ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Видове черни метали – кои са те и как се рециклират

Кои са черните метали?

Исторически се е утвърдило разделянето на металите на две групи – черни и цветни метали. Към черните метали се отнасят желязото и всички негови сплави. Условно към черните метали е прието да се отнасят и мангана и хрома, които влизат в състава на железните сплави. Всички останали метали се обединяват под общото название – цветни метали.

Черни метали - снимка | НОРД Холдинг АД

Основното разделение на черните метали е на стомана и чугун, като и двата вида са сплав на желязото с въглерод. Основна разлика е в процентното съдържание на въглерода в сплавите. Ако съдържанието на въглерод е до 2% говорим за стомана, а ако съдържанието е над 2% говорим за чугун.

Въпреки че разликата е малка, тя води до съществени различия в свойствата на двете сплави. Чугунът е крехък и не може да се подлага на процеси, които се използват при производството на стоманени продукти – изтегляне, коване и пр., а се излива в определени форми. Ето защо, може да го откриете в разнообразни отливки в бита и индустрията – от уличните капаци до многотонни машини.

Стоманата се получава като се окислява, което води до отделяне на излишния въглерод и спрямо нуждите на производството се обогатява с различни примеси. Стоманата е по-благоприятна за получаване на разнообразни продукти благодарение на своя състав и свойства.

Значение на черните метали в бита на човека

Всички видове черни метали са станали неизменна част от нашия живот благодарение на свойствата си – механична якост, твърдост, ковкост, електропроводимост, износоустойчивост и други. Важно е, че свойствата на видовете черни метали, могат да бъдат модифицирани от човека съобразно неговите нужди в процеса на тяхното производство.

Стоманена кула | НОРД Холдинг АД

Добавяйки допълнителни компоненти – метали или неметали, имаме възможност да произведем видове черни метали според нашите нужди. Видът и количеството на добавките се подбират внимателно, за да се постигнат определени свойства. Показателна за това е мангановата стомана. Например, при увеличаване съдържанието на манган се повишава износоустойчивостта, подобряват се механичните свойства на стоманата, като се съчетават висока пластичност и якост.

От високолегирана манганова стомана се произвеждат звена за вериги на трактори и други верижни машини, облицовки за мелници, трошачни и облицовъчни плочи за трошачки и други съоръжения, използвани в рудодобивната, въгледобивната и циментовата промишленост.

Предвид свойствата си, стоманата и крайните й продукти се класифицират според много различни критерий. Например можем да открием класификации според съдържанието на въглерод, съдържането на легиращи добавки, механичните показатели /якостта/, предназначението, химичния състав, според технологията на производство, в зависимост от повърхността /гладки, оребрени, листови/, в зависимост от формата на напречното сечение и пр. Ежедневно срещаме всички видове черни метали. Стоманата е най-разпространена в строителството, машиностроенето, автомобилостроенето.

Чугунът се използва предимно за направата на отливки, които на свои ред се използват в машиностроенето и строителството.  Компании, специализирани в производството на отливки от чугун произвеждат отливки за отоплителни уреди /камини и печки/, барабани за камиони и ремаркета, отливки за телферостроенето и машиностроенето, отводнителни решетки, капаци за шахти и сифони и други.

Как се рециклират черните метали

Рециклирането на черните метали представлява добива им чрез преработка на отпадъците от тях – ненужни детайли, машини, строителни материали и стоманени и чугунени отпадъци от бита. Днес, въпреки че в световен план преобладава добиването на черни метали от желязна руда, по-съвременния и екологичен метод е добивът на черни метали от тяхното рециклиране.

Рециклирана стомана | НОРД Холдинг АД

За целта на рециклиране на видовете черни метали е необходимо отпадъците от същите да бъдат събрани, транспортирани, сортирани, подготвени и доставени в стоманодобивните предприятия. Предвид обема и теглото на отпадъците от черни метали, тези дейности са трудоемки и скъпоструващи. За да се извършват качествено е необходим финансов ресурс, техническо оборудване и добра логистика.

Рециклиране на стомана

Като най-разпространени видове черни метали, стоманените отпадъци се рециклират в най-голяма степен. Рециклирането на стомана спестява много енергия, природни ресурси и намалява вредните емисии в атмосферата в следствие на добива на руди.

Нужна е около 60% по-малко енергия за производството на стомана от рециклирани материали, отколкото при производството й от желязна руда. Стоманата е с 50% рециклируем елемент и може да се рециклира многократно без да променя качеството и здравината си.

За рециклиране на стомана се използват т. нар. електродъгови пещи. Oтпадъчните видове черни метали, които днес наричаме накратко „скрап“ се разделят по видове и при необходимост минават през допълнителна обработка – рязане, шредиране, сортиране.

След сортиране, скрапът се транспортира до електродъговите пещи. Посредством кранове с висока товароподемност, скрапът се изсипва в пещите. Следва процесът на топене на скрапта, която се загрява до около 1650 градуса по Целзии с помощта на електродите. Разтопената скрап се излива в стоманоразливъчна кофа, след което течният метал отива в кофъчната пещ за допълнителна обработка и се получава окончателният химичен състав на зададената марка стомана.

Готовата течна стомана се подава на машини за разливане на стомана, т.нар. машини за непрекъснато разливане на заготовки. В тях се получават полуфабрикати – сляби, кнюпели и блуми, които се използват за направата на готови стоманени продукти чрез леене, валцуване, пресоване, коване, студено изтегляне.

Рециклиране на чугун

Рециклирането на чугун в стомана е възможен чрез претопяване, но тъй като той е сплав на желязото с относително високо съдържание на въглерод и в състава му присъстват и други нежелани елементи, същият се разтопява и се подлага на допълнителна преработка, при която се отстранява излишния въглерод и други нежелани примеси, а в някои случаи се добавят легиращи елементи. Сам по себе си, чугунът също се рециклира чрез по-опростени процеси на претопяване и повторно отливане.

Чугунени тигани | НОРД Холдинг АД

В заключение

Рециклирането на черни метали е високотехнологичен процес, лежащ върху основа от труда и стремежите на поколения учени към прогрес. Стъпвайки на техните рамене, днес, имаме възможност да допринесем не само за следващата стъпка в усъвършенстване на технологиите, а по-важно – да се погрижим за природата, като рециклираме отпадъците от нашия бит и дейности.

за повече информация