Рециклиране на хладилници и околната среда

 Рециклиране на хладилници | Nord Holding

Честотата на изхвърляне на домакинските уреди се увеличава заедно технологичния напредък. Това води директно до въпроса за подходящо третиране на образуваните отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Защо да се рециклират хладилниците?

Хладилниците и фризерите съдържат хладилни агенти, масла и други съединения, които според законодателство трябва да бъдат премахнати и възстановени.

Основна част от рециклирането на уредае ръчното демонтиране на всеки негов елемент. Демонтажът премахва опасните компоненти, хладилния агент, желязо, пластмаса и изолацията от уредите. Частите обикновено се отстраняват от най-големия до най-малкия. Най-напред се извличат метали и след това пластмаси. Материалите се сортират по размер, форма или плътност.

След отделянето на всички елементи, те биват сортирани, с цел разделяне на материали, които могат да се рециклират и такива, които трябва да се обезвредат.  Оразмеряването на образуваните материали е добро средство за сортиране, за да се ускори последващата им обработка. Той също така класифицира фракции, които показват състав. Материалите отчитат по-големи или по-фини фракции въз основа на оригинални размери, якост или крехкост.  След отделянето им, получените материали се сортират по вид и се предават за последващо третиране, на краен рециклатор.

Когато хладилниците се предадат на фирма като Норд Холдинг АД, която притежава всички разрешения за събиране и третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, те биват рециклирани. В този момент от нещо безполезно и опасно за околната среда те се разглеждат като ценни ресурси.

Обаче ако бъдат изхвърлени неправилно, не на определение за това места, уредите могат да станат екологични вредни и отровни екосистеми. За това е много важно старите и ненужни хладилници, да се предават на фирми, които имат право да ги събират и третират.

Рециклиране на хладилници - стари хладилници | Nord Holding

Не трябва да забравяте, че ако изхвърлите в контейнерите за битов отпадък старите си домакински уреди подлежите на санкция от общината и/или съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намирате.

Съгласно нормативната уредба, хладилниците са част от електронния скрап и следва да се събират отделно от общия поток битови отпадъци. Тези изисквания са въведени в европейското законодателството още през 2003 г., чрез приемане на Директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

След приемането на страната ни за пълноправен член на европейския съюз, беше транспонирано цялото екологично законодателство и по този начин в България се въвежда и термина разширената отговорност на производителя, като по този начин се вменява на производителя на уреда, отговорност за целия си жизнен цикъл и особено за “връщането”, рециклирането и окончателното изхвърляне на продукта. По същество производителите вече трябва да финансират преработката на продуктите и рециклирането.

Преди да изхвърлите един хладилник в контейнера за битов отпадък, помислете, че има и други варианти, чрез които не само ще избегнете вредите, но и ще допринесете за спестяването на полезни суровини.

Подобни статии