Опазване на околната среда – защо и как?

Околната среда е природата, която ни заобикаля и от чието състояние се определя качеството на живот на планетата. 

Взаимодействието на организмите със заобикалящата ги среда се изучава от науката Екология, която от своя страна проучва екосистемите и живота на сушата, във водата, в  почвата, както и развитието на организмовата среда.

В съвременния свят понятието екология масово се свързва с опазване на околната среда и с начините за съхранение на биологичното разнообразие на Земята.

Големият проблем на нашето съвремие е ограничаването на последиците от замърсяването на планетата и запазване на биологичното разнообразие в света.

Опазване на околната среда - защо и как?

Защо е важно да опазим нашата околна среда?

Вредното въздействие върху околната среда е генерален проблем, пред който от десетилетия е изправено цялото човечество.

Причината е, че от неговото разрешаване зависи настоящето и бъдещето на Земята. Всичко, което ни заобикаля, все повече носи отпечатък от дейността на хората.

За съжаление огромните количества отпадъци, промишленото замърсяване и вредните емисии влошават живота не само на хората, но и на наличната флора и фауна по цялото земно кълбо.

Човечеството осезаемо усеща климатичните промени и отчита вредните последици, което налага в световен план налагане на ограничения и правила, с който да се намали пагубното въздействие върху околната среда.

Осъзнавайки необходимостта от бързи и адекватни действия за съхранение на биосистемите и на здравето на населението, в последните десетилетия се провеждат национални и световни кампании за насочване на вниманието към същността и значението за опазването на околната среда.

Грижата за чистотата на природата чрез намаляване на опасните последици от вредните въздействия от човешката дейност е основна задача пред всеки един от нас.

Опазване на околната среда - защо и как?

Кои са най-сериозните проблеми?

 Глобалното затопляне

Климатичните промени са световен проблем, който дава отражение върху различни аспекти от живота на планетата. Все по-осезаеми са промените в сезоните, а и често настъпват природни катаклизми, които  застрашават бъдещето на планетата.

Еколозите казват, че те се дължат на замърсяването на околната среда, поради което реакцията на Земята не закъснява.

В последните години в целия свят започна да възвежда програми за рециклиране и да налага екологични норми, които да ограничат пагубните последици върху въздуха, почвата, водата и функционирането на биосистемите.

Замърсяването на въздуха и водите

Промишлената дейност на човека е основен източник на замърсяването на въздуха и водите.

Големите компании все по-активно се включват в т. нар. “зелени” кампании и въвеждат филтриращи системи за намаляване на замърсяването на природата.

При изпускане на вредни емисии във въздуха, това директно крие опасност за населението, което живее в близост от промишлената мощност.

В зависимост от степента на отравяне на атмосферата с токсични газове, то рискът може да е изключително голям за живите организми.

Ограничаването за замърсяването на водоизточниците също е жизненоважно.

В световния океан много от животинските видове измират заради опасните отпадъци във водата.

Пластмасовите непотребни изделия, с които са замърсени океаните са толкова много, че представляват цял остров.

Когато промишлени отпадъци попаднат във водоизточниците директно крият опасност за водата, която хората използват в бита си.     

Опазване на околната среда - защо и как?

Изчерпването на природните ресурси

Природните ресурси не са неограничен източник на консумативи за човешките нужди. В технологичното развитие се търсят начини за максимално преработване на ненужните отпадъци, за да се влагат те в нови производства.

Освен, че по този начин се рециклират боклуците, другата голяма полза е съхранение на природните ресурси.

Така се ограничава тяхното изчерпване, а и се трупат икономии от световната икономика.

Унищожаването на екосистемите и биоразнообразието

Вредното въздействие върху екосистемите и биоразнообразието на планетата е все по-осезаемо.

Екологичните организации отчитат изчезване на определени видове, което е в резултат на замърсяването на околната среда. За една част от животните и растенията съществува реален риск за тяхното съществуване.

