Рециклиране и покачването на морското равнище – каква е връзката?

Покачването на морското равнище е явление, наблюдавано в световен мащаб от началото на XX век в резултат на глобалното затопляне.

Средното ниво на океана се е повишило с около 20 см между 1901 г. и 2018 г., като половината от това увеличение се наблюдава след 1980 г. 

Годишният темп през 2020 г. се оценява на повече от 3,5 мм на година.

Рециклиране и покачването на морското равнище - каква е връзката?

Кои са основните причини за покачване на морското равнище?

Климатични промени

Океанските нива са свързани с климата и по-точно със средната температура на повърхността на Земята. През ледниковите периоди тя е по-ниска от днешната. 

Две явления са резултат от това затопляне: 

 • Топенето на част от континенталния лед (полярни ледени покривки и планински ледници), което допринася с около 50% за текущата надморска височина. 
 • Топлинното разширение на океанската вода в резултат на повишаване на температурата. 

Тези две явления са много бавни. Времевата константа на реакцията за внезапно повишаване на температурата се измерва във векове, а не години.

Поради тази причина морското равнище едва сега започва да показва ефектите от глобалното затопляне и се очаква да продължи да се повишава през третото хилядолетие.

Рециклиране и покачването на морското равнище - каква е връзката?

Замърсяване на водните ресурси с отпадъци и други

Наред с тези два основни ефекта, други явления, които не са пряко свързани с глобалното затопляне, но са посочени от учените, също допринасят за настоящото покачване на водата. 

Най-значимото е изчерпването на водните запаси на континентите.

Предвидими последици от покачване на морското равнище още са:

 • отдръпването на бреговата линия;
 •  изчезването на ниско разположени островни територии;
 • навлизането на солена вода в сладководни водоносни хоризонти в близост до бреговете;
 • унищожаването на крайбрежните екосистеми;
 • загубата на културно и историческо наследство и други.

Тези последствия могат да се влошат локално от слягане на почвата и от неблагоприятни атмосферни промени.

Рециклиране и покачването на морското равнище - каква е връзката?

В допълнение, изгарянето на изкопаеми въглеводороди (нефт, природен газ, въглища и др.) също допринасят чрез своя обем за повишаване  нивото на океаните.

Новата вода, създадена от изгарянето, се добавя към водния цикъл и около 25% от създадения CO2 се разтваря в океаните (следователно се повишава киселинността на океана). 

Рециклиране и покачването на морското равнище - каква е връзката?

Как влияе покачването на морското равнище?

Въз основа на последните прогнози и проучвания се очаква настоящите и бъдещи промени в климата да имат различни ефекти върху крайбрежните системи.

Включително:

 • ускорена брегова ерозия; 
 • повишена честота и степен на наводнения;
 •  морски инвазии поради бури; 
 • промени в характеристиките и качеството на повърхностните и подпочвените води; 
 • по-нататъшно унищожаване на крайбрежни имоти и местообитания; 
 • загуба на ресурси и културни и социални ценности; 
 • влошаване на качеството на почвата; 
 • икономически загуби (селско стопанство, аквакултури, туризъм, отдих);
 • възможни потенциални човешки жертви също са възможни;
 • биоразнообразието в ниските зони на приливите и отливите може да бъде засегнато, ако водата се повиши твърде бързо.

Емисиите на парникови газове в атмосферата също са причина за повишаването на морското равнище.

В сравнение с прединдустриалната ера глобалната температура на планетата се е повишила с 1°C, което води до по-чести топлинни вълни, които засягат повърхността на океаните.

Световните рекорди за топлинни вълни в океана показват увеличение от 0,075°C през 2019 година в сравнение със средното, регистрирано през периода 1950 – 2010 година.

Дори ако тази разлика от 0,075°C изглежда малка, през 2019 г. океаните са погълнали топлина, еквивалентна на 228 секстилиона джаула или мощността на 5 атомни бомби, експлодиращи всяка секунда за цяла година. 

Това значително повишаване на температурата на световния океан се дължи главно на увеличаването на човешките дейности, генериращи емисии на парникови газове в атмосферата и водещи до глобалното затопляне.

Горещите вълни в океана представляват опасност за околната среда и по-специално за морското биоразнообразие. 

Топлинните пикове повишават киселинността на океана, застрашавайки живота на много морски живи същества, особено видове като миди и стриди, чието развитие на черупките се влияе от рН на морето.

Горещите вълни също са отговорни за изчезването на зооксантели, водорасли, които са от съществено значение за оцеляването на коралите.

