Какво е скрап? Видове и обработка

Замърсяването на планетата с отпадъци е проблем, чието разрешаване е възможно само с повсеместните усилия на цялото човечество. Ежеминутно хората генерират огромни количества боклук, който трябва да се обезврежда и преработва, за да не застрашава живота и здравето на Земята. Поради тези причини  събирането и рециклиране на отпадъците е сред световните приоритетите в последните десетилетия.

Какво е скрап? Видове и обработка

Значимост на рециклирането

Екологичното равновесие може да бъде съхранено и подобрено единствено с грижа към хората, животните и природата като цяло от вредното влияние на много от отпадъците. Ето защо тяхното управление е изключително важен процес, който изисква ежедневни усилия. Това не касае само институциите и бизнес компаниите, които са ангажиране с подобна дейност. 

Правилното отношение към чистотата и защитата на биоразнообразието започва още от вкъщи с разделянето на боклука, с което се помага на процеса на правилно сметосъбиране и последващо преработване. Защото рециклирането на отпадъците от една страна пази света по-чист, но има полза и за световното стопанство и съхранение на природните суровини.

Правилно разпределени отпадъците могат да отидат за преработка или при крайна необходимост да бъдат съхранявани безопасно в специални площадки или депа за смет. 

Вече има много производства, които използват отпадъци, за да ги вложат в нови продукти за бита и техниката. А при отделянето на биоразградимите отпадъци, те могат да се превърнат в подобрител на почвата. Но най-важната цел е предотвратяване на климатичните промени на планетата, чиито последици вече се усещат от населението на планетата.

Какво е скрап? Какви основни видове има?

Отпадъците могат да бъдат класифицирани по различни критерии, но най-общо всички, които в състава си съдържат цветни и черни метали, за скрап. Това са малки елементи, машини, стари съоръжения, дори непотребните вече превозни средства, които отиват в автоморга. 

Наименованието “скрап” всъщност е пряко свързано със самия процес на преработка на тези боклуци, за да може част от тях да се използват отново. Водещо при делението на металите на цветни и черни е наличието на желязо. На рециклиране подлежат различни видове метали като олово, цинк, алуминий, стомана и др. 

Цветни метали 

Цветните метали се делят на четири основни групи. Те са съответно леки и тежки цветни метали, благородни и редки метали. В първата група попадат магнезий, титан, алуминий и всички онези, които имат плътност под 4500 кг на куб.метър. По отношение на тежките – там са оловото, калий, никел, медта, и съответно метали с плътност над 4500 кг/куб.м. 

Благородните са златото, среброто и платината. А сред редките метали се причисляват такива, които притежават различни химични и физични свойства. Счита се, че 55 метала от периодичната система на елементите могат да бъдат характеризирани с различни свойства. 

Какво е скрап? Видове и обработка

Цветните метали са с широко приложение в промишлеността. Те са основни елементи в много производства и съвременната енергетика, автомобилопроизводство, електротехника, роботика и т.н. са немислими без цветните метали. 

Черни метали 

Тук попадат желязото и неговите сплави. Затова при наличие на желязо, металите се причисляват към тази група. А при всички останали случаи – се определят като цветни метали. 

От своя страна черните метали се подразделят на чугун и стомана. Общото между тях е, че са съединения на желязото с въглерод, а разликата произтича от съдържанието на въглерод, което при чугунът е в повече. 

Какво е скрап? Видове и обработка

Желязото и неговите сплави се отличават с голяма твърдост и якост. Сред предимствата на черните метали са също тяхната високоустойчивост, ковкост и електропроводимост. Това ги прави незаменими съставни елементи в много промишлени производства. 

Ежедневно боравим с различни продукти, в които са вложени черни метали като основното им приложение е в строителството, машиностроенето, производството на превозни средства, както и в много чисто домакински пособия – тигани, отоплителни уреди, сифони и други подобни. 

Рециклиране на цветните и черни метали

По отношение на металите, много голяма част от тях се рециклират, за да бъдат вложени отново в производствен процес. Но до  повторното им използване се преминава дълъг и отговорен етап. Това основно включва отпадъците да бъдат правилно събрани, след което да се транспортират до специални площадки. Там следва сортиране и подготовка за третиране на металите като елемент в нова промишлена дейност. 

Логистиката и управлението на такъв вид дейност е сериозен процес, който отговаря на определени правила и разписана нормативна база. Той се осъществява от лицензирани компании, които разполагат с необходимия опит и капацитет да реализират подобна дейност. 

Същинският процес на рециклиране на металите е свързан с високотехнологична преработка. Масово тя включва използването на леярни или специализирани пещи, за да може определени количества скрап да бъдат претопени. Температурата на топене надвишава 1500 градуса по Целзий

В течна форма металите се обработват, прецизира се химичния им състав, за да се подготвят  за влагане в нови производства. Един от разпространените варианти е да се изработят полуфабрикати. След това те с различни технологии като коване, пресоване, валцуване или леене да се преработят. 

Ползи от рециклирането на металите 

Събирането на скрап е процес, при които природата се запазва чиста от редица непотребни вече: 

  • метални машини
  • оборудване
  • превозни средства
  • техника
  • уреди от бита и т.н. 

Ползите са големи и за самата икономика, защото повторното влагане на елементите в нови производства спестява суровини, енергия, средства. 

Какво е скрап? Видове и обработка

Изкупуването на скрап се извършва като дейност от фирми с необходимите разрешителни за този процес. За целта те разполагат с депа, където се складират черните и цветни метали. 

На много места всеки може да предаде ненужните му стари вещи, които да отидат за скрап. Това може да са стари отоплителни уреди, автомобили, битова техника и други подобни. Съответно те се изкупуват на определени цени, които са обявени от купувачите. 

Една от водещите фирми у нас за изкупуване на скрап е Норд Холдинг. Компанията разполага с множество площадки на територията на цялата страна. Българското дружество е с основен предмет на дейност събиране, преработка и търговия с метален скрап. 
От своето основаване през 1995 г. насам компанията разширява своите площадки, както и увеличава обемът на своята работа. Днес Норд Холдинг е лидер на българския пазар на метални отпадъци. Повече за фирмата и нейната дейност може да намерите като информация на едноименния сайт на дружеството, което е с дял от 22 на сто на пазара на черни отпадъци и 16 на сто дял на пазара на цветни метални отпадъци.

Подобни статии