ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Рециклиране на хартия

Индустриализираното производство на хартия оказва влияние върху околната среда както нагоре по веригата (където се придобиват и преработват суровините), така и надолу по веригата (въздействия при изхвърлянето на отпадъци.

Рециклиране на хартия

Днес 40% от хартията е създадена от дърво (в повечето съвременни мелници само 9-16% от целулозата се произвежда от дървесни трупи, а останалите идват от отпадъчна дървесина, която традиционно се изгаря). 

Рециклирането на един тон вестникарска хартия спестява около 1 тон дърво, докато се рециклират 1 тон печатна или копирна хартия, която спестява малко повече от 2 тона дървен материал. Това се дължи на факта, че сулфатна целулоза изисква два пъти повече дървесина, тъй като премахва лигнина, за да произвежда по-висококачествени влакна, отколкото механичните процеси на пулп

При рециклирането на хартия се използва между 40 и 60 % по – малко енергия, от колкото ако се използва дървесина. При рециклирането на 1 тон вестникарска хартия се спестява електроенергия необходима за захранване на една къща цяла година.

От друга страна рециклирането на хартия причинява 35% по-малко замърсяване на водите и 74% по-малко замърсяване на въздуха, отколкото производството на хартия от дървесина.

Процесът на рециклиране

Процесите по рециклиране на хартия започват много преди реалното постъпване на хартията в рециклиращите предприятия. Събирането на използвана хартия и картон е първата стъпка в процеса на рециклиране. Съществуват различни национални и регионални системи за събиране на хартия.

Пестене на дървесина от рециклиране

За доброто качество на рециклираната хартия са необходими много фактори. От една страна в населените места трябва да има въведени системи за разделно събиране, както на отпадъци от опаковки, така и реална система за събиране на хартия от администрациите. Освен това трябва да има мрежа от пунктове, в които да се събират хартиени отпадъци.

Събраните количества хартиени отпадъци от системите за разделно събиране и в пунктовете, следва да преминават през инсталации за предварително третиране, в които да се изваждат евентуални останали нехартиени примеси.

Така сепарираните хартиени отпадъци, постъпват в рециклиращо предприятие. Там те се окачествяват и се съхраняват по вид, като суровина за получаване на нови продукти – хартия, опаковъчна хартия, тоалетна хартия, салфетки и др.

Приетата хартия се подава в съоръжение, наречено хидропулпър. Подаденото определено количество отпадъчна хартия се смесва с оборотна вода. Хидропулпера  е снабден с метална перка, която се задвижва с електромотор. Целта на хидропулпера, е чрез размиване да се получи еднородна суспензия до желаната концентрация.

След постигане на желаната концентрация масата, чрез помпа се подава в приемен басейн. Басейна е снабден с перка, която при постоянно разбъркване не позволява утаяване на масата и същевременно спомага за допълнително фиблириране на влакната.

От приемния басейн, чрез помпа се подава във вихроочистител, където масата се изчиства от остатъци от тежки отпадъци. От налягането на помпата и подаването на водата се получава завихряне на масата, при което масата се издига в горната част на вихровия очистител и се изхвърля. Така изчистената маса от горния изход на вихроочистител се подава в турбосепаратор. Той се състои от сито с отвори 4 мм и метална перка.

Чрез въртене на перката и налягане, масата преминава през ситото, а остатъкът от тежки отпадъци чрез отвор отива за последваща сортировка. Изчистената маса постъпва в машинен басейн. Посредством помпа от басейна, масата постъпва в размилащо съоръжение.

След размилане на масата, тя минава в машинен басейн и с помощта на помпа постъпва във второ размилащо съоръжение. Обработената маса след размилащите съоръжения отива в кутия за постоянен напор. Масата постъпва във всмукателния тръбопровод на смесителна помпа, който тегли вода от басейна на машината. Целта на тази помпа е чрез смесване на вода и маса да я разреди до желаната концентрация. Разредената маса отива за очистване на центриклинерна инсталация, а от там преминава за фино и последно очистване през селектифайър.

Така разредената и очистена маса постъпва в устройство – напорна кутия. Напорната кутия успокоява потока на масата и равномерно я излива на сито. Ситото е едно  от основните части на машината. То отделя водата от масата, с което формира хартиеното платно и дава посока на влакната.

Оптималното функциониране на ситото увеличава здравината на хартията. Така формираното платно от ситото се подава на изсушаващ филц, който отнема остатъчната влага от платното и го прокарва през сушилен цилиндър за пълното изсушаване. Така изсушеното плато се навива на тамбури, които с помощта на трикатната машина се навиват на двупластови или трипластови джъмбо роли.