Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Знаете ли как и къде да изхвърлите празната газова бутилка?

Почти няма домакинство, в което да няма газови бутилки. Когато вече е невъзможно те да се използват, винаги възникна проблемът какво да се прави с тях. 

Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Независимо от формата и големина на бутилката, те са направени от боядисана стомана и пластмасови клапани. Специалисти обясняват, че по отношение на тяхното рециклиране бутилките за метан и пропан бутан могат да се отнесат към сплавите. 

Може би най-същественото в случая е, че те не могат просто да се изхвърлят в контейнерите за смет, а само на определени за това места като още по-добре е да бъдат транспортирани до или от специализираните за това фирми.   

Преди да се разделим с ненужната вече бутилка, важно е да се убедим, че тя ще безопасна дори на боклука. Или с други думи казано, необходимо е да спазим някои основни препоръки, които дават гаранция, че бутилката ще е годна за рециклиране. 

Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Първото правило е, тя да е изпразнена докрай. Може да се отвори клапана, за да се изпари евентуално малкото останала газ вътре. Разбира се, това трябва да се случи при пълно обезопасяване от възпламеняване. 

Ако искате бутилката да бъде задължително рециклирана, няма да е достатъчно да я изхвърлите в специализиран контейнер за метал. Най-добре е да се потърси компания за транспортиране и съхранение на отпадъци. Така е сигурно, че ще са спазени всички правила за безопасност, бутилката ще бъде използвана за преработка, за да се спестят ресурси и има по-чиста околна среда. 

За вашите стари уреди се доверете на компании с дългогодишен опит в събирането и третирането на ненужната вече техника. Норд Холдинг АД е подходящата фирма, която спазват всички изисквания за рециклиране и гарантира опазване на природата от замърсяване.

Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Рециклирането на отпадъците – начин да опазим природата

Рециклирането на отпадъците е сред най-големите предизвикателства пред съвременния човек, за да опази себе си и природата. В последните десетилетия се разработват технологии, които да дадат решение на проблема. Те са важни в екологичен и финансов аспект. 

Рециклирането води до спестяване на необработените суровини и намаляване на процента от отпадъци от човешката дейност, което от своя страна помага за предотвратяване на замърсяването на околната среда. 

Самият процес, свързан с депонирането или преработката на ненужните продукти, вещи, оборудване или техника, е подчинен на определени правила, които са подчинени на законова уредба. Така например, старите електрически уреди от дома ни, не е възможно просто да бъдат изхвърлени на боклука. 

Съществуват оторизирани фирми, които ги събират, съхраняват и подготвят за преработка като спазват разпоредбите. Основната цел е от една страна да намалее количеството на отпадъци с производствен и битов произход, а от друга – при възможност те да бъдат вложени в ново производство.

Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Но екологично отговорният подход е първо отпадъците да бъдат складирани на разрешени за целта площадки, откъдето после се предават на предприятия за последваща обработка. Самият процес на оползотворяване на отпадъците също е необходимо да бъде подчинен на избягване на всички опасности за здравето на хората и да не води до замърсяване на околната среда. За целта има специални мерки, които да се спазват от ангажираните в процеса. 

Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Фирмите, които извършват подобна дейност, са задължени стриктно да следват разписаните норми, които предвиждат съхраняването на отпадъците да става в специализирани съдове, да се складират в открити пространства или затворени помещения, които не крият риск за хората и природата. 

Работещите в бранша компании разполагат с подходящата техника, за да обработват събраните количества и след това да ги транспортират за последваща трансформация. 

След преработката на определени отпадъци се получават суровини, които се влагат в ново производство. Оползотворяването им по този начин също пази околната среда. Така се намалява и използването на нови количества природни ресурси. 

Оказва се, че новите технологии предлагат успешни решения за рециклиране, които от една страна водят до запазване на ценните запаси на планетата, а от втора – имат роля за намаляване на изхвърляните емисии въглероден двуокис, тъй като те все повече надвишават количествата, които екосистемите могат да могат да поемат. 

Изчисления показват, че при рециклиране вредните емисии на CO2 годишно намаляват с близо 200 млн. тона. Преработката на всякакви по вид отпадъци, които отново да бъдат влагани в производството, спестява ресурси и значително количество енергия. При правилното оползотворяване на стоманените отпадъци, например, се спестява до 74 на сто. 

Специалистите изчисляват, че един тон рециклирана стомана спасява точно тон и половина желязна руда, половин тон въглища, 49 на сто от водата, която е необходима за производството на нова стомана. Отчитайки ползите може да се пресметне още, че преработката на един тон хартиени отпадъци помага да не се отсекат 17 нови дървета, което е 800 кг целулоза. 1000 килограма отпадъци от пластмаса пък ще запазят над два тона нефт. 

Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Един тон стъклени отпадъци ще съхранят:

  • 200 кг мазут
  • 720 кг кварцов пясък
  • 300 кг калцирана сода
  • 180 кг калциев окис.

И като говорим за ползи, може би е добре да изчислим, че рециклиранетото само на една пластмасова бутилка може да спести енергия, която да е достатъчна за захранването на вашия компютър поне за половин час. Видно е, че освен ресурсите, изключително големи са и икономическите ефекти от този процес. 

Рециклирането в етапи

Когато отпадъците вече са складирани, те се подготвят във вид, който да е подходящ за рециклиране от крайния преработвател. Оттук нататък започват същинските дейности по тяхната преработка. Т.е. на входа на инсталацията за рециклиране има продукт, който на изхода ще се превърне в суровина, която ще в готов вид за производството на нови стоки. 

Това е единият основен вариант при процеса. Другият е директно от отпадъците да се произвеждат крайни продукти. Така се получава затворен цикъл на производството. Той преминава от стоката, през изкупуването на отпадъците и последващото им рециклиране до нова стока. 

Когато говорим за рециклиране, един от големите източници на отпадъци, е всяко едно домакинство. Освен битовите отпадъци, всеки от нас притежава в своята къща множество вещи и техника, които в определен момент вече не са ни нужни или са станали неизползваеми. 

Преработката на излязлата от употреба техника е важен процес от гледна точка на това, че могат да се извлекат ценни суровини, които да се използват за производство на нова. И разбира се, другата голяма полза е, че преди всичко се пази природата от замърсяване. 

Подобни статии