Биоразградими материали: същност и характеристики

Намаляване на количеството на изхвърляните отпадъци е сред най-сериозните екологични предизвикателства на нашето съвремие.

Причината е, че значителна част от боклука не може да бъде рециклиран или процесът изисква прекалено много средства и време. 

Няколко десетилетия вече усилията на еколозите са насочени към ограничаване на обемите на изхвърляните отпадъци и паралелно с това технологично се разработват материали, които да са биоразтворими.    

Биоразградими материали: същност и характеристики

Какво представляват биоразградимите материали?

Биоразградими материали са тези, които притежават свойството да се разграждат в природата. Благодарение на микроорганизми и гъби те се разпадат и постепенно се абсорбират в почвата. 

Подобни материали се наричат още органични, тъй като се разлагат по естествен начин, който е безвреден за околната среда.

В последните години голяма част от използваните в бита вещи се подменят с такива, които са изработени от биоразградими материали. 

Идеята е да се ползват изделия, които не крият риск от замърсяване на природата и за здравето на населението.

Техните предимства са огромни, както за намаляване на сметта, която се генерира от всяко едно домакинство ежедневно, така и по отношение на отчетените икономии поради липса от последващо технологично обработване.  

Видове

Биоразградимите материали могат да бъдат с различни характеристики, независимо от обединяващото ги качество, че са разградими в природата. 

Някои от основните видове обобщаваме по-долу. 

Биоразградими пластмаси

Представите за пластмасата коренно се промениха от времето на нейното създаване. От материал, който е изключително подходящ за бита и промишлеността, той се нареди сред опасните отпадъци със сериозен риск за нарушаване на екосистемите на планетата.

Разбира се, съществуват различни видове пластмаси и те продължават да са сред най-предпочитаните за изработване на всякакви предмети за домакинствата. 

Въпросът е, че все по-сериозно навлизат ново поколение пластмасови изделия, които могат да се разграждат. 

Технологичен хит са материалите от ръж и нишесте. Благодарение на техния състав актуалните пластмаси могат да се разградят в рамките на по-малко от една до две години. Разпадът им е възможен във вода или в почвата. 

Пример за подобни изделия са определен вид торби за смет, които са изработени от царевично нишесте.

Съществуват също така и биоразградими синтетични пластмаси, а т. нар. биополимери пък се произвеждат от ресурси, които са възобновяеми. 

Биоразградими материали: същност и характеристики

Хартия

Хартиените материали определено са биоразградими, независимо под каква форма се използват. 

Това може да са:

 • салфетки;
 • кърпички;
 • тоалетна хартия;
 • печатни издания;
 • опаковки;
 • чаши за еднократна употреба и много други.

Това от своя страна означава, че предимствата на този тип изделия са свързани с това, че могат лесно да бъдат обработени, за да не крият рискове за екологията.

Текстил

Материалите за производство на дрехи са синтетични или естествени материи.

Последните спадат към групата на биоразградимите изделия, ако в състава си съдържат изцяло памук, коприна, вълна и др. Разграждането им е лесно и може да бъде безопасно за въздуха, почвата и водите. 

Хранителни отпадъци

Хранителните отпадъци са биоразградими по естествен начин, ако в тях има примеси от неразградими и вредни опаковки, например. 

В противен случай тя се нарежда сред замърсените отпадъци, които може да изискват специална обработка преди същинското им рециклиране.

Животинските и човешки отпадъци, дървесния материал, листата, окосената трева и още други естествени продукти попадат сред биоразградимите отпадъци. 

Какви са техните предимства и недостатъци?

Биоразградимите материали притежават редица предимства, които са свързани със съхранението на природата чиста. 

От една страна те спомагат за намаляване на общото количество смет в световен мащаб. Фактът, че са съставени от естествени материали им позволява напълно да се да се разложат. 

Това от свояа страна е свързано и  с липсата на необходимост от специализирани депа, на които да бъдат складирани. 

Ето защо не е необходимо да се осигурява транспорт, обучени екипи и да се нуждая процесът от допълнителна обработка. 

Като цяло са налице огромни икономически ползи, освен екологичните. 

Друго основно предимство на биоразградимите материали е тяхната отличителна характеристика, а именно че те не спадат към опасните и токсични отпадъци. 

