Интервю с Борис Клисурски за предизвикателствата при транспортирането и съхранението на отработени масла

Изхвърлени метални отпадъци

Безопасното пренасяне и съхранение на отработени масла, както и тяхното рециклиране са от изключително високо значение за екологията, и по-конкретно за намаляване на замърсяването на околната среда и опазването на природните ресурси.

Срещнахме се с водещия експерт по управление на отработени масла в “Норд Холдинг” – Борис Клисурски, за да поговорим повече относно работата на дружеството, свързана с третирането на отработени масла, както и цялостното състояние на индустрията около рециклирането им в България.

Кои са основните предизвикателства при съхранението на отработени масла, за да се предотврати замърсяването на околната среда?

Отработените моторни масла изискват отделно съхранение поради тяхната опасност за околната среда и човешкото здраве. Тези масла съдържат токсични вещества като метали, сажди и киселини, които представляват сериозен риск при изхвърляне или смесване с други материали.

Как се отразяват разликите в типа масло и съдържанието му на изискванията за съхранението и преработката му?

 • Моторните масла са специални видове смазочни течности, предназначени за поддръжка и защита на двигателя на превозните средства и друга механична техника. Те се състоят от базово масло, което обикновено е минерално, синтетично или полусинтетично, и различни добавки, които подобряват техните смазващи свойства и защитни функции.

Базовото масло обикновено се добива от суров нефт, като се подлага на процеси на дестилация и рафиниране. След това се добавят различни присадки  като инхибитори на корозията и антиоксиданти, които подобряват работата на моторното масло и удължават живота на двигателя. Моторните масла се използват в широка гама от превозни средства и механична техника.

 • Хидравличните масла са специални смазочни течности, предназначени за използване в хидравлични системи. Те са формулирани да предоставят оптимално смазване и защита на движещите се части в системите, като същевременно осигуряват трансфер на сила в хидравличните цилиндри и помпи.

Характеристиките и съставът на хидравличните масла включват: присадки против  окисление, антикорозионни и противоизносни такива. Базовото масло може да бъде минерално, синтетично или полусинтетично, в зависимост от изискванията за конкретното приложение.

 • Индустриалните и изолационните масла са специално формулирани масла, които се използват в различни промишлени сектори за смазване, охлаждане и защита на машините и оборудването.

Те се отличават със специфични характеристики, като висока термична стабилност за работа при високи температури и променливи условия; добра антикорозионна защита за предпазване от ръжда и корозия; висок вискозитет и добра стабилност на вискозитета при различни натоварвания и температури; добра защита от износване на машините и оборудването.

 • Корабните масла включват в състава си базови масла и присадки, които гарантират подходящ вискозитет, защита от корозия и окисление, както и смазващи качества, необходими за правилната експлоатация на двигателите и механизмите на корабите.

Базовите масла могат да бъдат минерални, синтетични или полусинтетични, в зависимост от изискванията на съответния двигател или система.

Корабните масла се използват в широк спектър от морски съдове, включително танкери, контейнеровози, пътнически кораби, крузери, риболовни кораби и други. Те се прилагат както за смазване на двигатели с вътрешно горене, така и за смазване на различни механични системи и елементи на корабите.

Корабните масла, като и всяко друго масло, могат да представляват сериозна заплаха за морската среда, ако не се управляват правилно. При разливи или изтичания от кораби, отработените масла могат да замърсят водите и крайбрежните зони, нанасяйки вреда на морските организми и екосистемите.

Замърсена река

Моторните и корабните масла изискват по-задълбочена преработка, като най-вече се използва вакуум – дестилация, докато хидравличните и индустриалните освен споменатия метод могат да се рециклират и чрез допълнително рафиниране и филтрация.

Какви мерки за безопасност използвате при транспортирането на отработени масла от мястото за съхранение до центровете за рециклиране?

Отработените масла попадат в категорията на опасни отпадъци, което налага стриктни правила и регулации за тяхното транспортиране. Този фактор включва необходимостта от специални разрешения, обучение на персонала и използване на специализирани превозни средства. Неспазването на регулациите може да има сериозни последици както за околната среда, така и за обществото.

Съчетаване на различни видове отработени масла: Логистиката на отработени масла нерядко включва съчетаване на разнообразни видове течности с различни характеристики. Този процес изисква специализирани съдове и условия за съхранение, за да се предотвратят химически реакции или контаминации.

За транспортирането на отработените масла пък се използват специализирани цистерни, тъй като те предлагат икономически предимства – събират се доста по-големи количества, което прави процеса по-ефективен и по-рентабилен. В същото време, използването на цистерни улеснява последващите процедури в самото рециклиращо предприятие.

Кои са стандартните методи на “Норд Холдинг” за транспортирането на отработени масла и какви са съответните им предимства и недостатъци?

Стандартно методите за транспортиране, които използваме, са в специализирани варели, които се подменят в автосервизите и малките клиенти и автоцистерни със съответния ADR сертификат при големи промишлени предприятия. Транспортът до рециклиращите предприятия се извършва с автоцистерни със съответния ADR сертификат.

