Вредите от замърсяване на почвата

Системното замърсяване на почвата е проблем, който засяга здравето на всички живи организми и влияе неблагоприятно върху тяхното развитие. Ето защо е жизнено важно да следим за нейното опазване и да се опитваме да я пазим чиста.

Защо здравето на почвата е от значение?

Здравата почва е от съществено значение за отглеждането на качествени култури. Когато растенията се развиват в замърсена почва, това повлиява отрицателно добива по отношение на количеството и качеството. 

Много растения не могат да растат в замърсена почва поради промени в pH или други съставки на почвите. 

Микробите, живеещи в почвата, също умират, което може да превърне райони със замърсена почва в пустеещи земи със слаб или никакъв растеж на растенията.

Прекъсването на естествените процеси при растенията засяга животните и хората, които разчитат на тези растения за храна и други нужди. В резултат на това цялата хранителна верига страда от замърсяването на почвата.

Вредите от замърсяване на почвата

Силното замърсяване на почвите води до замърсяване и на въздуха и водата. Когато почвата стане много замърсена, растенията спират своето развитие. В резултат на това почвата става податлива на ерозионните сили на вятъра и водата. 

Вятърът може да поеме замърсители от почвата, които остават във въздуха като суспендирани замърсители. 

Валежите отмиват някои от тези замърсители на почвата в близките водоеми и тези токсични вещества правят водата негодна за пиене и битова употреба.

Селскостопанският отток, богат на пестициди и инсектициди, използвани в селското стопанство, също се озовава във водоемите, когато почвата от земеделската земя е ерозирана от дъждовна вода. 

Така че замърсяването на почвата може да доведе до замърсяване на околната среда и водата като цяло.

Вредите от замърсяване на почвата

Растенията, отглеждани в почвите, които са замърсени, обикновено абсорбират част от замърсителите, които в крайна сметка навлизат в човешкото тяло директно чрез консумацията на растенията или по друг начин по хранителната верига.

Животните, които консумират тези растения, също могат да пострадат, ако те са замърсени.

Замърсяването на почвата се свързва и с проникване на вредните вещества и тежките метали във водоемите, използвани за питейна вода.

Тежките метали, хербицидите, пестицидите и други замърсители на почвата са с висока степен на канцерогенност. 

Ефектите върху здравето от излагане на замърсители в почвата могат да доведат до чернодробна токсичност, бъбречна недостатъчност и неврологични разстройства.

Вредите от замърсяване на почвата

Основни причини за замърсяване на почвата

Има два вида отпадъци – изкуствени и естествени. Естествените отпадъци като мъртви растения, животински трупове, изгнили плодове и зеленчуци подобряват почвата, като я правят по-плодородна. 

Голяма част от човешките отпадъци обаче обикновено съдържат химикали и токсини, които не се срещат често в природата и като такива, този вид отпадъци причиняват най-много вреда на човешкото здраве и околната среда. 

В същото време замърсяването на почвата се причинява от наличието на създадени от човека химикали в естествената почвена среда. Най-често замърсяването на почвата се причинява от комбинация от промишлени дейности, селскостопански химикали и лошо изхвърляне на отпадъци. Случайните разливи и киселинните дъждове също допринасят за това.

Много човешки дейности могат да бъдат източник на замърсяване. 

Минното дело, занаятчийското производство и войните, през които е преминало човечеството, са оставили своя отпечатък. 

Особено се засилва негативното влияние на човешката дейност върху почвите след втората половина на 19-ти век, с индустриалната революция, масовата експлоатация на въглеводороди и експлозията в броя на синтетичните вещества. 

Вредите от замърсяване на почвата

Най-старите промишлени обекти, които все още работят, трябва да вземат мерки за мониторинг и управление на вече натрупаните в почвата вредни вещества и за намаляване на вредните емисии

В продължение на десетилетия, преди инсталирането на модерно оборудване, всяко едно производство е оставило своя вреден отпечатък върху почвите, а оттам и във водоемите. 

Там, където промишлената дейност е преустановена, често се превръщат в  промишлени пустеещи земи, чиито отпадъци (шлака, пепел) или изоставени варели, представляват заплаха за почвата. 

Старите неконтролирани сметища за битови отпадъци също допринасят за замърсяването на почвата в близост до тях. Отпадъците от селското стопанство могат да съдържат голямо количество азот, който също влияе неблагоприятно.

В съвременните фабрики обаче замърсяване може да възникне по време на инциденти или заради небрежност. 

Въпреки това, правилно поддържаното оборудване предпазва почвата от възможно замърсяване, отпадъчните води се пречистват преди заустване и отпадъците се рециклират. 

Освен това някои дейности, които могат да представляват за околната среда и за хората реална опасност, са обект на особено внимание. 