Биоразградими материали: същност и характеристики

Последните са най-сериозният замърсител и враг на екосистемите на планетата. От това следва, че биоразградимите материали не могат да навредят на флората и фауната. 

Не на последно място подобни продукти са все по-модерни, защото именно те са бъдещето, ако желаем да съхраним Земята чиста. 

Недостатъците на биоразградимите материали са свързани с не толкова широкото им разпространение все още. От това произтича и тяхната по-висока към момента стойност. 

Въпреки това минусите на биоразградимите и изделията от естествени материали не са непреодолими. Ето защо човечеството все усилено търси начин за постигане на 100 – процентова разградимост на редица отпадъци.    

Каква е разликата между биоразградим и небиоразградим материал?

За разликата между биоразградимия и небиоразградимия материал е ясно, че последният не е възможно да се разгради до степен на пълно усвояване от природата. Причините се дължат на състава на самите материали или на вредни в състава им елементи. 

Например, ако в биоразградим отпадък са попаднали опасни вещества, то той вече става вреден за околната среда. Други продукти пък сами по себе си са изработени от токсични съставки и подлежат на специфично рециклиране. 

Съхранението и обработката на небиоразградимите материали е трудоемко, скъпо и понякога крие риск за околната среда и здравето на населението. 

Дейностите с подобни боклуци изисква спазване на екологични норми, които са разписани в Закона за управление на отпадъците.

Българското законодателство е синхронизирано с европейското и действащите международни спогодби в сферата на опазването на околната среда и екологията.  

Биоразградими материали: същност и характеристики

Какво не е биоразградимо?

Не са биоразградими отпадъци, които могат да са с различен произход. Те е възможно да са част от сметта, която се изхвърля от домакинствата и офисите. 

Тук попадат и редица от отпадъчните продукти на промишлеността, строителството, селското стопанство и други човешки дейности. 

Сред продуките, които не са биоразградими попадат също така: 

 • старите батерии;
 • акумулаторите;
 • ненужните вече стари превозни средства;
 • машини;
 • електроуреди и други.

Те попадат в групата на черните и цветни метали, които се преработват след претопяване, за да се превърнат в суровини за нови производства. 

Не се разграждат също така някои пластмаси и синтетични продукти, които се използват широко в бита. 

Строителството също генерира много по вид отпадъци с небиоразградимо свойство. 

Непотребните вече кабели, електронни устройства и офис оборудване са дял от боклуците, които изискват технологичен процес за рециклиране. Същото важи и за непотребните остарели мобилни устройства, например.     

Боите, лепилата, почистващите препарати и други подобни материали са в графата на опасните отпадъци. Ето защо и те не са биоразградими. 

Даже се изисква да се изхвърлят в пригодени за целта контейнери като идеята е да не замърсят останалия боклук, които се рециклира с различна технология.  

Като небиоразградими могат да бъдат посочени още много други изделия и материали, независимо от тяхното приложение и произход.    

Управление на биоразградимите отпадъци и влиянието им върху околната среда

Биоразградимите отпадъци, за които вече стана ясно, че са разлагащи се под влияние на микроорганизми и гъби, имат ползи за околната среда. 

Една от положителните им характеристики е, че те могат да подобряват качествата на почвата. Отнася се най-вече за материалите от естествен произход. 

Например, установено е че определени хранителни отпадъци са полезни за наторяване на земята. 

Хартиените боклуци пък се рециклират и от тях се изработват нови изделия със същите характеристики. Постига се икономически ефект, чрез пестене на природни суровини и енергия за съвсем ново производство. 

Биоразградими материали: същност и характеристики

Като цяло биоразградимите боклуци не замърсяват околната среда и са щадящи материали по отношение на екосистемите на планетата.

Пестенето на ресурси пък води до ограничаване на вредните емисии, които доказано влияят негативно върху климата в световен мащаб. 

Може да се направи извода, че биоразградимите отпадъци имат положително влияние върху природата и животинските видове. 

Поради тези техни плюсове те стават все по-предпочитан материал и постепенно ще заместят неразградимите продукти там, където в възможно използването на биоразградими материали. 

Международни научни колективи разработват нови технологии, позволяващи много от ежедневно използваните предмети, които могат да бъдат изработени от естествени материали, да заместят останалите, за да има пълна разградимост в природата след тяхната употреба. 

Снимки: pixabay

Подобни статии