ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

Рециклиране на техника

Най общо рециклирането е процес, при който даден отпадък се преработва за да се произведе суровина, с която след това да се замести първичната суровина, необходима за производството на даден продукт. По този начин се допринася за спестяване на първични суровини, намаляват се количествата на отпадъците, както и замърсяването на околната среда.

Чрез рециклирането на отпадъци може да се намали, както потреблението на първични суровини, така и потреблението на енергия и замърсяването на околната среда.

Самото рециклиране на отпадъци е ключов компонент от йерархията на отпадъците. То заема трето място, като преди него са само предотврятяването и повторната употреба.

Рециклирането на излязла от употреба техника, от своя страна е много важно поради две причини. Едната е, че от техниката се извличат ценни суровини, които могат да се използват за производство на нова техника. Другата поради, която трябва да се рециклира техниката е, че по този начин се предотвратява замърсяването на околната среда с опасни отпадъци, включително тежки метали.

Каква техника се рециклира

На практика на рециклиране подлежи почти всичката техника, която човека ползва. В последните години на Европейско ниво се създава законодателство, което задължава производителите на техника да произвеждат своите продукти по такъв начин, който след излизането им от употреба да се рециклират лесно.

Като пример на техника, която може да се рециклира може да се даде: хладилници, фризери, печки, перални, бойлери, телевизири, компютри, мобилни телефони, копирни машини и много други.

Особенно внимание следва да се обърне на техниката съдържаща в себе си опасни вещества. Като пример за това може да се даде съдържащият се в хладилниците и фризерите фреон, който е озоноразрушаващо вещество и при неправилно третиране на целия уред е възможно да се изпусне в атмосферата.

За да сте сигурни, че вашата стара техника ще попадне на подходящо място и няма да причини замърсяване на околната среда, може да се доверите на Норд Холдинг АД. Ние притежаване дългогодишен опит в събирането и третирането на излязла от употреба техника.

Как протича целия процес по изкупуване и рециклиране

Техниката, която вече не Ви трябва или е повредена се превръща в отпадък. Такава техника трябва да я предадете в център за събиране на излязла от употреба техника.

Обикновенно при покупката на нова техника, продавача предлага и услуга по безплатно приемане на старата Ви техника, също така имате и възможност да я предадете директно на площадка за събиране и третиране.

Във всички случаи техниката, накрая попада на площадка за третиране на отпадъци, притежаваща всички необходими за това разрешения, за това е по добре сами да я предадете направо на такава площадка, като по този начин за техниката ще получите и пари.

При предаването на Вашата техника, тя трябва да е в цял вид и да няма течове от нея.

Попадайки на площадка за събиране и третиране, Вашата техника, обикновенно се тества дали е годна за повторна употреба. Ако не е годна се преминава към разкомплектоването и с цел да се отделят всички компоненти и              материали, подлежащи на рециклиране. Такива са например желязото, пластмасата, благородните метали, съдържащи се в платките и други материали.

След отделянето на компонентите, те биват сортирани по вид и се съхраняват разделно едни от други. След това те преминават през различни процеси по третиране, за да се приведът във вид, в който са подходящи за рециклиране от крайния преработвател.

Същинските дейности по рециклиране започват, след постъпването им при рециклатора. Там се извършва същинското рециклиране и от получения отпадък на вход на инсталацията за рециклиране, на изхода и вече има суровина, готова за производство на нови стоки.

Самите рециклатори могат да се разделят на два типа. Едните получават отпадъци, от които след рециклиране получават готова суровина, годна за производството на нови стоки. Другите се внедрили рециклирането на отпадъците в същинското си производство. Те приемат отпадъци за рециклиране, от които директно произвеждат крайният си продукт, като по този начин реално те са затворили цикъла от производството на стоката, до изкупуването на отпадъците и рециклирането им.