5 от най-големи замърсители на водата

Опазването на водните ресурси е от съществено значение за съхранение на нашия общ ресурс и качествен начин на живот на планетата.

Биологичното разнообразие на Земята е пряко зависимо от качеството на водата, която е жизненоважна не само за хората, но за  съществуването на всеки животински и растителен вид на Земята.

Водните ресурси не са неограничени, което изисква отговорно отношение към тяхното съхранение и поддържане.   

5 от най-големи замърсители на водата

Причини за замърсяване на водата

Световните екологични проблеми са пряко съотносими към възстановяване на нарушеното биоравновесие, което в пълна сила важи и за чистотата на водните пространства на Земята. 

Индустриалният бум всъщност доведе до промени в околната среда, оттам и в климата, а това след себе си води до сериозно замърсяване на околната среда. 

Разнообразната човешката дейност за съжаление през последните столетия оставя своя неблагоприятен отпечатък върху заобикаляща ни природа и крие риск по отношение  нормалното функционирането на екосистемите. 

Водните системи на планетата са засегнати от повсеместното замърсяване и трупането на огромно количество отпадъци. 

Пластмасовите изделия са бич за чистотата на световния океан, което пряко грози съществуването на редица животински и растителни видове.

Рибите и птиците са подложени на вредното въздействие на тези процеси, което показват статистиките за намаляване на  определени биологични видове или напълно изчезване на други. 

След себе си тези процеси, свързани със замърсяване на водите, водят до нарушаване на екологичните биосистеми в света.

Кои са най-големите замърсители на водата?

Замърсителите на водата далеч не са само битовите отпадъци, които попадат в световния океан. Тровенето на водоизточниците е в резултат и на редица промишлени дейности, които са основен източник на замърсяването на водите и крият риск за живота на населението. 

Поне 5 са най-големите замърсители на водите в световен план. 

5 от най-големи замърсители на водата

Промишлена дейност

Неконтролираното изхвърляне на отпадъчни продукти от промишлеността е сред най-големите замърсители на водния ресурс не само у нас, но в целия свят.  

Огромна част от тези боклуци са опасни, тъй като крият сериозен риск за здравето на хората и увреждат и замърсяват околната среда. 

Това основно са вещества, течности или предмети, които може да са източници на токсини във водата и да доведат до екологични кризи. 

Опасните за водните пространства боклуци от своя страна се делят на:

  • битови;
  • производствени;
  • строителни;
  • радиоактивни. 

Всички тези разновидности на боклука могат да се превърнат в замърсители на подземни или отпадни води. 

Неконтролирано изхвърляне на отпадъци

В съвременния свят всяко домакинство изхвърля много  повече опасни отпадъци, отколкото преди десетилетия. Причината е, че в ежедневието се използват различни химикали, лепила, масла, медикаменти и други рискови видове смет. 

Дори батериите,  почистващите препарати и куп други консумативи попадат в групата на рисковия за водните източници отпадък. 

Ето защо те трябва да се складират и изхвърлят на специално обособени места.

Строителната дейност

Много от строителните отпадъци, които са в резултат на ремонтни дейности, са сред основните потенциални замърсители във водата.

Причината е, че в тях често се съдържат химикали, бои, лакове, метали и т.н., които притежават характеристиките на опасни отпадъци. 

Някои от тях са на 100% опасни, а други съдържат опасни вещества или елементи, което ги  причислява към отпадъците с рикс за качеството на живот на населението и разрушаването на екосистемите, ако попаднат във водоизточниците.

Канализационни и септични системи 

Ако подобни системи не са монтирани правилно и не функционират по правилата, те крият голяма опасност от замърсяване на подпочвените води и водоизточниците. 

Канализацията и септичните ями се нареждат сред основните най-големи замърсители на водата, тъй като могат да доведат до изтичане на човешки отпадъци, което крие рискове за разпространение на сериозни заболявания. 

Това се отнася и за местата, на които се отглеждат животни. 

По тази причина от стопанствата се изисква да покрият необходимите критерии за безопасна дейност на отпадъчните води, за да развиват своята дейност. 

Целта е да се минимализират възможните проблеми, свързани със замърсяване на околната среда и по-конкретно на водните източници в непосредствена близост до обекта. 

Радиоактивни отпадъци

Най-опасните отпадъци са радиоактивните като замърсители на

водата. 

Техни основни източници са:

  • производството на атомна енергия;
  • добивът на радиоактивни руди;
  • работата на някой научноизследователски лаборатории и други.

Генерирането на подобни опасни отпадъци крие рискове не само за водата и за въздуха, но и за почвата издравето на хора и животни.

Затова всички подобни дейности подлежат на най-строг контрол и стриктно спазване на екологичното законодателство във съответната страна, на чиято територия се осъществяват. 

Ефекти от замърсяването на водата

Водните източници на планетата ни не са неизчерпаеми, което налага не само да се пестят, но и да се пазят чисти. В домакинствата вече се стимулира отговорното отношение към водното потребление.

А управлението на водните ресурси е с все по-повишено внимание към използването на водата, която е жизненоважна за съществуването на всички живи същества. Без нея е немислимо и развитието на икономиката, затова опазването и съхранението на водните ресурси е приоритетна задача пред човечеството. 

Това налага въвеждането на зелени практики, базирани на националните и световни регламентирани практики за управление на отпадъците в сферата на екологията.

Дейностите, които са свързани с управлението на отпадъците имат изключително важната и отговорна задача да намалят тяхното количество като използват максимално възможностите на различните начини на  рециклиране.

5 от най-големи замърсители на водата

Заключение       

Опазването на водните ресурси и на качеството на водата за пиене е сред най големите и първостепенни задачи, наред с опазването на въздуха и почвата чисти. 

Само така може да се гарантира качествен и природосъобразен начин на живот на планетата с добър достъп до водните ресурси. 

Снимки: Норд Холдинг

Подобни статии