Ролята на биотехнологиите в борбата с биологично опасни отпадъци

Опазването на околната среда е приоритет номер 1 пред съвременното общество, а технологичният бум допринася за подобряване на мерките за съхранение на равновесието на планетата. 

Проблемите с чистотата на въздуха, почвата и водите са причина за повсеместните промени в природата и климата, което още веднъж доказва, че се изискват бързи и адекватни действия за тяхното съхранение. 

А това е пряко свързано с рециклирането на огромните количества отпадъци, които човечеството генерира всекидневно. 

Човешката дейност неизменно оставя отпечатък върху заобикаляща ни околна среда като най-рискови за природата и здравето на хората са неразградимите опасни боклуци. 

Затова се търсят начини за преработка и влагането на използваните вече предмети и вещества отново в производството, за да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се съхранят изчерпаемите природни ресурси.

Ролята на биотехнологиите в борбата с биологично опасни отпадъци

Особено внимание изискват онези опасни отпадъци, които по своята същност са отровни или съдържат вредни вещества и елементи в своя състав. 

Управление на боклуците, което включва събиране на опасни отпадъци, транспортиране, съхранение и преработка, се основава на предварително разписани правила за безопасност. 

Третирането на непотребните предмети и вещи е съобразено с националните законодателни норми и международните екологични правила. 

Опасните боклуци са с различен произход като най-общо те се делят на следните категории:

 • битови;
 • производствени;
 • строителни;
 • радиоактивни;
 • биологични.

Обезвреждането им е сложен процес,  който включва иновативни методи за обработка. 

В България опасните биологични отпадъци се складират в специализирани депа и се унищожават при изключително строг контрол.

Понякога се налага те да се транспортират извън страната, тъй като в чужбина съществуват  модерни мощности за безопасно обезвреждане на рисков боклук. 

Приложение на биотехнологиите в реалния свят

Биотехнологиите са иновативни методи за използване на биологичните системи и живите организми за създаване или модифициране на продукти и процеси. 

Те намират все по-голямо приложение в реалния свят и намират приложение в медицината, селското стопанство и в промишлеността. 

Ролята на биотехнологиите в борбата с биологично опасни отпадъци

Сред областите, в които биотехнологиите намират изключително широко приложение във фармацията и селското стопанство.

Фармацевтичната индустрия (генно инженерство и други)

Това е една от най-бързо развиващите индустрии, което налага използването на иновативни технологии, с помощта на които се създават нови медикаменти. 

В този ред на мисли, биотехнологиите имат приложение в редица дялове на фармацията.

Сред които:

 • разработването на лекарства;
 • генното инженерство;
 • извършване на генетичен скрининг и други.

Те са част също така от съвременната вирусология, микробиология и т.н.

Генното инженерство от своя страна е инструмент на биотехнологиите. Модерната фармацевтична индустрия търси начини за създаване на ново поколение медикаменти, които да са оптимизирани към съответния генотип. 

Проучванията вървят в насока оптимизиране на човешките реакции към определени лекарствени продукти, откриване на терапии с максимална ефективност, минимална вреда върху организма и  опазване на околната среда. 

Модерната биотехнология все повече залага на естествени продукти като гъби, водорасли, растения и животински клетки, които въздействат върху човешките организми като лечебна терапия. 

Селското стопанство (създаване на генно модифицирани култури и други)

Прилагането на технологиите в земеделието е широко приложимо в няколко основни насоки.

Селското стопанство използва новите технологии за създаване на нови култури и за откриване на методи за поддържане на качеството на земеделската продукция.

Тъй като това е човешката дейност, която е пряко свързана с производството на храни, там усилията са свързани с непрестанно развитие и осъвременяване на методите за отглеждане на желаните продукти. 

Борбата с вредителите, торенето и разнообразяването на създадените видове култури са пряко свързани с биотехнологиите, които се прилагат в модерното селско стопанство без риск за човешкото здраве.

Отдавна вече е реалност промяната в генетиката на растенията и домашние животни, които се отглеждат от хората. В резултат масово се разработват генетично модифицирани земеделски култури. 

Крайната цел е създаването на устойчиви сортове, от които да има по-високи добиви. Външните фактори, на които те трябва да не са податливи, са атмосферните влияния, сушата, високите температури, проливните дъждове и други. 

Ролята на биотехнологиите в борбата с биологично опасни отпадъци

От друга страна биотехнологиите в борбата с биологично опасни отпадъци в земеделието се използват масово и за унищожаване на плевелите и останалите вредители на селскостопанската продукция. 

Биопроизводството масово налага прилагането на еко мерки, които да намалят пръскането с химикали и други токсични препарати. 

Зелените производства се свързват с естествено и екологично чисто земеделие, с възможно използване единствено на биотехнологични способи за устойчивост на културите. Това в пълна сила се отнася и за животновъдството и всички производства на хранителни продукти. 

