Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?

Хранителните отпадъци представляват значителен проблем за околната среда и устойчивостта.

Редица усилия се полагат от индивидуални потребители, компании и организации, за да ограничат събирането им на неподходящи депа и така да  намалят негативното им въздействие. 

Ефективните методи за управление на хранителните отпадъци могат да доведат до по-устойчива хранителна верига и опазване на околната среда.

Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?

Установено е, че  една трета от боклука, който човек изхвърля в резултат на ежедневната си дейност са отпадъци от храна.

Тези хранителни остатъци пълнят кошчетата за боклук. От там развалената храна отива на сметището заедно с останалите битови отпадъци. 

Може да се каже, че изхвърлянето на хранителни отпадъци по този начин и в подобни депа е изключително неподходящо, тъй като органичните отпадъци, каквато е изхвърлената храна, при разлагане отделя силно миришещи газове като сероводород, серен оксид, метан и други.

Всичко това отива в атмосферата и допълнително замърсява околната среда и въздуха.

Какво представляват хранителните отпадъци?

Хранителните отпадъци са нежелани продукти или материали, които възникват по време на производство, обработка, доставка или консумация на храна. 

Те играят важна роля в проблема с отпадъците и устойчивостта на околната среда. На практика това е излишната храна, която остава след консумация и която изхвърляме на боклука. 

Тя може да включва остатъците от ежедневното ни хранене вкъщи, в офиса или в заведение за хранене. 

А може да е храна с изтекъл срок на годност, части от растения и животни, които не се използват за приготвяне на храна или директна консумация, опаковъчни материали и други свързани продукти.

Хранителните отпадъци се генерират и на различни етапи от хранителната верига. Те могат да възникнат при земеделското производство, когато части от растения или плодове се отхвърлят при сортирането им поради козметични дефекти или неравномерен размер. 

Също така, при производството на хранителни продукти като месни изделия или сирена,  онези части от животинските продукти, които не стават за консумация също се считат за отпадъци. 

На потребителския етап, свръх количествата храна и  храната с просрочен срок на годност също допринасят за образуването на хранителни отпадъци.

Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?

Защо е важно да ги рециклираме?

Рециклирането на хранителни отпадъци е важно да се извършва по няколко причини.

Намаляване на обема на отпадъците

Хранителните отпадъци съставляват значителна част от обема на битовите отпадъци. Като ги рециклираме, намаляваме количеството хранителни отпадъци, които отиват на боклука и освобождаваме заета площ в депата за отпадъци и смет,  спестявайки място и ресурси.

Устойчиво използване на ресурсите

Когато рециклираме хранителните отпадъци, те могат да се използват за производство на биогаз, компост или други продукти, които могат да бъдат полезни за селското стопанство и енергийната инфраструктура.

Това спомага за оползотворяване на ресурсите, които са вложени в производството на храната.

Намаляване на замърсяването

При изхвърлянето на хранителните отпадъци на неподходящи места, те могат да допринесат за замърсяването на околната среда и възникването на неприятни миризми. 

Рециклирането на тези отпадъци предотвратява този неблагоприятен ефект.

Спестяване на енергия и вода

Процесът на разграждане на отпадъците от храна при обикновеното им депониране изисква енергия и вода, докато чрез рециклирането им намаляваме необходимостта от тези ресурси и спомагаме за опазването на природните източници.

Подобряване на устойчивостта на околната среда

Рециклирането на хранителните отпадъци е част от усилията на човека за подобряване на устойчивостта на околната среда.

Това помага за опазването на природните ресурси и намаляване на негативното въздействие на човешките дейности върху природата.

Като цяло, рециклирането на отпадъци от храна е важна стъпка към постигане на по-устойчиво общество и запазване на природните ресурси за бъдещите поколения.

Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?

Как се рециклират?

Процесът на рециклиране на хранителни отпадъци може да включва стъпките, които обобщаваме сега.

Събиране и отделно съхранение

Хранителните отпадъци трябва да бъдат събрани и отделно съхранени от другите видове отпадъци. Обикновено това става чрез различни контейнери или специални отделения за рециклиране на хранителни отпадъци.

Транспортиране до специализирани обекти

Събраните хранителни отпадъци се транспортират до специализирани обекти или станции за обработка на биоотпадъци.

Декомпозиция и компостиране

В специализираните обекти хранителните отпадъци се подлагат на процес на декомпозиция или компостиране. Този процес се осъществява от микроорганизми, които разграждат хранителните остатъци и ги превръщат в компост.

