Рециклиране на основни видове строителни отпадъци

Дори по време на криза строителният сектор е доказал, че винаги някак си оцелява. Тази индустрия е изключително мощна и никога не застива напълно, тъй като имотите открай време и все още са една страхотна опция за дългосрочна инвестиция. 

Освен това почти всеки човек на земята, независимо дали е беден или богат, мечтае да притежава някакъв малък или по-голям имот, за който да се грижи и да бъде отговорен. 

Много голяма част от спестяванията на хората по света всяка година биват вложени в имот, а с това, било то пряко или индиректно, паричният поток в  крайна сметка финансира някаква форма на строителство.

Рециклиране на основни видове строителни отпадъци

Важно е обаче като хора да си даваме сметка за последиците от нашата дейност. За съжаление, строителството е и една от най-замърсяващите индустрии. 

Точно поради тази причина е ключово, когато управляваме строежи, ремонти или реновиране на строителни конструкции, както и дейности по демонтирането или разрушаването на обекти, да търсим начини за справянето с всички онези отпадъци, които остават след тях. 

Тези отпадъци трябва да бъдат изхвърляни правилно и при възможност – рециклирани и вложени обратно в употреба, за да намалим своя отпечатък върху околната среда, или иначе казано – негативния ефект, който нанасяме върху природата със своята човешка дейност. Колкото по-добре се справим с това, толкова по-устойчива е нашата строителна дейност.

Рециклиране на основни видове строителни отпадъци

Освен това рециклирането на строителните отпадъци е икономически изгодно и за гражданите и предприемачите, така че за щастие, сме поставени в ситуация на взаимни ползи, в която никой не остава ощетен. 

Строителството е сектор, който консумира изключително голям ресурс от суровини. Ако трябва всичко да бъде произвеждано отново и отново, това би се отразило негативно както на природата, така и на джоба на предприемачите.

Какво представляват строителните отпадъци?

Рециклиране на основни видове строителни отпадъци

Отпадъците от строителство и ремонтни или разрушителни дейности представляват разнообразен микс от най-различни материали. 

По правило в строителството никога не говорим за малки размери, всичко винаги изисква солидно количество икономически и природни ресурси. Някои проекти са толкова мащабни, че нерядко се поставят нови регионални и дори световни рекорди по отношение на инвестирания в тях ресурс. 

Вследствие на това и отпадъците, генерирани от тази индустрия, са на свой ред едри и обемни. За справянето с тях се изисква огромно количество енергия. 

И тъй като всеки ден, всеки час някъде по света някой изгражда, ремонтира, реновира или разрушава някакъв строителен обект, тези отпадъци не спират да се трупат и представляват огромна част от глобалните екологични проблеми.

Натрупването на зле управлявани отпадъци от строителна дейност може да има изключително пагубни последствия за всички нас. Те не просто заемат място в пространството на нашата ограничена планета. 

Нещата са много по-сериозни – някои от материалите в тях са токсични и така неправилното им изхвърляне може да доведе до отравяне на почви и природни води с вещества, които да застрашат околната среда, а също и общественото здраве.

Кои са най-разпространените строителни отпадъци?

Строителните отпадъци се класифицират спрямо видовете строителни материали, от които произлизат. Днес ще поговорим за рециклиране на основни видове строителни отпадъци. 

В най-общи линии в България те могат да бъдат следните: 

  • дървесина 
  • тухли 
  • плочки 
  • керемиди 
  • бетон 
  • пластмаса и полимери 
  • черни и цветни метали 
  • хартия 
  • картон 

Повечето от тях са рециклируеми и дори тези, които не са, като например пластмасите, изолационната пяна и др., могат да бъдат вкарани обратно в употреба по един или друг начин, преди да бъдат изхвърлени.

Как се рециклират? 

Навремето у нас, а и по света, е било широко разпространена практика да се изгарят отпадъците от строителството, но това е изключително вредно и опасно. За да се забранят подобни практики, в Европейския съюз вече има строги правила за това как и къде трябва да се случва тяхната обработка. 

В България законовата рамка за справяне с тези отпадъци се поставя от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали. По силата на тази наредба се забранява изрично всякакво неправомерно изхвърляне или обработка на тези отпадъци, тъй като това може да застраши природата и човешкото здраве. 

