Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Търсенето на начини за опазване на природата чиста и предотвратяване на вредните последици от досегашното замърсяване са приоритетна задача пред хората в последните няколко десетилетия. 

Изхвърляните ежедневно огромни количества боклук, в резултат на битови и промишлени човешки дейности, крият риск от екокатастрофа. 

Всичко това превръща проблема в изключително важно предизвикателство пред еколози, експерти и политици в техния стремеж да бъде спасена планетата и нейното биологично разнообразие.

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Какво представлява рециклирането на метали ?

Рециклирането на отпадъците е възможност за оползотворяване на значителна част от боклуците. От една страна така се постига процентно намаляване на количествата отпадъци, а от друга се спестяват природни ресурси. 

Тази амбициозна задача се реализира в последните години, благодарение на ускореното развитие на технологиите. Преработката на отпадъците обаче няма как да е възможна без да се реализира на практика тяхната предварителна подготовка.

Управлението на отпадъците е процес, който съвместява всички основни етапи от възникването на боклука до неговото повторно използване или унищожаване. 

Тук влизат мерките за :

 • опазване на  околната среда 
 • класифицирането на отпадъците 
 • преценяването на  произтичащите от тях рискове 
 • събирането 
 • транспортирането 
 • депонирането 
 • обработката 
 • унищожението 
 • съхранението и още много други детайли и обстоятелства 

Сложността на процеса произтича не само от разнообразието на дейностите, но и от необходимостта от уеднаквяване по отношение на националните законодателства и общоприетите изисквания в световен план.

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Основен дял от генерираните по целия свят отпадъчни продукти се пада на металните изделия. 

Видове метални изделия 

Сами по себе си металите се делят на цветни и черни, което е свързано с различни мерки по отношение на тяхното третиране и преработка. Металните отпадъци са всички онези битови предмети и техника, която в един момент става непотребни за употреба. 

Тук също така попадат :

 • старите коли 
 • машини 
 • съоръжения и елементи, чиито произход може да е свързан с  промишлеността 
 • строителството 
 • земеделието и всички останали човешки дейности

Преди самото рециклиране на отпадъците, те трябва да бъдат разпределени според вида им, произхода, възможните рискове и други основни техни характеристики. 

Това се отнася и за металните  боклуци, чиято последваща преработка започва от деленето им на цветни и черни метали. Основен фактор за подялбата им е наличието на желязо.

Същност на цветните метали 

Цветните метали са онези изделия, към които не спадат желязото и железните съединения. От своя страна цветните метали са четири основни групи. 

Те се делят на леки и тежки, на благородни и редки. Първата група са онези изделия с плътност под 4500 кг/куб.метър като титан, алуминий, магнезий. Тежки съответно са олово, никел, мед, калий и др. 

Среброто, златото и платината са благородните метали, а редките притежават различни свойства – химични и физични. 

Основна характеристика на четирите вида е масовото им приложение в разнообразните сфери на промишлеността автомобилостроене, енергетика, електротехника и т.н.

Същност на черните метали

Желязото и неговите сплави са т.нар. черни метали, които основно са чугунът и  стоманата. Различията са в химическия им състав, който представлява съединение на желязото с въглерода като последният преобладава при чугунените изделия. 

И двата основни вида имат широко приложение в промишлеността, поради високата си устойчивост, електропроводимост, ковкост и още значими фактори.

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Какво още трябва да се знае за процеса ?

Изделията от метал са неизменна част от човешкия бит и ежедневие. Като се започне от електроуреди, премине се през автомобилите, незаменимите елементи в строителството, чак до дребни елементи в домовете и машини в производствените мощности.  

Рециклирането на металните отпадъци е сериозно предизвикателство и заради пестенето на природни суровини, но и поради мащабите и количествата натрупан боклук, ако той не се преработва по някакъв начин. 

Сложността се дължи обаче на факта, че не всички непотребни вече предмети, вещества и съставки подлежат на трансформация и „нов живот“. 

За да може те да бъдат максимално оползотворени и вложени в нови производства, първоначално се извършва правилен подбор на боклука. Още със събирането му от бита, металните предмети са отделяни от другите видове смет. 

Заводите и производствените мощности, като цяло имат ангажимент да управляват своите отпадъчни продукти, опазвайки околната среда и населението. 

Транспортирането им до специализираните площадки за тяхното обработване също е подчинено на законови норми и следва инструкции за безопасност. Едва след това следва използването на част от металите в нов технологичен процес.

Същинският процес на рециклиране на металите е свързан с високотехнологична преработка. За целта се използват леярни и специализирани пещи, за да може големи количества боклук да бъдат претопени. 

При металните отпадъци температурата на топене надвишава 1500 градуса по Целзий. В течна форма те могат да се обработят отново, като по този начин се  подготвят  за използването им отново. 

Една част от новата продукция се превръща в  полуфабрикати, за да могат те да се вложат в различни производствени мощности. 

Това е възможно, благодарение на различни съвременни технологии, като например :

 • пресоване 
 • коване 
 • валцуване
 • леене

Характерно за металите е, че често при преобразуването им няма големи загуби. Наред с това качеството на новите продукти след претопяването е високо. 

Ето защо индустрията масово използва преработените метали и техните характеристики не отстъпват на първоначалните предмети, елементи и съставки. Това прави възможно използването на голяма част от металите след тяхното рециклиране под една или друга форма. 

Една част от черните и цветни боклуци могат многократно да се рециклират. С това се постигат големи икономии на световните ресурси. А от друга страна металите се превръщат в най-различни нови предмети за бита, машини, части и др. 

Проблем е обаче, че понякога създаването на новите суровини може да изисква допълнителни суровини и да оскъпи новият продукт.

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Рециклиране на метали – има ли преимущества ?

Ползите от рециклирането на металите обаче са безспорни. Събирането им и тяхното преобразуването има огромно значение за опазване на природата чиста. 

Непотребните метални машини, автомобили, техника и уреди от бита, освен всичко друго заемат и прекалено много пространство, което задължително изисква тяхното преобразуване. Изкупуването на скрап е широко развита и популярна дейност. 

За целта има специализирани компании, които са лицензирани и разполагат с целия необходим набор от екипи и оборудване за извършване на екодейностите. 

Те имат налични складове за скрап, площадки и депа, за да съхраняваме безопасно  черните и цветни метали. Освен фирмите и гражданите могат да предават там своите ненужни вещи от бита. 

Старите печки, малки и по-големи електроуреди и други вещи, по този начин могат да се използват на части или да влязат в нов производствен цикъл. 

От друга страна изхвърлянето им при останалия битов боклук е недопустимо и най-често общините организират кампании по извозването им до определените за целта депа.

Снимки: Pixabay 

Подобни статии