отстраняване на въглеродния диоксид от атмосферата. Рециклирането не е сложно, което също ще помогне за почистване на улиците от ненужни автомобили и други предмети, който излизат от мода още същата година.

Подобни статии