Законодателна рамка и стимули за рециклиране на метали в България | Nord Holding

Въпреки че изключително много се говори за рециклиране, за отговорно потребление и внимание как се отнасяме към отпадъците, все още остават много неясноти и заблуди. Металът е елемент, съпътстващ ни още от зората на човечеството. Първите метални сечива датират в края на каменната ера и оттогава са неизменна част от живота ни. Обществото трудно би се справило без метал. В днешно време обаче перспективата към него е по-осъзната, като все повече хора се стремят да рециклират максимално и да сведат до минимум извличането на нови суровини.

Ако не попаднат в контейнера за разделно събиране обаче и се окажат сред природата или на сметище, металите, като опаковка от сода, например, ще останат там няколкостотин години, преди да се разградят. Когато са обработени правилно, отпадъците от метали имат огромна стойност за икономиката, спестяват ресурси и подпомагат да запазим планетата по-чиста. 

Закони за рециклиране в България

Рециклирането на метали е сред най-ефективните методи за получаване на суровини, които могат да бъдат използвани за производството на нови продукти. Това е идеалният пример за кръгова икономика. Металите могат да се преработват, без да губят качествата си. България като член на Европейския съюз трябва да се съобразява с установените екологични политики и законови регулации при извършването на дейности за търговия с черни и цветни метали, събирането на опасни отпадъци или изкупуването на скрап.

Рециклирането на метали играе ключова роля за опазването на околната среда и устойчивото използване на ресурсите. Прилагат се редица екологични процедури и законодателство, които насърчават и регулират този процес:

Закон за опазване на околната среда (ЗООС): Този закон урежда различни аспекти на околната среда, включително събиране, обработване и рециклиране на отпадъци, включително метали. Той включва задължения за различните участници в процеса, както и санкции за нарушения.

Национална програма за управление на отпадъци (НПУО): Тази програма определя стратегическите цели и мерки за управлението на отпадъците в страната, включително металите. Тя включва планове за развитие на инфраструктурата за рециклиране и събиране на отпадъци.

Закон за управление на отпадъците (ЗУО): Този закон определя основните принципи и правила за управлението на отпадъците в България, включително разделението между различните видове отпадъци и тяхното обработване, включително рециклирането на метали.

Директиви на Европейския съюз за отпадъци: България, като член на ЕС, е задължена да спазва и транспонира в националното си законодателство различни директиви, които насърчават рециклирането на отпадъци, включително метали.

Законово се наложиха промени в номенклатурата на отпадъците, за да може те да бъдат класифицирани по едни и същи правила, които да важат за всички търговци, които търгуват с цветни и черни метали както на вътрешния, така и на външния пазар.

От 2005 година има приета от Министерския съвет на Република България Наредба за реда на извършване на търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Лицата, извършващи търговия с цветни метали, са задължени да бъдат регистрирани по Търговския закон, както и да имат лиценз за дейността си. Трябва да разполагат и със специализирани площадки за депониране на цветните и черните метални отпадъци. Ако извършват дейности като събиране и рециклиране на опасни отпадъци, освен документи, следва да има и специални площадки за събирането на опасните метални отпадъци. Всяка площадка се вписва в отделен регистър. Площадките за съхраняване на опасни отпадъци се разполагат на строго определени места и само след одобрение на министерството и с разрешението на кмета на съответното населено място.

При търговия с  черни и цветни метали от физически лица, в регистъра задължително се вписват личните му данни, вида и стойността на металите, тяхното количество и произход, номер на платежния документ. Задължително се попълва и декларация за продажба на черни и цветни метали от битов характер  съгласно чл.54, ал.2, т.2 УЗО. При извършване на покупко-продажба на метални отпадъци, черните и цветните метали задължително трябва са придружени със сертификат за произход и попълнена коректно декларация за продажба на метали от битов характер. Купувачът задължително ги предоставя на продавача и само при това условие има сделка.

