ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Употребявани гуми и природата

Излезлите от употреба автомобилни гуми са отпадък който с развитието на икономиката и по точно автомобилната индустрия се образува в особено големи размери като само в Европа годишно се образуват около 20 милиона тона стари гуми. Консуматорското общество и желанието на човечеството да получава все повече води до продажбата на все повече моторни превозни средства които с течение на времето генерират все повече излезли от употреба гуми.

Автомобилни гуми | НОРД Холдинг АД

Основните генератори на излезли от употреба гуми са транспортните фирми, градския и междуградския транспорт, международния автобусен транспорт, строителните фирми, кариерите за добиване на инертни материали и руди, селскостопанските машини както и обикновените граждани от техните автомобили.

Екологичния проблем с излезлите от употреба гуми е, че те не подлежат на естествено разлагане и могат да предизвикат голямо екологично замърсяване при изхвърлянето им безразборно в природата . Друг проблем който е характерен за излезлите от употреба гуми е това , че са много пожароопасни и при евентуален пожар продължават да тлеят много дълго време което прави много трудно тяхното гасене.

Повечето държави трудно решават проблема с рециклирането или оползотворяването чрез различни методи на излезлите от употреба гуми . Единият от методите за рециклиране на гумите е тяхното нарязване на по малки парчета след което се използват за суровина на пиролизни машини където се образуват няколко производни – газ които може да се използва за подгряване на процеса, метал които може да се рециклира, въглерод и пиролизно гориво. Този метод не се прилага масово в повечето европейски страни поради факта , че много трудно се намира приложение на въглерода и пиролизното гориво.

Друг начин за рециклиране на излезлите от употреба гуми е тяхното регенериране като при този процес се използва основата на гумата / каркасът / която остава здрава след износването на горната част на гумата така нареченият протектор .

Каркасът на гумата може да се използва за регенериране защото неговата структура е така изградена , че да се използва повече от един път. Процесът представлява поставяне на нов протектор върху каркасът след което се извършва вулканизация на гумата / залепване  на протектора към каркасът / под въздействието на висока температура и налягане.

Този метод се използва масово защото качествата на регенерираните гуми се доближават до тези на новите гуми а и осигурява нов живот на излезлите от употреба гуми.

Рециклиране на гуми | НОРД Холдинг АД

Регенерирането на гуми се използва най-вече при товарните гуми, защото там икономическия ефект от използването им е най-голям, също така по този начин се намалява нуждата от изхвърлянето на излезлите от употреба гуми.

Следващия метод чрез който се извършва рециклиране на излезлите от употреба гуми е получаването на гранулат. Процеса се състои от приемането на цели гуми които след това преминават през няколко режещи машини / шредери / снабдени със сита с различна големина на дупките след което преминават през мелница и метален сепаратор където се отделя метала от каучука. След това получената фракция преминава през текстилен сепаратор, където се отделя текстила от каучука и получения продукт е гумен гранулат.

Гранулата има широко приложение в различни дейности – направата на гумени плочи за покритие на детски площадки, гумени настилки за спортни съоръжения, влага се в асфалта, използва се за производството на протектор който се прилага при регенерирането на излезлите от употреба гуми. В някои европейски страни гранулата се използва за иновативни решения като се произвеждат гумени блокчета за пътна настилка , разделители на пътните платна , влагане в бетона и други.

Друг подход за решаването на проблема с излезлите от употреба гуми е тяхното оползотворяване с цел отделяне на  енергия или по точно казано изгарянето им в циментовите заводи. Недостатъците на този метод са, че реално гумите не се рециклират образувайки суровини за повторна употреба, но от друга гледна точка се разрешава проблема с огромното количество излезли от употреба гуми в световен мащаб.

Изгарянето на гумите се осъществява в специални пещи които са оборудвани със специални изпускателни съоръжения снабдени с високотехнологични филтри с цел запазването на околната среда. В заключение може да се каже , че излезлите от употреба гуми са отпадък за който в бъдеще е необходимо да се търсят  иновативни методи за неговото рециклиране.