Кои отпадъци са опасни?

Какво представляват опасните отпадъци?

Съвременните хора генерират в своето ежедневие отпадъци, които са все повече като количество. Основно това са продукти от различни дейности и производства. 

Отпадъците най-често се класифицират според техния състав и свойства. Когато крият риск за здравето на хората и за екологичното равновесие, те се третират като опасни. 

Причината е, че сами по себе те може да са отровни, токсични, корозивни, инфекциозни или да притежават други вредни качества, с които да застрашават природата. Отпадъците с подобни характеристики изискват изключително прецизно отношение при тяхното събиране, транспортиране, съхраняване и евентуална преработка.

В последните десетилетия човечеството е изправено пред нарастващия проблем с опазването на околната среда, пряко свързан с производствени и други обществени дейности. В тази връзка над 170 държави са приели Базелската конвенция, която касае контрола на опасните отпадъци и тяхното трансгранично движение. В документа са разписани правила за намаляването на тяхната токсичност и количества в световен план.

Кои групи отпадъци се причисляват към опасните?

Различните обществени сектори може да бъдат източник на опасни отпадъци, а начинът им на произход предопределя подялбата им на битови, производствени и строителни.

Кои отпадъци са опасни?

Битови 

Всяко едно домакинство днес изхвърля повече отпадъци, отколкото в миналото. Това се дължи на все по-честата употреба на различни медикаменти, химикали, лепила, масла, лакове и други подобни материали в бита. Ежедневно употребяваме почистващи препарати и други консумативи, изхвърляме излезлите от употреба луминисцентни лампи, батерии и пр. Такива отпадъци отиват в боклукчийските контейнери на всеки дом, хотел, офис, административна сграда, магазини и пр. 

От своя страна битовите опасни отпадъци може да се разделят на няколко основни подгрупи: 

  • химикали и препарати
  • лакове и лепила
  • живак съдържащи уреди
  • мастила и замърсени опаковки
  • медикаменти с изтекъл срок на годност. 

Общините в страната имат задължение да организират извозването на подобни отпадъци, които се изхвърлят от домакинствата. И да имат система за събиране и третиране, за да не се стигне до замърсяване на общото количество битов отпадък. Това може да има сериозни последици за качеството на живот. Например, количеството живак в една луминесцентна лампа е напълно достатъчно, за да замърси и направи негодна за употреба 30 000 литра вода.

Производствени 

Кои отпадъци са опасни?

В тази категория попадат отделяните отпадъци от производствената дейност на хората. Това са различните масла, бои, химикали, тежки метали и други. Всяко предприятие задължително спазва нормативната уредба за опазване на околната среда, защото отделяните производствените отпадъци крият значителен риск за хората и природата. В зависимост от дейността на компаниите, те инвестират в пречиствателни инсталации, филтри или системи за преработка, за да пазят от замърсяване водите, почвите и въздуха.

Строителни 

Както подсказва и названието им, строителните отпадъци основно са генерирани при ремонтни, строителни и разрушителни дейности. Най-често това са:

  • бои
  • лакове
  • метални отпадъци, които са замърсени с опасни вещества
  • кабели, съдържащи масла или азбестовата изолация.
  • Други опасни вещества са със съдържание на полиароматни въглеводороди, някои добавки към цимента, минерални влакнести материали и други. 

Някои от тях са изцяло опасни, а други съдържат опасни вещества или елементи, което ги причислява към боклуците, криещи опасност за населението и природата.

В групата на опасните отпадъци попада още една категория – радиоактивните, при които мерките за контрол и сигурност са в най-висока степен и се регулират от държавите стриктно по международни споразумения. Източник на подобен тип отпадък са производството на атомна енергия, добивът на радиоактивни руди и дейността на в научноизследователски лаборатории.

Обезвреждане на опасни отпадъци

В България съществува Закон за управление на отпадъците. Той нормативно урежда всички въпроси, които са свързани с тяхното безопасно третиране като основната цел е минимум риск за населението и природата. 

При управлението и обезвреждането на опасните отпадъци, процесът е значително по-сложен и изисква повече разходи. Причината е, че са необходими оборудван транспорт и складове, прилагането на специализирани методи за съхранение и обработка. Не на последно място и специално обучен персонал.

По отношение на опасните отпадъци, които се генерират от домакинствата, вече съществуват приложими схеми за тяхното извозване. Все по-често те се събират от общините като има създадена практика да се обявяват предварително дати, на няколко пъти през годината, на които отпадъците да се събират. Понякога те се транспортират от самото домакинство по предварителна заявка. 

Кои отпадъци са опасни?

Съществуват и пунктове, които работят по предварителен график, където хората могат сами да предадат опасните отпадъци. След тяхното събиране, битовите опасни отпадъци се рециклират или депонират. Всяка община има задължение да разработи функционираща система за събирането на опасни отпадъци. 

Източниците на производствени и строителни опасни отпадъци пък са длъжни да ги предават на фирми, които притежават разрешение за транспорт и обезвреждане на изхвърляните количества боклук.

При третирането и транспортирането на производствени опасни отпадъци се спазват и изискванията на международни разпоредби, чиято задача е да се намалят възможно най-много отрицателните въздействия върху замърсяването на въздуха, земите, почвите и водите или рисковете за здравето на населението като цяло.

Според нормативната уредба процесът на обезвреждане на опасните отпадъци трябва да са извършва в проектирани или преустроени за целта съоръжения и инсталации. Разписаните мерки се отнасят от момента на събирането, през съхранението, обезвреждането до оползотворяването, за да се постигне максимално намаляване на вредното въздействие на отпадъка върху здравето на населението и върху околната среда.

Опасните отпадъци у нас се складират в специализирани за целта регионални депа и фирми, но почти няма налични мощности за тяхното обезвреждане. Например, безопасното управление на медицинските отпадъци е свързано с тяхното обезвреждане. 

Техен генератор са лечебни и здравни заведения (държавни и частни), които са задължени да имат програми програми за управление на отпадъци и да имат сключени договори с транспортни фирми за предаване на отпадъците за последващо третиране, чрез изгаряне в инсинератори. Подобен боклук може да окаже вредно въздействие върху човешкото здраве, върху природата и касае обществената сигурност. 

Кои отпадъци са опасни?

Една част от опасните отпадъци се рециклират, за да се получат от тях нови продукти. По-голямата част обаче се транспортират в чужбина, където има налични инсталации за тяхното обезвреждане. 

Съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, всички предприятия, дейностите, на които включват превоз на опасни товари по шосе или свързани с тях опаковане и товаро-разтоварни дейности, трябва да имат Консултант по безопасността. 

Отговорната задача на консултанта включва различни дейности, за да има възможно най-малко рисковете за хората и околната среда. За целта съществуват фирми у нас, които предлагат квалифицирани услуги в областта на екологията.

Подобни статии