Изкупуване и рециклиране на никел-цинкови батерии – подробно ръководство

Никел-цинковите батерии са всеизвестни както със своята по-висока мощност, така и с по-краткия си цикъл на живот спрямо някои други типове. За сметка на това, материалите в тях подлежат на рециклиране и са напълно годни за повторна употреба, стига да бъдат извлечени и третирани правилно.

Това значително спомага за намаляването на отпадъка от батерии, както и по-малката нужда да се търсят чисто нови суровини за производството на нови батерии или други промишлени нужди.

Как се изкупуват и рециклират никел-цинкови батерии? Можете да намерите отговорите на тези въпроси в това детайлно ръководство относно преработката на отпадък от този вид батерии.

Никел-цинкови батерии: къде се срещат и как се ползват?

Батериите, разработени с никел и цинк, все още не са сред най-често срещаните. Техните основни предимства са това, че са презареждащи, издържат по-висок заряд и могат да се разработват в различни форми и размери. По този начин те са съвместими с редица различни електронни устройства.

Въпреки това, повечето електроника, с която се сблъскваме, работи или с обикновени цинкови батерии (които не се презареждат, а се подменят), или с литиево-йонни такива, които също са презареждащи.

И все пак, напълно възможно е да имате електроника с никел-цинкови батерии у дома. Например, някои часовници, фотоапарати, играчки, периферни устройства и други малки електрически уреди, които се зареждат, понякога използват именно този тип батерия.

С какво се различават никел-цинковите батерии от останалите видове?

От гледна точка на производителността, никел-цинковите батерии могат да дадат по-голяма енергия за по-кратко време. Затова този тип батерия е подходяща за устройства, които се нуждаят от повече енергия, но не се очаква да работят дълго.

Пример за такава електроника са някои детски играчки, които издават звук, светлинни ефекти и т.н., които изискват доста заряд в иначе малък предмет.

За сметка на това, тази батерия се изхабява по-бързо. Това налага по-честото зареждане на устройствата и обяснява защо много от електрониката предпочита литиево-йонните батерии, които обикновено са по-издръжливи.

Важно е да се уточни, че никел-цинковите батерии не съдържат някои от по-опасните и трудни за преработка материали. В тях няма олово, живак, метални хидриди или кадмий. Това като цяло ги прави по-лесни за рециклиране.

Рециклиране и изкупуване на батерии от никел и цинк: пълно ръководство

Изключително важно е вече ненужните никел-цинкови батерии да бъдат рециклирани правилно, за да се намалят отпадъците, рисковете от замърсяване на околната среда и нуждата от използването на изцяло нови суровини за производството на нови батерии.

Процесът на изкупуване на батерии и тяхната безопасна преработка се състои от няколко стъпки. С малки разлики между държавите и отговорните за рециклирането предприятия, цикълът по преработка на отпадъка от батерии изглежда по този начин:

1.    Събиране на батериите

Дружествата, които се занимават с изкупуването и преработката на батерии, могат да ги намерят от различни източници. Различните общини могат да имат инициативи за разделно събиране на отпадъци, където потребителите проактивно предават батериите си отделно на определени за целта места.

Също така, някои бизнеси, например магазини за електроника, сервизни центрове и т.н., понякога също сортират ненужните батерии и ги предоставят за рециклиране.

Специализираните центрове за разпределяне на отпадъци също отделят батериите при сортирането на вече събрания отпадък.

2.    Организиране и разпределение

Тъй като има множество видове батерии, е много важно те да бъдат сортирани според използваните материали. Различните химични елементи подлежат на различен процес на преработка. Затова вече събраните батерии се организират според състава си.

Например, никел-цинковите батерии се отделят от обикновените цинкови, литиево-йонни, и други типове. Всяка категория се подготвя за отделен процес на рециклиране.

3.    Превоз

Възможно е центърът, където се събират и сортират батерии да не разполага с необходимото оборудване за рециклирането им. В този случай, вече разпределените батерии се извозват до станцията, където могат да бъдат безопасно преработени.

4.    Разделяне на батериите на съставни части

Тъй като опасните материали в сърцевината на всяка батерия са покрити със защитен материал, рециклирането им винаги започва с “чупене” на батериите. Специално оборудване ги мачка и чупи, за да се разпаднат на съставните си части.

5.    Извличане на метали

Вече натрошената маса от батерии минава през различни физични и химични процеси, които извличат съответните метали и други елементи от тях. Например, приложимо е разделението с магнити, което извлича металната маса от батериите, отделяйки я от останалите материали.

На практика, извличането и сортирането на различни химични елементи от батериите се състои от множество по-малки стъпки и процеси според нуждите и наличните технологии и оборудване в станцията за рециклиране.

Крайната цел на тази стъпка е извлечените суровини да бъдат организирани разделно – никел, цинк, кадмий, алкали, и т.н.

6.    Пречистване

Вече разделените елементи подлежат на допълнителен преглед и рафиниране. Това се извършва според установените с наредби стандарти за чистота и качество за всеки химичен елемент, който се използва в промишлеността. Преработените суровини трябва да отговарят на тези условия, за да могат да бъдат използвани повторно.

7.    Рециклиране на материалите

Вече пречистените цинк и никел (и други суровини, които може да подлежат на преработка) могат да бъдат пуснати в повторна експлоатация. В някои случаи това включва използването им за производството на нови батерии. Друго възможно приложение е използването им за други промишлени нужди, които изискват цинк или никел.

Възможно е в края на преработката да има остатъчен материал, който не подлежи на по-нататъшна употреба. В този случай, рециклиращият център трябва да подготви този отпадък за окончателно депониране или съхранение по безопасен начин.

През всички стъпки от процеса служителите и компанията, които отговарят за изкупуването, транспорта и рециклирането на батерии, следят за спазването на приложимите законови наредби.

Защо е важно рециклирането на батерии?

Планета направена от хартия

Въпреки голямата роля, която изпълняват различните видове батерии в ежедневието ни, понякога те могат да представляват опасност за хората и околната среда. Те често съдържат тежки метали или отровни съединения. Поради тази причина, не е хубаво да се смесват с останалия отпадък.

Някои от най-често срещаните здравни и екологични рискове, свързани с батериите, са свързани с употребата на:

  • Живак
  • Олово
  • Никел/цинк
  • Кадмий
  • Алкални съединения

При натрупване или продължително излагане на влиянието им, тези материали причиняват смущения в клетките, кожни алергии, дихателни  и бъбречни проблеми, и други.

Ако отпадъка от батерии не се изкупува и рециклира, а се натрупва по депата със смесения отпадък, опасните съединения могат да протекат в почвата и с времето да я отровят. Впоследствие, следи от опасни материали достигат до хората посредством храната, която расте в замърсени почви, или чрез замърсените вода и въздух.

Неправилното изхвърляне на такива химикали може също така да има негативен ефект върху животните и растенията, които влизат в контакт с тях. Това внася допълнителен дисбаланс в екосистемите на засегнатите региони и застрашава бъдещето на всички форми на живот.

Заключение

Изкупуването на батерии от никел и цинк, както и тяхното рециклиране, са важен, многостъпков процес. Той значително намалява количеството потенциално опасен отпадък, който представляват ненужните батерии и акумулатори.

Чрез рециклирането на този тип материали се спомага опазването на околната среда, безопасността на човека и природата, и потенциално се облекчават нуждите на промишлеността от нови суровини.

Подобни статии