Как се рециклират пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове и какви е влиянието им върху околната среда

Що е рециклиране?

Рециклирането става все популярно с оглед на световния проблем, свързан със замърсяването, климатичните промени и стремежа за предпазване на света от екокатастрофа.

Само по себе си рециклирането има за цел опазване на околната среда. При този процес се преработва боклука по такъв начин, че да може да се използва повторно за създаване на нови продукти.

Едно от най-големите предимства на рециклирането е, че чрез него се пестят природните ресурси на планетата и се намалява потреблението на енергия.

Как се рециклират пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове и какви е влиянието им върху околната среда

Влиянието на пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове върху околната среда

Общото между всички тях е, че попадат в групата на опасните битови отпадъци. Това е част от боклука, който се генерира от всяко едно домакинство, но има вредни свойства или съставки, които могат да застрашат здравето и живота на населението, както и да замърсят околната среда.

Пестицидите, хербицидите, инсектицидите и изкуствените торове за градински препарати, които се използват при отглеждането на растителни култури. Те обаче съдържат вещества, които в по-големи количества застрашават почвите и водите.

Как се рециклират пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове и какви е влиянието им върху околната среда

Пестициди всъщност са химически съединения и препарати, които се използват за защита на растенията от болести и насекоми. При все, че химическите методи имат своите противници, те остават широко разпространение от земеделските производители. Те могат да бъдат от растителен произход, но в селскостопанската практика преобладават тези, които са получени по синтетичен начин.

Инсектицидите се използват срешу вредните насекоми като се прилагат в селското и горско стопанства. Хербицидите са онези препарати които са за борба с плевелите.

Растителните торове съдържат елементи, които да гарантират качество на селскостопанските продукти. Но освен естествени, те могат да имат изкуствен произход.

Всички тези препарати притежават свойството токсичност, което ги причислява към опасните отпадъци. Някои от препаратите може да са отровни за определени видове животни или за хората, а за други да са безвредни. Затова при употреба се спазват стриктно описаните количества и дозировки.

Проблем е периодът, в който те се разпадат. Затова съхранението на пестицидите се подчинява на строги правила, за да не се допусне те да проникнат в почвите, оттам в подпочвените води и да тровят населението.

Това са някои от основните причини, поради които за тях действат, както при всички останали опасни отпадъци основните правила за безопасност при работа с тях, при изхвърляне, транспортиране, рециклиране и обезвреждане. Според българското законодателство Законът за управление на отпадъците урежда всички подобни въпроси.   

Управление на опасните отпадъци за растителна защита

Опасните отпадъци не бива да се смесват с общия боклук. По тази причина те се транспортират отделно. Общините определят извозването им по предварителен график, с който запознават населението. 

За да се събере опасната смет е необходимо да има специализирана техника и обучен персонал, който безопасно да борави с отровите. Събраният отпадък се съхранява в лицензирани депа, където се прилагат специални методи, за да се третира без риск за хората и природата.

По места има възможност производителят да заяви искане да бъде извозен опасният му боклук. Друг съществуващ вариант е опасните отпадъци да се предадат в специализиран склад. Веднъж събрани по безопасен начин, вредните боклуци може да се складират след като бъдат опаковани или да се рециклират.

Как се рециклират пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове и какви е влиянието им върху околната среда

Депониране и рециклиране

При депонирането, опасните отпадъци се транспортира до склад. Те не бива да се смесват с друг боклук, защото може да се предизвика химична реакция, при която да се отделят вредни вещества.

Рециклирането като процес е приложимо само при определени боклуци. За да се извърши по най-добрия начин, задължително е предварително отпадъците да са разделени правилно, за да не се получи смесване.

Друг полезен вариант е контролираното изгаряне на опасните отпадъци. То се прилага при онези от тях, които не са пожароопасни и не отделят вредни емисии при горенето. 

За целта има специални камери или пещи, в които се унищожават ненужните вече предмети и вещества. Риск може да представлява отпадъчният продукт, ако попадне пепелта на нерегламентирани места.

Влияние на пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове върху околната среда

Все по-разпространено е мнението на специалистите, че пестицидите и изкуствените торове имат вредно въздействие върху природата и крият рискове за здравето и живота на хората и някои други животински видове. 

Прекомерната им употреба може да доведе до дисбаланс в екоравновесието. Затова ползите от използването им в селското стопанство все повече се отричат или препоръчва се да не се прекалява с химикалите.

Последните проучвания по темата твърдят, че някои от химикалите за растителна защита може да пазят културите от вредни насекоми, но и паралелно с това може да са вредни за самото земеделско производство и за почвите. 

Понякога, когато влязат в контакт с почвата, тези препарати убиват микрофлората, която е полезна и по този начин по-скоро имат негативен ефект. Агрономи обясняват, че може да се спре по този начин естественият процес на гниене и ферментация на остатъците от растенията.

Важно е също така пестицидите да се употребяват правилно, за да не се превърнат в замърсител на почвата. Тогава се стига до риск за здравето и последващи увреждания на ползвателите на храната.

Все по-често тревога пият пчеларите, защото пестицидите не действат благоприятно на пчелите. Почти 80 на сто от цъфтящите растения се опрашват от насекоми. Когато те влязат в досег с химическите препарати за растителна защита, много пчели измират.

Как се рециклират пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове и какви е влиянието им върху околната среда

Статистиката сочи, че до 40% от растителните продукти и храни биват унищожени от различни вредители. По тази причина големите земеделски производители продължават да разчитат на употребата на пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове в своите стопанства.

През последните години учените разработват продукти, които да са на растителна основа и да не съдържат химикали. Но и същевременно да предпазват културите от вредни посегателства. Целта е да се съхрани биоразнообразието и земеделската промишленост да е все по-екологично чиста.

Разработени са вече продукти, които основно са извлеци от други растителни видове. За тях е установени, че притежават фунгицидни или инсектицидни свойства.Изследователи в сферата на растителната зашита се стремят да получат аналогични продукти и от специални видове гъби. Те се отглеждат и размножават по изкуствен начин, за да се приложат в нов иновативен продукт, който да не крие рискове за хората и околната среда. 

Подобни статии