ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Защо се изкупуват отпадъците от черните и цветни метали

Първите черни и  цветни метали влезли в бита на човека още през най-дълбока древност като желязото, златото и медта, тъй като се срещат в природата в самородно състояние. Още тогава чрез нагряване и претопяване са се изработвали различни видове оръдия на труда и домакински съдове.

През IXX век в резултат на развитието на тежкото машиностроене се появява нужда от повече черни и цветни метали, която не може да бъде задоволена чрез съществуващите дотогава примитивни и занаятчийски методи на добиването им. Това развитие поражда и бурното развитие в методите на производство на черни и цветни метали.

История на производството на черни и цветни метали

През втората половина на миналия век чрез голямото производство на черни и цветни метали, започва да се генерира и отпадък от черни и цветни метали. Така се създава държавното предприятие „Вторични суровини“, което има за цел да изкупува отпадъци от черни и цветни метали.

Черни и цветни метали рециклиране | НОРД Холиднг АД

С настъпване на Демокрацията в началото на 90-те години, се създават частни фирми за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. Те навлизат много бързо в отрасъла и започват да изкупуват и доставят отпадъци от черни и цветни метали на металургичните предприятия както в България така и в Европа и Азия. Благодарение на тези фирми, фирмите генериращи отпадък си го предават на лицензираните за това площадки, на които освен приемането се извършват и вторични дейности като: сортиране, нарязване и последващо третиране до вид за доставка в металургичните предприятия. По този начин, всички ние – специалистите в сферата – запазваме околната среда чиста.

Една от тези фирми е „Норд Холдинг“ АД, основана в началото на 90- те години и наложила се като лидер в изкупуване, разделно събиране, обработване и последващо третиране на отпадъците от черни и цветни метали. Или накратко казано – „Норд Холдинг“ АД е водещ и коректен партньор в рециклирането.

Компанията разполага с една от най-големите мрежи от лицензирани площадки за събиране на отпадък, стратегически разположени из цялата страна. Прецизната географска обособеност спомага за изкупуването на отпадъци от черни и цветни метали от техните генератори, след тяхната обработка ги предава за последващо третиране, а именно рециклиране. Благодарение на рециклиране на отпадъци и тяхната последваща употреба, света се развива с изключително бързи темпове във все повече отрасли като:

  • енергетика
  • електроника и ел. оборудване
  • строителството
  • машиностроене
  • медицината
  • самолетостроене и много други.

Отпадъци от цветни метали | НОРД Холдинг АД

Цените на черните и цветни отпадъчни метали се образуват като процент от Лондонска метална борса. Лондонската метална борса е първият световен пазар (открит през далечната 1571г. в Лондон по време по време на царуването на кралица Елизабет І) на цветни метали с високоликвидни договори и световна репутация. Той е иновативен, като запазва традиционните си силни страни и остава близо до основните си потребители, като гарантира, че договорите му продължават да отговарят на високите очаквания на индустрията.

Според различните видове цветни метали, процента за образуване на цената е различен. За образуването на цената влияят редица фактори, като:

  • Потреблението на металургичните предприятия
  • Икономическата стабилност в световен мащаб
  • Стабилността в сектора
  • Движението в цената на петрола

Цените се фиксират в американски долари по официалния курс за деня на БНБ.

Необходимостта от изкупуване и рециклиране на отпадъци от черни и цветни метали расте с всеки изминал ден. Норд Холдинг е доказателството за бурния успешен прогрес на индустрията, която спомага на милиони хора по света да бъдат съпричастни към опазването на нашата Планета чиста и ни позволява да дадем втори живот на едни от най- важните ни ресурсни суровини.

за повече информация