(Case Study) Как Норд Холдинг спомогна за запазване на екологичното равновесие чрез рециклирането на опасни отпадъци

Всяка година в България се отделят милиони тонове опасни отпадъци, основно от промишлената дейност в страната. От пестициди и радиоактивни материали до тежки метали като живак и олово, всеки вид опасен отпадък сериозно застрашава здравето на хората, животните и растенията.

За да се поддържа екологично равновесие и да могат българите да живеят в безопасна среда, рециклирането и обезопасяването на този тип отпадък е ключово.

Норд Холдинг АД е една от малкото компании в България, която се е наела с тежката задача да превозва, преработва, съхранява и рециклира опасните отпадъци. Ето как стои ситуацията със съхранението и рециклирането на опасен отпадък в страната и как Норд Холдинг се бори за справянето с това екологично предизвикателство.

Какво представляват опасните отпадъци?

Под опасни отпадъци се разбират всички изхвърлени продукти и материали, които представляват опасност за хората, животните и околната среда поради химичните и физичните си свойства.

Най-често такъв тип отпадък се среща в леката и тежката промишленост, химичната индустрия, земеделието и болниците, като малка част може да идва дори от обикновените домакинства.

Видът опасен отпадък варира, но в повечето случаи става въпрос за изхвърляне на тежки химикали (олово, живак, кадмий), отровни органични съединения (пестициди и други полютанти), корозивни вещества (например киселини) и радиоактивни материали.

Как неправилното изхвърляне на опасни отпадъци застрашава природата?

Оставен без надзор, опасният отпадък може да има много тежки последствия за хората, животните и природата като цяло.

При неправилното му изхвърляне или съхранение, опасният отпадък може да навреди на хората и животните първо чрез директен контакт. Влизането в близък досег с много от тези материали без защитно облекло и продължителното излагане на влиянието му (обикновено поради незнание, че човек се намира в контакт с такива вещества, ако ги среща някъде, където не очаква те да бъдат) са изключително опасни.

Някои от вредните ефекти включват алергични реакции и дихателни проблеми. Не е изключено да се стигне дори до смъртни случаи, особено когато става въпрос за натравяне с тежки метали или развиване на ракови заболявания в резултат на излагането на радиоактивност.

Още по-тревожно е, че дори хора, които не работят с опасни вещества, могат да бъдат изложи на тях индиректно чрез замърсяването на околната среда. Ако токсичните отпадъци не са добре обезопасени, те могат да отровят водите и почвите. Така те достигат до хората чрез канализационната система, въздуха и дори храната.

Растенията и животните също могат да реагират негативно на досега с повечето видове опасен отпадък. Те са напълно беззащитни в такива ситуации и зависят изцяло от хората за своята безопасност.

Измирането на растения и животни след контакт с токсични материали променя състава на местната флора и фауна. В резултат на това, природният екологичен баланс се нарушава. Могат и други живи същества, например животните, които допреди това са се изхранвали с афектираните растения или по-малки животни, да усетят негативните последствия, дори самите те да не са имали контакт с опасните отпадъци.

Поради тази причина, правилното събиране, съхранение и преработване на опасни отпадъци е изключително важно за екологията.

Рециклиране на опасни отпадъци като средство за опазване на околната среда

За да не се стига до такива катастрофални сценарии, при които хора и животни страдат или цели биологични видове умират, рециклирането на опасни отпадъци е важен приоритет за компании като Норд Холдинг.

Без надзор, политики за преработка и компании, които желаят да се занимават с тази дейност, опасните отпадъци могат сериозно да нарушат баланса в екосистемите в България.

Афектирайки не само хората, но и растенията и животните, отровните вещества в отпадъка могат да прекъснат много естествени природни процеси. В резултат на това, може да се наблюдава:

  • Намаляване на плодородието на почвите, което води до проблеми в земеделието и впоследствие хранителната индустрия;
  • По-ниско качество на водата, което застрашава здравето на хората и животните;
  • Спад в биоразнообразието, при което флората и фауната могат да бъдат сериозно застрашени;
  • Замърсяване на въздуха, водата, както и растенията, които животните в селското стопанство ядат, което може също да отрови хората, които се изхранват с месо и други животински продукти от афектираните региони.

Част от решението за намаляването на досега на хората, животните и околната среда с опасни отпадъци включва по-малкото използване на рискови материали в човешката и индустриалната дейност.

Но тъй като пълното им елиминиране не е възможно, безопасното съхранение на този отпадък и рециклирането му е най-ефективният начин за справянето с потенциалните здравни и екологични рискове.

Опасните отпадъци в България

По данни на Националния статистически институт, в България са отделени близо 14 милиона тона опасни отпадъци от промишлеността през 2022 по предварителна информация към февруари 2024. Докладът на НСИ относно битови отпадъци не посочва конкретно какъв дял от тях са потенциално опасни.

Норд Холдинг – решения за устойчиво развитие

Към момента Норд Холдинг все още навлиза в сферата на рециклиране на опасни отпадъци. Въпреки че компанията е активна в рециклирането като цяло от десетилетия, едва през 2023 г. създава отдел, посветен на преработката на опасни отпадъци – “Норд Опасни отпадъци.”

Основен предмет на дейността на НОО е извозването, съхранението и рециклирането на опасни отпадъци, произвеждани от различни бизнеси у нас. Компанията е цялостно сертифицирана с всички необходими квалификации за третирането им.

И докато централите на “Норд Холдинг” и “Норд Опасни отпадъци” се намират в София, дружествата са активни в цялата страна и усилено работят над разширяването на системата си от складове и рециклиращи центрове.

По вътрешни данни на “Норд Опасни отпадъци”, засега дружеството събира около 10 тона опасни отпадъци на месец, или средно 120 тона годишно. И докато тези числа са добри дори само за една година активност в сектора, компанията среща предизвикателства в лицето на българското законодателство, както и ограниченото складово пространство, където да се съхраняват отпадъците безопасно.

Макар “Норд Опасни отпадъци” да са активни от само година, компанията вече има над 150 успешно сключени договора за преработка на опасни отпадъци и продължава да полага активни усилия по разширяването на дейността си.

Бъдещите планове на дружеството включват разработката на нотификация (вече в процес), по-големи инвестиции в складово пространство и по-висока производителност, които да увеличат капацитета на компанията за третирането на опасен отпадък.

Често задавани въпроси

Как се изхвърлят опасните отпадъци?

За да изхвърляте опасния отпадък правилно, най-добре е да го предадете на дружество като “Норд опасни отпадъци”, което има нужните квалификации и оборудване да го обезопаси, транспортира, съхранява или рециклира. За целта можете да използвате която и да е от наличните площадки на НОО или да се свържете директно с компанията за повече информация.

Как се пречистват опасни отпадъци?

Процесът се различава според вида отпадък. Има опасни отпадъци, които няма как да се преработят, и в този случай те се изгарят и от тях се добива енергия. Други видове опасни отпадъци се обезопасяват с различни химични и механични процеси, от тях се извличат ценните вещества и се вкарват в повторна употреба според вида им.

Какви са видовете опасни отпадъци?

Основните типове опасни отпадъци биват запалими, корозивни, реактивни и отровни (токсични). Често срещана заблуда е, че всички опасни отпадъци са отровни, но това е подкатегория, която включва само определени вещества. Останалите видове са опасни по други причини, например ефектът им върху водите, въздуха и почвите.

Подобни статии