Следователно намаляването на тези водорасли поради океанските горещи вълни води до избелване на коралите и до изчезването на част от световните коралови рифове. 

Миграцията на някои животински видове също се дължи на повишаването на температурата в океана.

Горещите вълни в океана също допринасят за топенето на ледниците, причинявайки покачване на морско равнище. Това покачване представлява заплаха за населението, живеещо по бреговете.

Океанът е необходим за регулиране на климата на повърхността на планетата, но остава уязвим на глобалното затопляне. Разбирането на въздействието на емисиите на парникови газове е необходимо, за да се намерят конкретни решения за ограничаване на катастрофалните им последици върху глобалното затопляне.

Ролята на иновациите в рециклирането за опазването на водния ресурс на планетата

Могат ли иновациите и новите технологии да разрешат екологичната криза? Какво ще стане, ако човешкият интелект може да ни измъкне от екологичната криза? 

Сега знаем. Екологичната криза е сериозна заплаха за устойчивостта на нашите общества. Промяната на климата, изчезването на биоразнообразието, замърсяването на въздуха и дори изчерпването на ресурсите постепенно поставят под въпрос нашите икономически и селскостопански модели и нашите условия на развитие, дори оцеляване. 

Днес вече не е възможно да се отрича или игнорира екологичната криза. 

Тя е тук и вече започва да има сериозни последствия.

Сред които:

 • намаляване на добивите на зърнени култури поради глобалното затопляне;
 • увеличаване на климатичните и екологичните миграции;
 • застрашаване на стабилността на екосистемите заради изчезването на биоразнообразието и много други.

Проблемът е, че причината за тази екологична криза е нашият начин на живот. Енергията, която консумираме, ресурсите, които черпим от планетата, териториите, които заемаме – всичко това замърсява и влошава екосистемите.

Докато някои предлагат да се откажем от начина си на живот, преди да е станало твърде късно, други смятат, че трябва да продължим да подкрепяме напредъка, растежа и преди всичко иновациите, които биха ни помогнали да намалим нашето въздействие върху околната среда.

Иновациите и рециклирането са едни от най-ефективните лостове за подобряване на въздействието ни върху околната среда. 

Например, Франция произвежда енергия, която отделя много малко парникови газове, по-специално благодарение на ядрената енергия и в по-малка степен възобновяемата енергия.

Напредъкът в селскостопанските техники и технологии също прави възможно производството на повече храна на по-малка площ и следователно намалява нашия екологичен отпечатък

До днес обаче редица проблеми пречат на технологичните иновации да осигурят пълно решение на нашите екологични проблеми.

Първият от тези проблеми е енергията. Нуждаем се от много енергия, за да поддържаме нашите икономически, селскостопански или здравни системи и още повече, за да внедрим определени потенциално полезни за околната среда технологии. 

Рециклиране и покачването на морското равнище - каква е връзката?

Както вече казахме, покачването на морското равнище се определя като факт. Факт е и това, че нашият начин на живот влияе на тези природни процеси. 

Вредните емисии, които се отделят във въздуха дори при рециклиране, могат да се посочат като виновници. Рискове има, потенциални опасности за хората съществуват. Затова е в наш интерес да потърсим необходимата промяна, защото време нямаме.

Безспорен факт е, че нашето съществуване влияе на планетата. Нека обаче се постараем то да не й пречи. 

Нека се постараем вредните емисии да бъдат намалени, да се постараем да рециклираме по природосъобразен начин, да се постараем да направим така, че след 300 години населението на земята да е благодарно за промените, които ще предприемем днес. 

Едно по-зелено бъдеще би било най-доброто наследство, което ще оставим за идните поколения, а по този начин определено ще избегнем катаклизмите, които предричат учените и еколозите днес. 

Заключение

Покачването на морското равнище пряко се влияе от рециклирането на отпадъците. Основните причини за  покачването нивото на световния воден ресурс са климатичните промени и замърсяването на водните ресурси с отпадъци. 

Ако тези отпадъци се рециклират, те не биха попаднали в световния океан.

Емисиите на парникови газове в атмосферата също са причина за повишаването на морското равнище, което води до екологична криза.

Причината за това се крие в  нашият начин на живот. Енергията, която консумираме, ресурсите, които черпим от планетата, териториите, които заемаме. 

Всичко това замърсява и влошава екосистемите и иновациите са и един от най-ефективните лостове за подобряване на нашето въздействие върху околната среда.

Снимки: Pixabay

Подобни статии