ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Търсенето на начини за опазване на природата чиста и предотвратяване на вредните последици от досегашното замърсяване са приоритетна задача пред хората в последните няколко десетилетия. 

Изхвърляните ежедневно огромни количества боклук, в резултат на битови и промишлени човешки дейности, крият риск от екокатастрофа. 

Всичко това превръща проблема в изключително важно предизвикателство пред еколози, експерти и политици в техния стремеж да бъде спасена планетата и нейното биологично разнообразие.

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Какво представлява рециклирането на метали ?

Рециклирането на отпадъците е възможност за оползотворяване на значителна част от боклуците. От една страна така се постига процентно намаляване на количествата отпадъци, а от друга се спестяват природни ресурси. 

Тази амбициозна задача се реализира в последните години, благодарение на ускореното развитие на технологиите. Преработката на отпадъците обаче няма как да е възможна без да се реализира на практика тяхната предварителна подготовка.

Управлението на отпадъците е процес, който съвместява всички основни етапи от възникването на боклука до неговото повторно използване или унищожаване. 

Тук влизат мерките за :

 • опазване на  околната среда 
 • класифицирането на отпадъците 
 • преценяването на  произтичащите от тях рискове 
 • събирането 
 • транспортирането 
 • депонирането 
 • обработката 
 • унищожението 
 • съхранението и още много други детайли и обстоятелства 

Сложността на процеса произтича не само от разнообразието на дейностите, но и от необходимостта от уеднаквяване по отношение на националните законодателства и общоприетите изисквания в световен план.

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Основен дял от генерираните по целия свят отпадъчни продукти се пада на металните изделия. 

Видове метални изделия 

Сами по себе си металите се делят на цветни и черни, което е свързано с различни мерки по отношение на тяхното третиране и преработка. Металните отпадъци са всички онези битови предмети и техника, която в един момент става непотребни за употреба. 

Тук също така попадат :

 • старите коли 
 • машини 
 • съоръжения и елементи, чиито произход може да е свързан с  промишлеността 
 • строителството 
 • земеделието и всички останали човешки дейности

Преди самото рециклиране на отпадъците, те трябва да бъдат разпределени според вида им, произхода, възможните рискове и други основни техни характеристики. 

Това се отнася и за металните  боклуци, чиято последваща преработка започва от деленето им на цветни и черни метали. Основен фактор за подялбата им е наличието на желязо.

Същност на цветните метали 

Цветните метали са онези изделия, към които не спадат желязото и железните съединения. От своя страна цветните метали са четири основни групи. 

Те се делят на леки и тежки, на благородни и редки. Първата група са онези изделия с плътност под 4500 кг/куб.метър като титан, алуминий, магнезий. Тежки съответно са олово, никел, мед, калий и др. 

Среброто, златото и платината са благородните метали, а редките притежават различни свойства – химични и физични. 

Основна характеристика на четирите вида е масовото им приложение в разнообразните сфери на промишлеността автомобилостроене, енергетика, електротехника и т.н.

Същност на черните метали

Желязото и неговите сплави са т.нар. черни метали, които основно са чугунът и  стоманата. Различията са в химическия им състав, който представлява съединение на желязото с въглерода като последният преобладава при чугунените изделия. 

И двата основни вида имат широко приложение в промишлеността, поради високата си устойчивост, електропроводимост, ковкост и още значими фактори.

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Какво още трябва да се знае за процеса ?

Изделията от метал са неизменна част от човешкия бит и ежедневие. Като се започне от електроуреди, премине се през автомобилите, незаменимите елементи в строителството, чак до дребни елементи в домовете и машини в производствените мощности.  

Рециклирането на металните отпадъци е сериозно предизвикателство и заради пестенето на природни суровини, но и поради мащабите и количествата натрупан боклук, ако той не се преработва по някакъв начин. 

Сложността се дължи обаче на факта, че не всички непотребни вече предмети, вещества и съставки подлежат на трансформация и „нов живот“. 

За да може те да бъдат максимално оползотворени и вложени в нови производства, първоначално се извършва правилен подбор на боклука. Още със събирането му от бита, металните предмети са отделяни от другите видове смет. 

Заводите и производствените мощности, като цяло имат ангажимент да управляват своите отпадъчни продукти, опазвайки околната среда и населението. 

Транспортирането им до специализираните площадки за тяхното обработване също е подчинено на законови норми и следва инструкции за безопасност. Едва след това следва използването на част от металите в нов технологичен процес.

Същинският процес на рециклиране на металите е свързан с високотехнологична преработка. За целта се използват леярни и специализирани пещи, за да може големи количества боклук да бъдат претопени. 

При металните отпадъци температурата на топене надвишава 1500 градуса по Целзий. В течна форма те могат да се обработят отново, като по този начин се  подготвят  за използването им отново. 

Една част от новата продукция се превръща в  полуфабрикати, за да могат те да се вложат в различни производствени мощности. 

Това е възможно, благодарение на различни съвременни технологии, като например :

 • пресоване 
 • коване 
 • валцуване
 • леене

Характерно за металите е, че често при преобразуването им няма големи загуби. Наред с това качеството на новите продукти след претопяването е високо. 

Ето защо индустрията масово използва преработените метали и техните характеристики не отстъпват на първоначалните предмети, елементи и съставки. Това прави възможно използването на голяма част от металите след тяхното рециклиране под една или друга форма. 

Една част от черните и цветни боклуци могат многократно да се рециклират. С това се постигат големи икономии на световните ресурси. А от друга страна металите се превръщат в най-различни нови предмети за бита, машини, части и др. 

Проблем е обаче, че понякога създаването на новите суровини може да изисква допълнителни суровини и да оскъпи новият продукт.

Изделия и продукти, направени от рециклирани метали

Рециклиране на метали – има ли преимущества ?

Ползите от рециклирането на металите обаче са безспорни. Събирането им и тяхното преобразуването има огромно значение за опазване на природата чиста. 

Непотребните метални машини, автомобили, техника и уреди от бита, освен всичко друго заемат и прекалено много пространство, което задължително изисква тяхното преобразуване. Изкупуването на скрап е широко развита и популярна дейност. 

За целта има специализирани компании, които са лицензирани и разполагат с целия необходим набор от екипи и оборудване за извършване на екодейностите. 

Те имат налични складове за скрап, площадки и депа, за да съхраняваме безопасно  черните и цветни метали. Освен фирмите и гражданите могат да предават там своите ненужни вещи от бита. 

Старите печки, малки и по-големи електроуреди и други вещи, по този начин могат да се използват на части или да влязат в нов производствен цикъл. 

От друга страна изхвърлянето им при останалия битов боклук е недопустимо и най-често общините организират кампании по извозването им до определените за целта депа.

Снимки: Pixabay