Производство на биогаз

Някои обекти за обработка на хранителни отпадъци могат да използват процеса на анаеробно разграждане, при който се произвежда биогаз. Този газ може да бъде използван за производство на енергия.

Използване на компоста

Полученият компост може да се използва като естествен тор за земеделски култури или за подхранване на почвата в градини и паркове.

Преработка на биогаза

В случай, че е произведен биогаз, той може да се използва за производство на електроенергия или гориво за превозни средства.

Важно е да се отбележи, че процесът на рециклиране на хранителни отпадъци може да варира в зависимост от държавата или региона и от използваните технологии и инфраструктура. 

От решаващо значение е да се насърчава и осигурява събирането и рециклирането на хранителни отпадъци, в резултат на което се намалява тяхната негативна екологична и социална стойност.

Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?

Можем ли да рециклираме хранителни отпадъци у дома и как?

На практика, физическото рециклиране на хранителни отпадъци у дома може да се осъществи чрез процеса на компостиране. 

Компостирането е естествен процес на разграждане на органични материали като хранителни и градински отпадъци във влажна и вентилирана среда, където микроорганизмите разлагат материалите до компост.

Как можете да рециклирате хранителни отпадъци у дома чрез компостиране?

Най-лесно е, ако разполагате с двор или градина. Там компостирането може да се извършва, като изкопаете специална яма в единия край на дворното място и изхвърляте в нея хранителните отпадъци, където градинските червеи и микроорганизми ще си свършат работата. 

А може да разхвърляте отпадъците и направо между лехите  и докато ги прекопавате те ще се смесват с почвата и ще я наторяват.

Ако не разполагате с вила с градина, у дома също можете да прилагате компостиране по отношение на хранителните отпадъци. 

За целта трябва да се снабдите с подходящ контейнер или голяма дървена кутия, наречена компостер и да го поставите на слънчево място. 

Обикновено в градски условия съществуват специални компостерни площадки, където се събират хранителните отпадъци. Полученият в тях компост се използва за наторяване на почвата при селскостопанските дейности.

Процесът на компостиране обобщаваме по-долу:

  • Изберете подходяща контейнерна система: За компостиране у дома можете да използвате компостер или специална контейнерна система за компостиране. Можете да ги закупите от магазин или да си направите собствен компостер.
  • Изберете място за компостера: Поставете компостера на подходящо място в градината или на балкона, където има достатъчно слънчева светлина и добро вентилиране.
  • Съберете хранителните отпадъци: Започнете да събирате органични хранителни отпадъци като остатъци от плодове и зеленчуци, ядки, кафе и чай, скорбяла и други остатъци от ежедневната храна на семейството (без месо или млечни продукти).
Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?
  • Компостиране и поддръжка: Поставяйте събраните хранителни отпадъци в компостера и ги смесвайте  с градински отпадъци, като сухи листа или клони. За да активирате процеса на компостиране, можете да добавите и глинеста почва или активатор за компост.
  • Поддържайте правилната влажност: Уверете се, че компостът е достатъчно влажен, но не прекалено мокър. По необходимост, поливайте с вода.
  • Готов компост: След няколко седмици или месеци в резултат на аеробните процеси в компостера хранителните отпадъци ще се разградят до компост, който представлява тъмна, кафява и не миришеща лошо почва. Този компост може да се използва за подхранване на градинските растения или като природен тор.

Компостирането на хранителни отпадъци е ефективен начин за рециклиране и намаляване на обема на отпадъците, които отиват на боклука.

Това е екологично благоприятна практика, която помага за опазването на околната среда и е изключително полезна за градинарите.

Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?

Заключение 

Рециклирането на хранителни отпадъци е от голямо значение за опазването на околната среда и постигането на по-устойчиво общество. 

Като ги рециклираме, намаляваме обема на отпадъците, спестяваме ресурси и енергия, и намаляваме замърсяването на околната среда. 

Процесът на компостиране представлява един от ефективните начини за рециклиране на хранителни отпадъци у дома.

Като практикуваме компостиране можем да получим качествен компост, който може да бъде използван за подхранване на растения или за подобряване на почвата в градината. 

Компостирането е екологично благоприятна и лесна за прилагане практика, която всеки от нас може да използва, за да допринесе за  опазването на околната среда и бъдещето на нашата планета. 

Всяко наше усилие, употребено за рециклирането на хранителни отпадъци, има положително въздействие и може да съдейства за създаване на по-устойчива и по-чиста среда за всички.

Снимки: Pixabay

Подобни статии