Има ли трудности при рециклирането на отработени масла, които са специфични за България, но не толкова за страните с по-добре развита кръгова икономика?

За рециклирането на отработени масла са необходими и се прилагат различни методи, в зависимост от различните характеристики на отработените масла и желаните резултати.

Това е така, защото първо, отработените масла са смеси от различни видове масла, добавки и замърсители, което изисква да се избере подходящ метод за обработка, съобразен с техния състав.

Второ, различните цели за рециклиране могат да изискват различни методи за постигането им. Например, някои методи се фокусират върху възстановяването на отработените масла до стандартите на нови масла, докато други се насочват към производството на вторични суровини.

Трето, различните методи за рециклиране използват различни технологии и процеси, които могат да варират по ефективност, цена, сложност и съвместимост с различни видове отработени масла.

Накрая, някои методи за рециклиране могат да предлагат по-големи екологични или икономически предимства в сравнение с други, което може да влияе за тяхното предпочитане в конкретни обстоятелства.

Ето и някои от основните методи за управление на отработените масла:

 • Повторно рафиниране: Този процес включва премахване на замърсяващи вещества и възстановяване на качеството на маслото чрез различни техники на пречистване като филтрация и дестилация. Повторното рафиниране може да възстанови отработеното масло до такава степен, че да може да се използва отново в същия индустриален процес или като суровина за производство на греси.
 • Вакуум – дестилация: Този процес включва загряване на отработените масла до температура, при която маслото се разделя на различни видове базови масла и гудрони. Това позволява също така и разделението на маслото от другите вещества като вода, влага, тежки метали.

Българските рециклиращи предприятия притежават необходимия технически, инженерен и научен потенциал и използват горепосочените методи за рециклиране на отработени масла. 

Какви са рисковете за околната среда, ако отработените масла не се съхраняват и превозват правилно?

Варели

Когато отработените масла не се съхраняват и транспортират правилно и  по невнимание попаднат в природата или бъдат смесени с други отпадъци, рискуваме да замърсим водите, почвата и въздуха, създавайки дълготрайни екологични проблеми.

Освен това, токсините в тези масла представляват потенциален риск за нашето здраве, ако сме изложени на тях продължително време. Затова отделното съхранение на отработените масла е необходимо, тъй като то улеснява техния последващ преход към специализирани фирми за рециклиране.

Този процес не само помага за възстановяването на маслата, но и предотвратява тяхното изхвърляне като обикновен отпадък. Чрез промишленото рециклиране, отработените масла стават суровина за нови продукти, намалявайки необходимостта от използване на нови природни ресурси.

По този начин, спазвайки добрите практики за отделно съхранение на отработените масла, не само предпазваме околната среда от вредни влияния, но и допринасяме за опазване на своята собствена здравословна среда.

Мислите ли, че има нужда законовата рамка, която регулира дейностите, свързани с преработката и съхранението на отработени масла, да бъде ревизирана по някакъв начин? Ако да, какъв тип промени според Вас биха били полезни и защо?

Принципно екологичното законодателство на нашата страна за преработката и съхранението на отработени масла е достатъчно добре застъпено и е синхронизирано с европейското.

В ЗУО и наредбата за отработените масла са конкретизирани всички изисквания относно преработката и съхранението им. Проблемът е недостатъчният контрол от страна на държавните институции, което води до безразборното изгаряне на отработените масла, което пък води до сериозно замърсяване на околната среда.

При безконтролното изгаряне на отработените масла се отделят вредни канцерогенни емисии, които влияят изключително негативно на здравето на хората.

Според мен единствения вариант за справяне с този проблем е  създаването на екологична полиция, която да осъществява контрол, както и повишаването на размера на санкциите.  

Има ли примери от други държави относно рециклирането на отработени масла, към които бихте искали да привлечете повече публично внимание и да приложите в България?

Както споменах и преди това в интервюто, ние притежаваме достатъчно добри технологии за рециклирането на отработените масла, но срещаме големи проблеми при тяхното събиране. Това се дължи най-вече на факта, че като енергиен продукт се използват за заместител на горива в превозни средства, оранжерии, леярни, от битови потребители и др.

Примерно, ежегодно в България се губят между 5000–7000 тона отработени масла, за които не се води отчетност и не се предават за рециклиране.

Какви са краткосрочните и дългосрочните цели на компанията по отношение на работата с отработени масла?

Естествено, като всяка компания, притежаваща дългогодишен опит в областта на отработените масла, Норд Холдинг планира бъдещи инвестиции в различни посоки:

 • Подновяване на транспортния парк със закупуването на нови специално оборудвани съгласно ADR изискванията микробуси с падащи бордове.
 • Товарно-разтоварна техника.
 • Специализирани уреди за установяване на съдържанието на вода и други течности в отработените масла в момента на вземането им от клиентите ни.
 • Автоцистерни, отговарящи на бъдещите изисквания по ADR.
 • Водим преговори и за специализирани колони за сероочистка.
 • Обучения и семинари за персонала.

Запазването на чистотата на природата и здравето на хората е основна цел за Норд Холдинг и ще положим всички необходими усилия за постигането й.

Подобни статии