Поради това изгарянето им е вече абсолютно противозаконно. Освен това всички преработвателни дейности трябва да се извършват само от лица, които са специално квалифицирани и лицензирани.

Рециклиране на основни видове строителни отпадъци

В днешно време съществуват различни технологии за рециклиране на отпадъците от строежи. Те се третират спрямо материала, от който са изработени. 

Остатъчният бетонът например се натрошава и след това може да бъде използван отново, като се влага в основите на различни конструкции, включително основи за пътища, паркинги, сгради. 

По подобен начин става рециклирането и на отпадъците от асфалт, чакъл и други подобни, както и на скалните отпадъци, които генерира при мащабно строителство, например, от железопътната и пътната инфраструктура.

Отпадъците от дървени материали пък могат да се рециклират до композитна дървесина (наричана още индустриална) и така да се използват като суровина за направата на мебели и други. Когато не са годни за това, те могат да се превърнат в компост и други.

Картонените материали от строителната смет пък могат успешно да бъдат рециклирани в брикети. Това е евтин вариант за отопление, който макар и да не е от най-екологичните, при нивото на бедност у нас представлява спасителен вариант за много домакинства.

За разлика от кръглите стъкла като тези от чаши и буркани, стъклата от прозорци трудно могат да бъдат рециклирани, за да се направи отново стъкло. 

От друга страна обаче те могат да бъдат вложени в асфалт и други като подсилващ материал. По отношение на така наречените прави стъкла трябва да отбележим, че тяхното свободно изхвърляне в природата може да бъде изключително опасно за природата и човека. 

Това е така, тъй като счупените парчета право стъкло могат да действат като лупа и ако се намират върху сух материал, пречупват слънчевите лъчи върху него така, че може да го нагреят до точка на запалване. По този начин не малко горски и полски пожари са били причинени от неправилно изхвърлени строителни или индустриални отпадъци.

Да не говорим за металите, които остават като строителен отпадък. Те не просто подлежат на рециклиране – нещо повече, този процес е изключително важен както от икономическо значение, така и за опазване на околната среда. 

Металните строителни отпадъци най-често са от стомана. Както знаем, производството на този метал от руда е силно замърсяващо природата. Плюсът е, че голяма част от стоманените строителни отпадъци могат да бъдат рециклирани и да се използват отново.

Типове инсталации за рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на основни видове строителни отпадъци

Станциите за рециклиране на строителни отпадъци могат да бъдат стационарни, полустационарни, а също и мобилни. По отношение на тяхното предназначение те могат да бъдат сортиращи, преработвателни инсталации, както и инсталации за материално оползотворяване на отпадъци. 

Ако отпадъците са отровни, например със съдържание на азбест, както се случва в строителството, те биват насочвани към обезвреждащи инсталации.

Процеси и оборудване за рециклиране на строителни отпадъци

Съоръженията за рециклиране на строителни отпадъци са снабдени със специално оборудване, с помощта на което се третират и преработват различните видове остатъчни материали. Обикновено рециклиращите инсталации се захранват чрез конвейер, който доставя сортираните строителни отпадъци в съответната машина за преработване.

Според вида материал някои отпадъци имат нужда от пресяване, други от измиване и така нататък. За всеки един от тези процеси се използва съответното специализирано оборудване.

Един от най-големите източници на строителен отпадък е именно разрушаването на сгради, паметници и други обекти. Тъй като не всички от материалите са годни за рециклиране и повторно използване, се налага понякога да преосмислим подхода си. 

Все по-модерно е в последно време да мислим за реконструкция, деконструкция и преустройство, отколкото за събаряне и заличаване на строителни обекти с цел изграждането им наново от самото начало и с (предимно) нови материали.

Заключение

В последните години все по-ясно личат негативните ефекти върху природата, които се появяват в резултат на човешка дейност като строителство, реновиране и други. 

Поради тази причина рециклирането на строителни отпадъци е от ключово значение за опазването на околната среда. Благодарение на него, част от остатъчните материали могат да станат годни за повторна употреба. 

Освен това ситуацията е изгодна за всички, тъй като чрез рециклирането и преизползването на поне част от материалите можем да спестим пари. Някои фирми почистват или извозват отпадъците безплатно в замяна на това, че после ги рециклират и си възвръщат печалбата.

Снимки: Pixabay.com

Подобни статии