Видове цветни метали – кои са те и как се рециклират

Кои са цветните метали?

Исторически се е оформило разделянето на металите на две групи-черни и цветни. Цветни метали в зависимост от техните свойства и разпространение биват четири групи:

  1. Леки цветни метали – алуминий, магнезий, титан и други с плътност под 4500 кг/куб.м;
  2. Тежки цветни метали – олово, мед, никел, калай, антимон и други с плътност над 4500 кг/куб.м;
  3. Благородни метали – злато, сребро и платинови метали;
  4. Редки метали – към тях принадлежат 55 метала от периодичната система на елементите, притежаващи различни физични и химични свойства. Повечето от тях са много малко разпространени в природата и рядко образуват самостоятелни руди.

Цветни метали - медни тръби - Видове цветни метали | NORD Holding AD

Цветните метали се добиват значително по-малко от черните метали. Отношението на световното производство на желязо към производството на всички останали метали е 20:1. По-малкото производство на цветни метали се дължи на много малкото разпространение на повечето от тях и на сложността от добиването им.

Първите цветни метали влезли в бита на човека още през най-дълбока древност като златото и медта ,тъй като се срещат в природата в самородно състояние. Сравнително по-късно са започнали производството и употребата на калая и оловото и техните сплави с медта. Този период от историческото развитие, свързан пряко с добиването на металите и изработването на оръдия на труда от тях, е известен като „бронзова“ епоха и се характеризира с бурно развитие на материалната култура на хората и важни социални промени в човешкото общество.

Придобиване и приложение на цветните метали

Независимо от безспорните преимущества на металите като конструкционни материали тяхното потребление до края на 18 век е било малко. Едва през 19 век в резултат на развитието на едрото машинно производство възниква потребност от големи количества цветни метали, която не може да бъде задоволена чрез съществуващите дотогава примитивни и занаятчийски методи на добиването им. Поради това развитие на машиностроенето поражда и бурно развитие в методите на производство на цветни метали, което води до обособяването на металургията като самостоятелен отрасъл на промишлеността. Той се занимава с добиването на цветни метали от техните суровини до годен за употреба вид.

Цветните метали намират широко приложение в машиностроенето, енергетиката, електрониката, химическата промишленост, ядрената енергетика и др. Развитието на тези отрасли е немислимо без цветните метали, тъй като повечето от тях притежават специфични свойства, по-особени от тези на желязото и техните сплави. Така например високата електропроводимост на медта, среброто и алуминия определят значението на тези метали в развитието на електротехниката и енергетиката. Развитието на самолетостроенето е резултат на прогреса в производството на алуминий и неговите сплави, а на полупроводниковата електроника е производството на редки и благородни метали.

Самолетостроене - сглобяване на Боинг - Видове цветни метали | НОРД Холдинг АД

Цветните метали образуват многобройни сплави, които притежават по-добри механични, физични, антикорозионни и други свойства от чистите метали, с което се разширява областта на техното приложение.

Истинското развитие на цветната металургия у нас, започва след 9 септември 1944г. Основни цветно металургични предприятия у нас са оловнодобивната фабрика в Курило, оловно-цинковия комбинат в Кърджали, медодобивния комбинат в Пирдоп и комбинатът за цветни метали в София и много други по-малки леярни.

КАК СЕ РЕЦИКЛИРАТ ЦВЕТНИТЕ МЕТАЛИ

В ежедневието постоянно се генерират отпадъци, чието количество постоянно расте. Складирането им не е желателно, а унищожаването отделя вредни емисии. Най-разумното решение е вторичните суровини да бъдат включени отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки.

Рециклирането на цветните метали представлява преработката на отпадъците от тях, като детайли, жици и други отпадъци от бита и промишлеността. За целта на рециклиране на различните видове цветни метали е необходимо отпадъците от същите да бъдат събрани, сортирани, балирани, ако е необходимо поради високата плътност, транспортирани и подготвяни за тяхното рециклиране в различните заводи и комбинати за последваща преработка на цветни метали.

Рециклиране на цветни метали - Видове цветни метали| НОРД Холдинг АД

За рециклиране на цветните метали се използват електрически, газови и други пещи. Доменните пещи наричани още металургично високо поставена пещ с непрекъснат цикъл  могат да бъдат опростени като скрапа се затопля преди да бъде достигната точката на топене, тези прости пещи се наричат леярни.

Рециклирането на цветни метали е високо технологичен процес лежащ върху труда и стремежите на много учени. Стъпвайки на техните технологии рециклиращата индустрия се развива с всеки изминал ден.

Рециклирането и преработката на цветни метали е полезна защото така металните отпадъци от цветни метали могат да се използват за създаването на нови продукти. В съвременното рециклиране са измислени електронни уреди за измерване на точния химичен анализ на цветните метали .Благодарение на тях цветните метали излизат от пещите с точно определен химичен анализ. След, което влизат в бита и ежедневието на хората.

за повече информация

Подобни статии