Сред източниците на замърсяването са определени някои селскостопански дейности като разпръскване на торове и фитосанитарни продукти. Потенциални замърсители са и средствата за сухопътен и въздушен транспорт, работещи с изкопаеми горива.

Вредите от замърсяване на почвата

Ежедневието на всеки един от нас, който се занимава с отглеждане на растителни култури в домашни условия, използващ препарати за растителна защита, също е потенциален източник на замърсяване. 

В градината например се използват отровни средства за унищожаване на плевели или продукти против вредители (листни въшки, охлюви и др.) 

Също така ежемесечното обслужване на автомобила – смяна на отработено масло, разтворители, препарати и други продукти за поддръжка и почистване. Всички тези вещества в съприкосновение с почвата стават опасни.

Ето защо повишаването на осведомеността сред населението, особено  сред градинарите, играе важна роля в борбата с вредните емисии. 

Следователно източниците и причините за химическото замърсяване на почвата са многобройни. 

Какви са вредните ефекти от замърсяването на почвата?

Замърсяването на почвата предизвиква верижна реакция. То променя биоразнообразието й, намалява нейните хранителни вещества и способността й да действа като филтър. 

Замърсява се водата, която влиза в съприкосновение с почвата и подпочвените води. Така се причинява дисбаланс на хранителните вещества, присъстващи там. Повишеното съдържание на опасни вещества в почвата на която и да е територия се оказва пагубно.

Много замърсители, които могат да присъстват в почвата, са канцерогенни и хората, които са изложени на тяхното въздействие, са много по-склонни да развият рак, отколкото тези, които не са. Наличието на пестициди също е животозастрашаващо. 

Замърсяването на почвата може също така да нанесе непоправими вреди, включително:

 • Да доведе до здравословни проблеми като нервно-мускулно блокиране, дисфункция на централната нервна система, главоболие, гадене, умора, дразнене на очите и кожни обриви.
 • Да повлияе негативно на метаболизма на микроорганизми и членестоноги, които могат да унищожат определени слоеве от първичната хранителна верига и да окажат вредно въздействие върху хищните животински видове. 

Освен това малките форми на живот могат да консумират вредни химикали, открити в почвата, които след това се предават на по-големи животни нагоре по хранителната верига, което може да доведе до повишена смъртност или дори изчезване на животни.

 • Да  допринесе за замърсяването на въздуха. Наистина замърсената почва може да бъде източник на летливи съединения в атмосферата. Следователно, колкото повече токсични съединения съдържа почвата, толкова повече ще допринесе за влошаване на качеството на въздуха.
 • Да  увеличи солеността на почвата, което я прави неплодородна и неподходяща за отглеждане на много видове растения. Ако определени култури успеят да растат при тези условия, те биха били достатъчно вредни, за да причинят здравословни проблеми на хората, които ги консумират. Честото използване на тези видове би било опасно.

Освен това почвите, в които се откриват киселинни съединения, като серен диоксид от изгаряне на изкопаеми горива, създават кисела среда, която уврежда микроорганизмите, които подобряват структурата им чрез разграждане на органичната материя и насърчаване на водния поток. 

Популациите от гъбички и бактерии, свързващи почвата, също могат да намалеят след замърсяване, което може да доведе до допълнителни проблеми с ерозията на почвата, която се намира на територията на замърсяването.

В крайна сметка повечето растения не са в състояние да се адаптират, когато химическият състав на почвата се промени драстично за кратък период от време поради замърсяване. 

Съдържанието на почвата може да промени техния метаболизъм и да намали способността им да абсорбират хранителни вещества и да извършват фотосинтеза. Всичко това вреди на растежа им. Ето защо е важно опазване на почвите.

Решения за борба със замърсяването на почвата

Както във всички други етапи, свързани с опазването на околната среда, така и тук, важно е човек да взема мерки за ежедневна превенция, за да успее да намали своето вредно влияние върху почвите.

 Ето няколко полезни съвета:

 • Намалете максимално употреба на почистващите препарати за съдове, пране на дрехи, миене на подове и др. 
 • Използвайте най-малко замърсяващите околната среда. 
 • Групирайте заедно остатъците от токсични или опасни продукти и ги рециклирайте. 
 • Ограничете използването на химически торове. 
 • Подсигурете добър  надзор при управлението на опасни материали. 
 • Сложете край на обезлесяването. 
 • Реагирайте бързо при разлив на опасни продукти.
Вредите от замърсяване на почвата

Заключение

Опазването на околната среда е наш дълг. Почвата е тази част от нашата планета, чрез която се храним ние, децата ни, както и всички познати ни  животински видове.

От нейното благосъстояние зависи прехраната ни, съществуването на растенията и чистотата на водата, която пием, и на въздуха, който дишаме. Ето защо безотговорността и липсата на ангажираност по отношение нейното опазване, биха ни стрували твърде скъпо.

Снимки: Pixabay.com

Подобни статии