Митове свързани с рециклирането

Проблемът с отпадъците е сред глобалните теми, които вълнуват човечеството в последните десетилетия. Причината е рискът, който крият боклуците за качеството на живот на нашата планета.

Как отпадъците засягат екосистемите и нашето здраве?

Отпадъците се делят на опасни и неопасни. Първите могат да замърсят с трайни последици почвата, въздуха, водите и така да навредят сериозно на здравето на населението, както и на функционирането на екосистемите в света. 

Поради това се налага намирането на начини за намаляване на количествата изхвърляни боклуци, на тяхната безопасна преработка и унищожение.

Рециклирането е съвременният начин за постигане на екологично равновесие. От друга страна, сметопреработването на отпадъците носи ползи за световното стопанство, защото се пестят природни ресурси и се правят икономии, тъй като част от отпадъците могат да бъдат превърнати в суровини за нови производства. 

От друга страна – се намаляват значително количествата генерирани непотребни предмети, машини и вещества.

Митове свързани с рециклирането

Видовете отпадъци имат различно влияние върху екосистемите и здравето на хората. Определящи са техните основни характеристики, които са свързани със състава, свойства, възможностите  за обработка и източниците им. Подобни показатели са в основата на класифицирането на боклуците и на прецизиране на риска, които те крият за околната среда

Най-често изхвърляните отпадъци от бита и от икономическата дейност се определят като битови, производствени, строителни и радиоактивни. Последният вид крие най-големи опасности за живота на Земята. 

Радиоактивните отпадъци подлежат на специален контрол и съхранение. Останалите боклуци също може да съдържат вредни за екосистемите съставки, което предполага да се съобразява  тяхното депониране и последващо унищожение.

Дори най-масово изхвърляните предмети от домакинствата и от офисите може да не могат да се рециклират. Причината е, че някои от опаковките или предметите от бита имат в своя състав химикали или неразградими частици.

Управлението на отпадъците има за цел да определи правилата, които могат да касаят събирането и обработката на ненужните вече предмети и различни изделия, въз основа на предварително разписани правила. А те са съобразени със снижаване до минимум на рисковете от замърсяване и увреждане на природата, здравето на човека и останалите биологични видове на планетата. 

Митове свързани с рециклирането

Най-голямо внимание се отделя на опасните отпадъци. Те могат да имат битово-обществен или производствен източник. 

Обезвреждането им е подчинено на строги правила и е свързано с иновативни методи, част от които помагат за безопасното съхранение и обработка на специализирани за целта депа.

Развенчаване на най-популярните митове, свързани с рециклирането

Съществуват различни митове, свързани с рециклирането на отпадъците, като повечето от тях се дължат на липса на достатъчно информация или на погрешни схващания за преработката на боклуците. Ето най-разпространените 4 мита за ненужните предмети в обществото.

Митове свързани с рециклирането

Всичко може да се рециклира, достатъчно е бъде сложено в правилния  контейнер

Подобно твърдение категорично не отговаря на истината. Причината е, че независимо от правилното разделение на отпадъците, някои от тях съдържат необработваеми или вредни съставки. Това обаче не означава, че при изхвърляне на сметта от вкъщи, тя не трябва да се разпределя правилно по различните видове контейнери. 

Домакинските отпадъци трябва основно да се делят на хартиени изделия, пластмаса, метал, стъкло, батерии и опасни отпадъци като лепила, почистващи препарати, различни видове химикали и други. Тяхното правилно изхвърляне в съответните контейнери помага изключително много при последващата им преработка и за рециклирането.   

Няма смисъл да изхвърлям разделно, защото в крайна сметка всичко отива на едно и също място

Това определено също е заблуда, която не е свързана с реалната ситуация по отношение на сметосъбирането. Рециклирането е сериозно затруднено като процес, ако отпадъците са смесени или замърсени. 

В подобни случаи е необходима допълнителна преработка или напълно е блокирано третирането на сметта. Например, ако в хартиените отпадъци попаднат вредни течности, това усложнява тяхното технологично превръщане в суровина за нови производства.    

Митове свързани с рециклирането

Приборите за еднократна употреба и разградимите найлонови торбички са екологична алтернатива

Чиниите и приборите за еднократна употреба доскоро се изработваха от пластмаси, за които нямаше нужната технология за преработка. 

Tези изделия вече се правят от биоразградими пластмаси, но продължават да са източник на огромни количества генерирани всеки ден непотребни изделия по всички точки на света. 

Пластмасовите изделия не са най-добрата екологична алтернатива, въпреки че постепенно се заменят от продукти, които съдържат  разпадащи се полимери. Това се отнася също така за найлоновите торбички, които са сериозно предизвикателство като разградим отпадък. Благодарение на технологичния бум те също се заменят от разградими продукти. 

Усилията в екологичен план са насочени към сменяне на пластмасите с естествени материали, които са напълно безопасни за околната среда. 

Например, такива са картонените и платнени изделия. Повечето търговци вече подменят предлаганите в магазините найлонови торбички с разградими. Екокампании пък апелират хората да пазаруват с чантички за многократна употреба, които са изработени от плат.

Рециклирането изцяло решава проблема със замърсяването

Рециклирането е възможно най-добрият начин за справяне с екологичните предизвикателства, които създават отпадъците по цял свят. За съжаление не всички боклуци могат да бъдат напълно преработени или безопасно унищожени, защото крият сериозни рискове за природата и населението.

Все пак правилното разпределение на отпадъците си остава настоящият възможен вариант за тяхното максимално оползотворяване след преработка и превръщането им в елементи за нови производства. 

А и безразборното изхвърляне на сметта не само крие риск за екосистемите, но и директно води до унищожаване на определени животински видове. 

Подобна е ситуацията с пластмасовите отпадъци в световните водни пространства, където те  застрашават растителния и животински свят. Не е за подценяване и фактът, че се постигат икономически ползи за световното стопанство с помощта на правилата за рециклиране. Пестят се суровини, енергия и човешки труд. 

Освен това биоразградимите отпадъци могат да се превърнат в тор, с която да се обработва почвата. Постига се чрез компостирането на органичните отпадъци.

Не по-малка е ползата от рециклирането за климатичните промени на планетата. Ограничаване на замърсяването с вредните емисии се очаква да ограничи глобалните промени, на които вече сме съвременници. 

Митове свързани с рециклирането

Материалите могат да се рециклират само веднъж

Има материали, които могат да се рециклират еднократно, но това не се отнася за всички видове отпадъци. Например, стъклените продукти могат да се използват в хранително-вкусовата промишленост години наред. 

Достатъчно е да преминат през необходимото хигиенизиране и да се използват изцяло и само за хранителни продукти. Хартиените отпадъци също може да се преработват повече от веднъж, според техния състав.   

 Заключение

Управлението на отпадъци в България, в което попада тяхното регламентирано рециклиране, цели да се намали в глобален план огромното количество боклук на планетата. Освен че ще се намали негативното влияние на околната среда, като по този начин ще се гарантира по-добър начин на живот на населението. 

Ето защо се стимулират отделните домакинства и производствените дейности да отделят по-малко смет. 

Снимки: Снимки: Pixabay

Подобни статии