Защо се изкупуват отпадъците от черните и цветни метали

Първите черни и  цветни метали влезли в бита на човека още през най-дълбока древност като желязото, златото и медта, тъй като се срещат в природата в самородно състояние. Още тогава чрез нагряване и претопяване са се изработвали различни видове оръдия на труда и домакински съдове.

През IXX век в резултат на развитието на тежкото машиностроене се появява нужда от повече черни и цветни метали, която не може да бъде задоволена чрез съществуващите дотогава примитивни и занаятчийски методи на добиването им. Това развитие поражда и бурното развитие в методите на производство на черни и цветни метали.

История на производството на черни и цветни метали

През втората половина на миналия век чрез голямото производство на черни и цветни метали, започва да се генерира и отпадък от черни и цветни метали. Така се създава държавното предприятие „Вторични суровини“, което има за цел да изкупува отпадъци от черни и цветни метали.

Черни и цветни метали рециклиране - Защо се изкупуват отпадъците от черните и цветни метали | НОРД Холиднг АД

С настъпване на Демокрацията в началото на 90-те години, се създават частни фирми за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. Те навлизат много бързо в отрасъла и започват да изкупуват и доставят отпадъци от черни и цветни метали на металургичните предприятия както в България така и в Европа и Азия. Благодарение на тези фирми, фирмите генериращи отпадък си го предават на лицензираните за това площадки, на които освен приемането се извършват и вторични дейности като: сортиране, нарязване и последващо третиране до вид за доставка в металургичните предприятия. По този начин, всички ние – специалистите в сферата – запазваме околната среда чиста.

Една от тези фирми е „Норд Холдинг“ АД, основана в началото на 90- те години и наложила се като лидер в изкупуване, разделно събиране, обработване и последващо третиране на отпадъците от черни и цветни метали. Или накратко казано – „Норд Холдинг“ АД е водещ и коректен партньор в рециклирането.

Компанията разполага с една от най-големите мрежи от лицензирани площадки за събиране на отпадък, стратегически разположени из цялата страна. Прецизната географска обособеност спомага за изкупуването на отпадъци от черни и цветни метали от техните генератори, след тяхната обработка ги предава за последващо третиране, а именно рециклиране. Благодарение на рециклиране на отпадъци и тяхната последваща употреба, света се развива с изключително бързи темпове във все повече отрасли като:

  • енергетика
  • електроника и ел. оборудване
  • строителството
  • машиностроене
  • медицината
  • самолетостроене и много други.

Отпадъци от цветни метали - Защо се изкупуват отпадъците от черните и цветни метали | НОРД Холдинг АД

Цените на черните и цветни отпадъчни метали се образуват като процент от Лондонска метална борса. Лондонската метална борса е първият световен пазар (открит през далечната 1571г. в Лондон по време по време на царуването на кралица Елизабет І) на цветни метали с високоликвидни договори и световна репутация. Той е иновативен, като запазва традиционните си силни страни и остава близо до основните си потребители, като гарантира, че договорите му продължават да отговарят на високите очаквания на индустрията.

Според различните видове цветни метали, процента за образуване на цената е различен. За образуването на цената влияят редица фактори, като:

  • Потреблението на металургичните предприятия
  • Икономическата стабилност в световен мащаб
  • Стабилността в сектора
  • Движението в цената на петрола

Цените се фиксират в американски долари по официалния курс за деня на БНБ.

Необходимостта от изкупуване и рециклиране на отпадъци от черни и цветни метали расте с всеки изминал ден. Норд Холдинг е доказателството за бурния успешен прогрес на индустрията, която спомага на милиони хора по света да бъдат съпричастни към опазването на нашата Планета чиста и ни позволява да дадем втори живот на едни от най- важните ни ресурсни суровини.

за повече информация

Подобни статии