Рециклиране на хартия

Индустриализираното производство на хартия оказва влияние върху околната среда както нагоре по веригата (където се придобиват и преработват суровините), така и надолу по веригата (въздействия при изхвърлянето на отпадъци.

Рециклиране на хартия

Днес 40% от хартията е създадена от дърво (в повечето съвременни мелници само 9-16% от целулозата се произвежда от дървесни трупи, а останалите идват от отпадъчна дървесина, която традиционно се изгаря). 

Рециклирането на един тон вестникарска хартия спестява около 1 тон дърво, докато се рециклират 1 тон печатна или копирна хартия, която спестява малко повече от 2 тона дървен материал. Това се дължи на факта, че сулфатна целулоза изисква два пъти повече дървесина, тъй като премахва лигнина, за да произвежда по-висококачествени влакна, отколкото механичните процеси на пулп

При рециклирането на хартия се използва между 40 и 60 % по – малко енергия, от колкото ако се използва дървесина. При рециклирането на 1 тон вестникарска хартия се спестява електроенергия необходима за захранване на една къща цяла година.

От друга страна рециклирането на хартия причинява 35% по-малко замърсяване на водите и 74% по-малко замърсяване на въздуха, отколкото производството на хартия от дървесина.

Процесът на рециклиране

Процесите по рециклиране на хартия започват много преди реалното постъпване на хартията в рециклиращите предприятия. Събирането на използвана хартия и картон е първата стъпка в процеса на рециклиране. Съществуват различни национални и регионални системи за събиране на хартия.

Пестене на дървесина от рециклиране

За доброто качество на рециклираната хартия са необходими много фактори. От една страна в населените места трябва да има въведени системи за разделно събиране, както на отпадъци от опаковки, така и реална система за събиране на хартия от администрациите. Освен това трябва да има мрежа от пунктове, в които да се събират хартиени отпадъци.

Събраните количества хартиени отпадъци от системите за разделно събиране и в пунктовете, следва да преминават през инсталации за предварително третиране, в които да се изваждат евентуални останали нехартиени примеси.

Така сепарираните хартиени отпадъци, постъпват в рециклиращо предприятие. Там те се окачествяват и се съхраняват по вид, като суровина за получаване на нови продукти – хартия, опаковъчна хартия, тоалетна хартия, салфетки и др.

Приетата хартия се подава в съоръжение, наречено хидропулпър. Подаденото определено количество отпадъчна хартия се смесва с оборотна вода. Хидропулпера  е снабден с метална перка, която се задвижва с електромотор. Целта на хидропулпера, е чрез размиване да се получи еднородна суспензия до желаната концентрация.

След постигане на желаната концентрация масата, чрез помпа се подава в приемен басейн. Басейна е снабден с перка, която при постоянно разбъркване не позволява утаяване на масата и същевременно спомага за допълнително фиблириране на влакната.

От приемния басейн, чрез помпа се подава във вихроочистител, където масата се изчиства от остатъци от тежки отпадъци. От налягането на помпата и подаването на водата се получава завихряне на масата, при което масата се издига в горната част на вихровия очистител и се изхвърля. Така изчистената маса от горния изход на вихроочистител се подава в турбосепаратор. Той се състои от сито с отвори 4 мм и метална перка.

Чрез въртене на перката и налягане, масата преминава през ситото, а остатъкът от тежки отпадъци чрез отвор отива за последваща сортировка. Изчистената маса постъпва в машинен басейн. Посредством помпа от басейна, масата постъпва в размилащо съоръжение.

След размилане на масата, тя минава в машинен басейн и с помощта на помпа постъпва във второ размилащо съоръжение. Обработената маса след размилащите съоръжения отива в кутия за постоянен напор. Масата постъпва във всмукателния тръбопровод на смесителна помпа, който тегли вода от басейна на машината. Целта на тази помпа е чрез смесване на вода и маса да я разреди до желаната концентрация. Разредената маса отива за очистване на центриклинерна инсталация, а от там преминава за фино и последно очистване през селектифайър.

Така разредената и очистена маса постъпва в устройство – напорна кутия. Напорната кутия успокоява потока на масата и равномерно я излива на сито. Ситото е едно  от основните части на машината. То отделя водата от масата, с което формира хартиеното платно и дава посока на влакната.

Оптималното функциониране на ситото увеличава здравината на хартията. Така формираното платно от ситото се подава на изсушаващ филц, който отнема остатъчната влага от платното и го прокарва през сушилен цилиндър за пълното изсушаване. Така изсушеното плато се навива на тамбури, които с помощта на трикатната машина се навиват на двупластови или трипластови джъмбо роли.

Подобни статии