Употребявани гуми и природата

Излезлите от употреба автомобилни гуми са отпадък който с развитието на икономиката и по точно автомобилната индустрия се образува в особено големи размери като само в Европа годишно се образуват около 20 милиона тона стари гуми. Консуматорското общество и желанието на човечеството да получава все повече води до продажбата на все повече моторни превозни средства които с течение на времето генерират все повече излезли от употреба гуми.

Употребявани гуми - Автомобилни гуми | НОРД Холдинг АД

Основните генератори на излезли от употреба гуми са транспортните фирми, градския и междуградския транспорт, международния автобусен транспорт, строителните фирми, кариерите за добиване на инертни материали и руди, селскостопанските машини както и обикновените граждани от техните автомобили.

Екологичния проблем с излезлите от употреба гуми е, че те не подлежат на естествено разлагане и могат да предизвикат голямо екологично замърсяване при изхвърлянето им безразборно в природата . Друг проблем който е характерен за излезлите от употреба гуми е това , че са много пожароопасни и при евентуален пожар продължават да тлеят много дълго време което прави много трудно тяхното гасене.

Повечето държави трудно решават проблема с рециклирането или оползотворяването чрез различни методи на излезлите от употреба гуми . Единият от методите за рециклиране на гумите е тяхното нарязване на по малки парчета след което се използват за суровина на пиролизни машини където се образуват няколко производни – газ които може да се използва за подгряване на процеса, метал които може да се рециклира, въглерод и пиролизно гориво. Този метод не се прилага масово в повечето европейски страни поради факта , че много трудно се намира приложение на въглерода и пиролизното гориво.

Друг начин за рециклиране на излезлите от употреба гуми е тяхното регенериране като при този процес се използва основата на гумата / каркасът / която остава здрава след износването на горната част на гумата така нареченият протектор .

Каркасът на гумата може да се използва за регенериране защото неговата структура е така изградена , че да се използва повече от един път. Процесът представлява поставяне на нов протектор върху каркасът след което се извършва вулканизация на гумата / залепване  на протектора към каркасът / под въздействието на висока температура и налягане.

Този метод се използва масово защото качествата на регенерираните гуми се доближават до тези на новите гуми а и осигурява нов живот на излезлите от употреба гуми.

Рециклиране на гуми | НОРД Холдинг АД

Регенерирането на гуми се използва най-вече при товарните гуми, защото там икономическия ефект от използването им е най-голям, също така по този начин се намалява нуждата от изхвърлянето на излезлите от употреба гуми.

Следващия метод чрез който се извършва рециклиране на излезлите от употреба гуми е получаването на гранулат. Процеса се състои от приемането на цели гуми които след това преминават през няколко режещи машини / шредери / снабдени със сита с различна големина на дупките след което преминават през мелница и метален сепаратор където се отделя метала от каучука. След това получената фракция преминава през текстилен сепаратор, където се отделя текстила от каучука и получения продукт е гумен гранулат.

Гранулата има широко приложение в различни дейности – направата на гумени плочи за покритие на детски площадки, гумени настилки за спортни съоръжения, влага се в асфалта, използва се за производството на протектор който се прилага при регенерирането на излезлите от употреба гуми. В някои европейски страни гранулата се използва за иновативни решения като се произвеждат гумени блокчета за пътна настилка , разделители на пътните платна , влагане в бетона и други.

Друг подход за решаването на проблема с излезлите от употреба гуми е тяхното оползотворяване с цел отделяне на  енергия или по точно казано изгарянето им в циментовите заводи. Недостатъците на този метод са, че реално гумите не се рециклират образувайки суровини за повторна употреба, но от друга гледна точка се разрешава проблема с огромното количество излезли от употреба гуми в световен мащаб.

Изгарянето на гумите се осъществява в специални пещи които са оборудвани със специални изпускателни съоръжения снабдени с високотехнологични филтри с цел запазването на околната среда. В заключение може да се каже , че излезлите от употреба гуми са отпадък за който в бъдеще е необходимо да се търсят  иновативни методи за неговото рециклиране.

Подобни статии