Ето защо съхранението на планетата е глобален и приоритет проблем пред цялото човечество.

 Лошото управление на отпадъците

Управлението на отпадъците е свързано с определени правила за максимално намаляване на вредното въздействие на изхвърляните вещества, течности и ненужни предмети.

По този начин се преодолява проблемът с натрупването на огромни количества боклуци, за да не се превръщат те в сериозна заплаха за природата и живите организми.

Рециклирането има също така големи ползи за световната икономика, тъй като преработката и повторното използване на предмети и вещества в производствената дейност е начин да се пестят изчерпаемите природни ресурси.

Управлението на отпадъците всъщност е широкообхватна дейност.

Тя включва поредица от етапи – от създаването, през събирането, транспортирането, депонирането, рециклирането, унищожението или повторното използва на отпадъците.

Те са разписани според вида на боклука и рискът, който той крие за околната среда.

Устойчивостта на управлението на отпадъци е свързано с основните цели  – максимално рециклиране, за да се съхранят чисти въздух, почва, водните ресурси, растения и организми.

Стимулира се намаляването на изхвърлените боклуци от домакинствата, промишлеността, строителството и всички останали активности на хората.

В България действа Законът за управление на отпадъците, който урежда екологичните норми като задължения, права, различни дейности, решения и техния контрол.

Посочени са критериите, които са водещи при определяне на вида на отпадъците и как те да се третират.

Специализираното законодателство има за цел да бъдат намалени вредите от въздействието на отпадъците върху здравето на хората, както и върху биологичното равновесие на планетата.

Опазване на околната среда - защо и как?

Стратегии за опазване на околната среда

По отношение на околната среда съществуват различни подходи. 

Например, екологичният мениджмънт е едно от основните понятия, когато се касае за подобряване на регулирането по отношение на опазване на природата.

За целта Европейската комисия е приела т. нар. Схема за еко управление и одит /EMAS/, която да подпомага организациите в стремежа им за предпазване на природата. 

Технологиите позволяват преработка на голяма част от боклуците, въпреки че все още нямат възможности за тяхното максимално рециклиране.

Преди самото обработване обаче е необходимо да се спазват правилата за разделяне, транспортиране, преработка, съхранение и всички етапи от отпадъка до неговия “нов живот”. Всички тези етапи са част от управлението на отпадъците.

С обезвреждане и преработване на ненужните вещества, течности и предмети са ангажирани специализирани  компании.

Те подпомагат домакинствата и бизнеса при спазване на законодателството с цел ограничаване на замърсяването.

Тук от огромна полза е дейността на професионалните консултанти в областта на екологията.

Те оказват правна и техническа помощ, отговарят за събирането, транспортирането, рециклирането, повторното влагане в ново производство на отпадъците.

Тези компании разполагат с богат опит в сферата на екологията и могат да предоставят широк набор от услуги – от изготвяне на оценка за въздействието върху природата и заобикалящата ни среда  до реално рециклиране на отпадъците.

Заключение

Усилиятата на цялото човечество  за опазване на околната среда е нужно да бъдат насочени към преодоляване на екологичните проблеми, тъй като те имат отношение към качеството на живот, здравето на хората и на планетата.

Призивите на еколозите  за опазване на планетата чиста са насочени към  намаляване на количеството боклуци чрез рециклиране, което може да ги превърне в нова суровина.

Така, вместо да се черпи от световните природни ресурси, които са на привършване, можем да преработваме, рециклираме и използваме отново повечето суровини.

Създаването на начини за преработването им продължава да е задача № 1.

Хората все още използват изключително големи количества опаковки, опасни предмети, химикали и изделия, които не могат да бъдат рециклирани, което също създава екологични проблеми.

Апелът е да се  рециклира максимално и да се ограничават ненужните отпадъци в бита, в офиса, в производствените процеси и т.н.

Снимка: Pixabay

Подобни статии