Търговците задължително представят в Министерството на икономиката и енергетиката подробна справка за наличностите и сключените покупко-продажби на черни и цветни метали на всеки 6 месеца.

Как се рециклира метал?

Металите са рудни полезни изкопаеми, а добивът и преработването им е свързан със значителен разход на енергия. Те основно са твърди вещества, с изключение на живака, като намират широко приложение в промишлеността и бита, използват се за производство на различни изделия, поради добрите си физични и химични свойства.

Металите са два вида: черни и цветни. Към черните метали спадат желязото и неговите сплави. Отпадъците от черни метали са предимно стоманени и чугунени. За тази цел обикновено се използват магнитни сепаратори без труд на ръка. Ръчен труд често се налага при сортирането на други видове отпадъци. Също така рециклирането на стоманата спестява енергия.

Към цветните метали се включват отпадъците от мед, алуминий, олово, цинк, никел, бронз, както и благородните метали. За рециклиране се използват както металите в чист вид, така и техните сплави.

Ако става въпрос за вторична преработка на металите, следва да се отбележи, че преработката на ценните метали като злато, сребро, месинг се отличава от тази на останалите метали. Наред с това ценните и скъпи цветни метали много рядко се изхвърлят. От цветните метали предимно се рециклира алуминият.

Рециклирането носи не само екологични ползи, но и икономически. Производството на продукти от рециклирани метали спомага да се намали необходимата енергия до 95%, в сравнение с производството на същите продукти от нов материал.

Технологични и битови метални отпадъци

Изключително ефективно е рециклирането на метали от големи метални съоръжения като кораби и автомобили. Правилата за рециклиране на метали в България  са регулирани със Закона за управление на отпадъците черни и цветни метали. Той включва технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната им обработка и сплавите им, а също и бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци. Има и отпадъци от черни и цветни метали с битово естество. Те се получават вследствие дейността на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. В това число влизат и търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

Металните отпадъци, които ще се рециклират, трябва да отговарят на определени регламентирани изисквания. Това важи предимно за примесите на дадения метал.

За раздробяване на метала широко използвани са металните трошачки. За нарязване на големи метални отпадъци служат и гилотини за метал. Топенето на метала протича в специални пещи, като често се използват такива с индукционно нагряване.

Какво да правим с металните си отпадъци?

Важно е отпадъците от метал да бъдат изхвърляни в съответния контейнер за разделно събиране. Преди това обаче има няколко условия:

Хубаво е боклуците, като консервни кутии, да бъдат отстранени от храните и мазнини и изплакнати. Така ще се улесни процесът за обработка и третиране и ще се намали вероятността някоя опаковка да остане нерециклирана.

Ако отпадъкът е от два материали – метал с пластмаса или метал с хартия, трябва да ги отделим един от друг, преди да поставим всеки в съответния контейнер за разделно събиране. При изхвърляне на опаковки от дезодоранти или друг вид спрей флакони е необходимо да ги изпразните предварително, както и да премахнете пластмасовите капачки. Добре е опаковките и кеновете да се смачкат, за да заемат по-малко място при изхвърляне. И тук важи правилото за изплакване на отпадъка.

Електроуредите не трябва да се изхвърлят в контейнера за метал. Общините в България организират график за събиране на електроуреди по региони.

Батериите се изхвърлят в съдовете за събиране на батерии в търговски и административни сгради. Всяка община има график, по който ги изхвърля.

Като общество обаче все още сме на дъното на световните класации за разделно събиране, рециклиране и събиране и изкупване на черни и цветни метали и скрап. Нямаме и достатъчно ефективни стимули за рециклиране През последните няколко години с приемането на екологичните закони за рециклиране и спазването на номенклатурата за търговия с черни и търговия с цветни отпадъци България лека-полека се приближава до изпълнението на екологичните мерки, които се налагат от световните екологични организации.

Подобни статии