Защо е важно да рециклираме медицинските отпадъци?

Според Световната здравна организация, за медицински отпадък се приемат всички остатъци от дейности, извършвани в здравеопазването като  използвани спринцовки, игли, бинтове марли, кръв и други течности.

Медицински отпадъци са още лабораторни проби, телесни части, отстранени по време на хирургични операции, фармацевтични продукти, радиоактивни материали и много други.

Всички тези отпадъци се изхвърлят, но тъй като не бива да бъдат смесвани с битовите отпадъци се рециклират според специален регламент.

Какво представлява рециклирането на медицински отпадъци?

Защо е важно да рециклираме медицинските отпадъци?

Рециклирането на медицинските отпадъци е сложен процес, на който рядко отделяме време за размисъл.

Истината обаче е, че това е една изключително важна тема, засягаща основополагащи аспекти от обществената безопасност, нашето лично здраве и благополучие, и не на последно място опазването на природата.

Освен това, рециклирането има и икономически аспект, тъй като може да помогне за управлението на финансите на нашата организация.

Статистиките сочат, че голямата част от тези отпадъци не са инфектирани със зарази. От друга страна, само квалифицирани лица могат да отговарят за сортирането им, за да могат да попаднат те на правилното място. 

Много от тези безопасни материали подлежат дори на рециклиране, което е благоприятно за околната среда, а също носи и икономически ползи.

Ако рециклируемите материали не бъдат насочени правилно към съответните преработвателни станции обаче, те ще бъдат депонирани или пък изгорени като най-обикновени неопасни отпадъци. 

А по този начин само ще се задълбочи проблема с боклука и вредните емисии. 

Да не говорим, че дори и част от опасните отпадъци вече има как да бъдат подложени на стерилизиране и обезвреждане, след което да могат да бъдат вложени в съответните процеси за тяхното рециклиране.

Защо е важно да рециклираме медицинските отпадъци?

Кои са най-често срещаните медицински отпадъци?

Важно е да се каже, че освен неинфектирани материали, медицинските отпадъци могат да бъдат всички онези отпадъци, които съдържат инфектирани материали, използвани при лечението на хора или животни, както и при експериментални биологични и медицински изследвания. 

В това число влизат маски, ръкавици, епруветки, спринцовки, игли, превързочни материали и други, използвани всеки ден в болници, лаборатории, институти и други. 

За рециклиране на всички тези отпадъци е необходимо да се спазват определени правила и процедури с цел превенирането на риска. 

У нас боравенето с тези отпадъци се регулира от Закона за управлението на отпадъците, както и от Наредбата за класификация на отпадъците.

Какъв риск представляват те за природата?

Безразборното изхвърляне на медицински отпадъци може да доведе до разнасянето на опасни инфекции и болести, което застрашава здравето на всеки един от нас. 

По време на пандемията през 2020 и 2021 година всички се уверихме колко важно е да се грижим за това използваните предпазни маски да се изхвърлят правилно.

Именно заради подобни ситуации регулаторните органи са разпоредили определен ред, по който да става това.

Освен за обществото, спазването на закона при изхвърлянето и сортирането на медицински отпадъци е от изключително голямо значение и за околната среда.

Свободното им изхвърляне води до заразяване на подпочвените води, а също и на въздуха.

По този начин се създава риск за живата природа, като достига чрез хранителната верига до диви и домашни животни и хора.

Защо е важно да рециклираме медицинските отпадъци?

Къде е правилно да се изхвърлят?

Тъй като част от отпадъците от болници и клиники са опасни, свободното изхвърляне на медицинските отпадъци е забранено.

Те могат да се изхвърлят само в специално предназначените за тази цел места.

Оттам трябва да бъдат разпределени и съответно извозени в станциите за третиране на медицински отпадъци, в зависимост от това дали са опасни или не, и ако са опасни – подлежат ли на дезинфекция.

Ще разберем повече за това в следващите редове.

Защо е важно да рециклираме медицинските отпадъци?

Какви технологии се използват за третирането и евентуалното им обезвреждане?

Отдавна вече е мит, че класическият метод на депониране е приложим само при тази част от медицинските отпадъци, които са класифицирани като неопасни. 

Да се депонират могат и опасни, но стерилизирани отпадъци. Това може да се постигне с помощта на технологии като автоклавиране, при което опасни отпадъци могат да бъдат обработени с помощта на мокра пара под висока температура.

Друг начин да се обезвредят опасните медицински отпадъци е чрез подлагането им на микровълново облъчване.

Инсинерацията или иначе казано, изгарянето, често се прилага както при опасните отпадъци, така и при неопасните. 

Тази технология е ефективна за премахването на абсолютно всякакви зарази, разбира се. 

За съжаление обаче тя крие редица други рискове за околната среда. Освен това, изгаряйки всички отпадъци се лишаваме от ползите, в случай че решим да рециклираме онези от тях, които го позволяват.

Течните биологични и медицински отпадъци пък се обеззаразяват чрез химическа стерилизация с помощта на специални реагенти.

Нека да разгледаме какво се случва при процеса на рециклиране на медицински отпадъци.

Защо е важно да рециклираме медицинските отпадъци?

Някои от тях са инструменти, които се използват при оперативни интервенции. В голямата си част те обикновено са изработени от рециклируеми пластмаси, които се претопяват по стандартните методи след съответната стерилизация.

Вероятно сте чували, че сините обвивки на медицинските материали не могат да бъдат рециклирани. 

В миналото това е било така, тъй като тази обвивка има съдържание на олово (Pb).

За щастие, тези ограничения също са вече в историята. Вече има технологии, с помощта на които и това вече е постижимо. 

Заключение

Правилното събиране рециклиране на медицински отпадъци е от изключително значение за общественото здраве и природата.

Благодарение на него ние можем да отделим опасните отпадъци и да ги обезопасим, а останалите да рециклираме, като по този начин помагаме не само на себе си, но и на заобикалящата ни природа.

Снимки: Pixabay

Подобни статии