Друго основно направление на биотехнологиите в селското стопанство е свързано с удължаване трайността на хранителните продукти и повишаване на техните полезни качества. 

В тази насока научни екипи разработват нови сортове и подлагат на продължително тестване техните характеристики, преди да бъдат приложени в реалното земеделие. 

Каква е ролята на биотехнологиите в борбата с биологичните опасни отпадъци?

Биотехнологиите са модерно средство за справяне на опасни 

биологични отпадъци. 

Тъй като този вид попадат в графата на опасните отпадъци, независимо от техния произход, те изискват специален режим на събиране, транспортиране и последваща преработка. 

Биоразграждане на опасни отпадъци чрез микроорганизми и ензими

Ролята на микроорганизмите и ензимите за биоразграждане на опасни отпадъци е все по-осъзната и приложими за намаляване и управление на ненужните вещества. 

Боклуците от бита, медицината, селското стопанство и промишлеността, които се характеризират като опасни, могат да се унищожават или пречистват по екологичен начин, благодарение на модернизацията на технологиите. 

Биоензимни материали се използват вече в редица сектори: 

 • за пречистване на отпадъчни води, почва и аквакултури;
 • в животновъдството;
 • хранително-вкусовата промишленост и други производствени сфери на световната икономика. 
Ролята на биотехнологиите в борбата с биологично опасни отпадъци

Голямото предимство на биологичните препарати за справяне с боклуците е, че не замърсяват околната среда и не са рискови за здравето на населението. Те помагат за разграждане на вредните продукти.

Множество бактерии, насекоми и гъби намират приложение в разграждането на боклуците от естествен произход. По този начин те се преработват в продукт, който може отново да се използва за наторяване, например. Биотехнологиите от този тип осигуряват кръговрат и цикличност на функционирането на биосистемите като същевременно се грижат за опазването на околната среда.

Биотехнологиите водят също така до икономии в световното стопанство, тъй като се ограничава използването на природни ресурси и промишлена преработка на отпадъците, за да се превърнат във използваема вторична суровина. 

Биотехнологични методи за деактивиране на патогени и други

Компостирането е успешен начин за деактивиране на почвените патогени за разграждане на биологично опасни отпадъци. С помощта на микроорганизми се осъществява стимулирането на полезни видове, за да се разградят почвени материали.

Когато интензивно се отглеждат определени земеделски култури, с течение на времето се влошава качеството на появата, тъй като се намножават различни по вид патогени. 

Тогава се налага осъществяването на биоконтрол, което да засили устойчивостта на растенията и качествата на почвата. 

Възможно е да се реализира и с помощта на компост. Така се увеличава микробиологичната активност на земната маса, в която са кореновите системи на различните засети култури. 

Самият процес на компостирането е свързан с естествен процес, който се осъществява от бактерии, микроорганизми гъби, насекоми

Те успяват да разградят битови биологични отпадъци, боклуци от градината и от животински произход. По този начин компостът спомага за подобряване качеството на почвата на самите засети растения и ги прави по-устойчиви на почвените патогени. 

Материалите или т.нар. биологични отпадъци, които се зареждат в компоста, могат да са:

 • черупки от яйца;
 •  обелки от плодове и зеленчуци;
 • филтри от чай;
 • мляно кафе;
 • листа и клони от градината;
 • кора от дървета;
 • изсъхнали растения;
 • окосена трева. 

Не е препоръчително в компоста да се поставят хранителни продукти, меса, риби, кокали, кучешки и котешки изпражнения и други. 

Компостирането е успешно използване на биотехнологичните процеси за опазване природата чиста

Големите ползи са и в намаляване използването на химически препарати, което пази почвата и самите растения от токсични въздействия. 

От друга страна се ограничава количеството на депонираните отпадъци, защото те се разграждат напълно по естествен начин.  

Ролята на биотехнологиите в борбата с биологично опасни отпадъци

Иновации в биотехнологичните процеси за управление на опасните биологични отпадъци

Модерните направления в биотехнологичните процеси са насочени към реализиране на нови методи за прилагане на екологично чисти средства за разграждане на опасните отпадъци. 

Разработват се способи за използване на водорасли, солни разтвори и бактерии в унищожението на вредните боклуци, с цел преминаването към био промишленост и максимално намаляване на депонираните отпадъци от биологичен характер за съхранение на околната среда. 

Заключение

Биотехнологиите са най-модерното направление в науката, използващо свойствата на живите организми за създаване или модифициране на продукти и процеси.  

Те намират приложение във фармацевтичната индустрия, при създаване на генно модифицирани култури в селското стопанство и други.

Биотехнологиите се използват и в борбата с опасните биологични отпадъци, като ги разграждат чрез микроорганизми и ензими. 

Снимки: Pixabay

Подобни статии