ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Видове цветни метали – кои са те и как се рециклират

Кои са цветните метали?

Исторически се е оформило разделянето на металите на две групи-черни и цветни. Цветни метали в зависимост от техните свойства и разпространение биват четири групи:

  1. Леки цветни метали – алуминий, магнезий, титан и други с плътност под 4500 кг/куб.м;
  2. Тежки цветни метали – олово, мед, никел, калай, антимон и други с плътност над 4500 кг/куб.м;
  3. Благородни метали – злато, сребро и платинови метали;
  4. Редки метали – към тях принадлежат 55 метала от периодичната система на елементите, притежаващи различни физични и химични свойства. Повечето от тях са много малко разпространени в природата и рядко образуват самостоятелни руди.

Цветни метали - медни тръби | NORD Holding AD

Цветните метали се добиват значително по-малко от черните метали. Отношението на световното производство на желязо към производството на всички останали метали е 20:1. По-малкото производство на цветни метали се дължи на много малкото разпространение на повечето от тях и на сложността от добиването им.

Първите цветни метали влезли в бита на човека още през най-дълбока древност като златото и медта ,тъй като се срещат в природата в самородно състояние. Сравнително по-късно са започнали производството и употребата на калая и оловото и техните сплави с медта. Този период от историческото развитие, свързан пряко с добиването на металите и изработването на оръдия на труда от тях, е известен като „бронзова“ епоха и се характеризира с бурно развитие на материалната култура на хората и важни социални промени в човешкото общество.

Придобиване и приложение на цветните метали

Независимо от безспорните преимущества на металите като конструкционни материали тяхното потребление до края на 18 век е било малко. Едва през 19 век в резултат на развитието на едрото машинно производство възниква потребност от големи количества цветни метали, която не може да бъде задоволена чрез съществуващите дотогава примитивни и занаятчийски методи на добиването им. Поради това развитие на машиностроенето поражда и бурно развитие в методите на производство на цветни метали, което води до обособяването на металургията като самостоятелен отрасъл на промишлеността. Той се занимава с добиването на цветни метали от техните суровини до годен за употреба вид.

Цветните метали намират широко приложение в машиностроенето, енергетиката, електрониката, химическата промишленост, ядрената енергетика и др. Развитието на тези отрасли е немислимо без цветните метали, тъй като повечето от тях притежават специфични свойства, по-особени от тези на желязото и техните сплави. Така например високата електропроводимост на медта, среброто и алуминия определят значението на тези метали в развитието на електротехниката и енергетиката. Развитието на самолетостроенето е резултат на прогреса в производството на алуминий и неговите сплави, а на полупроводниковата електроника е производството на редки и благородни метали.

Самолетостроене - сглобяване на Боинг | НОРД Холдинг АД

Цветните метали образуват многобройни сплави, които притежават по-добри механични, физични, антикорозионни и други свойства от чистите метали, с което се разширява областта на техното приложение.

Истинското развитие на цветната металургия у нас, започва след 9 септември 1944г. Основни цветно металургични предприятия у нас са оловнодобивната фабрика в Курило, оловно-цинковия комбинат в Кърджали, медодобивния комбинат в Пирдоп и комбинатът за цветни метали в София и много други по-малки леярни.

КАК СЕ РЕЦИКЛИРАТ ЦВЕТНИТЕ МЕТАЛИ

В ежедневието постоянно се генерират отпадъци, чието количество постоянно расте. Складирането им не е желателно, а унищожаването отделя вредни емисии. Най-разумното решение е вторичните суровини да бъдат включени отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки.

Рециклирането на цветните метали представлява преработката на отпадъците от тях, като детайли, жици и други отпадъци от бита и промишлеността. За целта на рециклиране на различните видове цветни метали е необходимо отпадъците от същите да бъдат събрани, сортирани, балирани, ако е необходимо поради високата плътност, транспортирани и подготвяни за тяхното рециклиране в различните заводи и комбинати за последваща преработка на цветни метали.

Рециклиране на цветни метали | НОРД Холдинг АД

За рециклиране на цветните метали се използват електрически, газови и други пещи. Доменните пещи наричани още металургично високо поставена пещ с непрекъснат цикъл  могат да бъдат опростени като скрапа се затопля преди да бъде достигната точката на топене, тези прости пещи се наричат леярни.

Рециклирането на цветни метали е високо технологичен процес лежащ върху труда и стремежите на много учени. Стъпвайки на техните технологии рециклиращата индустрия се развива с всеки изминал ден.

Рециклирането и преработката на цветни метали е полезна защото така металните отпадъци от цветни метали могат да се използват за създаването на нови продукти. В съвременното рециклиране са измислени електронни уреди за измерване на точния химичен анализ на цветните метали .Благодарение на тях цветните метали излизат от пещите с точно определен химичен анализ. След, което влизат в бита и ежедневието на хората.

за повече информация