ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Рециклиране на хладилници и околната среда

 Рециклиране на хладилници | Nord Holding

Честотата на изхвърляне на домакинските уреди се увеличава заедно технологичния напредък. Това води директно до въпроса за подходящо третиране на образуваните отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Защо да се рециклират хладилниците?

Хладилниците и фризерите съдържат хладилни агенти, масла и други съединения, които според законодателство трябва да бъдат премахнати и възстановени.

Основна част от рециклирането на уредае ръчното демонтиране на всеки негов елемент. Демонтажът премахва опасните компоненти, хладилния агент, желязо, пластмаса и изолацията от уредите. Частите обикновено се отстраняват от най-големия до най-малкия. Най-напред се извличат метали и след това пластмаси. Материалите се сортират по размер, форма или плътност.

След отделянето на всички елементи, те биват сортирани, с цел разделяне на материали, които могат да се рециклират и такива, които трябва да се обезвредат.  Оразмеряването на образуваните материали е добро средство за сортиране, за да се ускори последващата им обработка. Той също така класифицира фракции, които показват състав. Материалите отчитат по-големи или по-фини фракции въз основа на оригинални размери, якост или крехкост.  След отделянето им, получените материали се сортират по вид и се предават за последващо третиране, на краен рециклатор.

Когато хладилниците се предадат на фирма като Норд Холдинг АД, която притежава всички разрешения за събиране и третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, те биват рециклирани. В този момент от нещо безполезно и опасно за околната среда те се разглеждат като ценни ресурси.

Обаче ако бъдат изхвърлени неправилно, не на определение за това места, уредите могат да станатекологични вредни и отровни екосистеми. За това е много важно старите и ненужни хладилници, да се предават на фирми, които имат право да ги събират и третират.

Стари хладилници | Nord Holding

Не трябва да забравяте, че ако изхвърлите в контейнерите за битов отпадък старите си домакински уреди подлежите на санкция от общината и/или съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намирате.

Съгласно нормативната уредба, хладилниците са част от електронния скрап и следва да се събират отделно от общия поток битови отпадъци. Тези изисквания са въведени в европейското законодателството още през 2003 г., чрез приемане на Директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

След приемането на страната ни за пълноправен член на европейския съюз, беше транспонирано цялото екологично законодателство и по този начин в България се въвежда и термина разширената отговорност на производителя, като по този начин се вменява на производителя на уреда, отговорност за целия си жизнен цикъл и особено за „връщането“, рециклирането и окончателното изхвърляне на продукта. По същество производителите вече трябва да финансират преработката на продуктите и рециклирането.

Преди да изхвърлите един хладилник в контейнера за битов отпадък, помислете, че има и други варианти, чрез които не само ще избегнете вредите, но и ще допринесете за спестяването на полезни суровини.