ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Какво е скрап? Видове и обработка

Замърсяването на планетата с отпадъци е проблем, чието разрешаване е възможно само с повсеместните усилия на цялото човечество. Ежеминутно хората генерират огромни количества боклук, който трябва да се обезврежда и преработва, за да не застрашава живота и здравето на Земята. Поради тези причини  събирането и рециклиране на отпадъците е сред световните приоритетите в последните десетилетия.

Какво е скрап? Видове и обработка

Значимост на рециклирането

Екологичното равновесие може да бъде съхранено и подобрено единствено с грижа към хората, животните и природата като цяло от вредното влияние на много от отпадъците. Ето защо тяхното управление е изключително важен процес, който изисква ежедневни усилия. Това не касае само институциите и бизнес компаниите, които са ангажиране с подобна дейност. 

Правилното отношение към чистотата и защитата на биоразнообразието започва още от вкъщи с разделянето на боклука, с което се помага на процеса на правилно сметосъбиране и последващо преработване. Защото рециклирането на отпадъците от една страна пази света по-чист, но има полза и за световното стопанство и съхранение на природните суровини.

Правилно разпределени отпадъците могат да отидат за преработка или при крайна необходимост да бъдат съхранявани безопасно в специални площадки или депа за смет. 

Вече има много производства, които използват отпадъци, за да ги вложат в нови продукти за бита и техниката. А при отделянето на биоразградимите отпадъци, те могат да се превърнат в подобрител на почвата. Но най-важната цел е предотвратяване на климатичните промени на планетата, чиито последици вече се усещат от населението на планетата.

Какво е скрап? Какви основни видове има?

Отпадъците могат да бъдат класифицирани по различни критерии, но най-общо всички, които в състава си съдържат цветни и черни метали, за скрап. Това са малки елементи, машини, стари съоръжения, дори непотребните вече превозни средства, които отиват в автоморга. 

Наименованието “скрап” всъщност е пряко свързано със самия процес на преработка на тези боклуци, за да може част от тях да се използват отново. Водещо при делението на металите на цветни и черни е наличието на желязо. На рециклиране подлежат различни видове метали като олово, цинк, алуминий, стомана и др. 

Цветни метали 

Цветните метали се делят на четири основни групи. Те са съответно леки и тежки цветни метали, благородни и редки метали. В първата група попадат магнезий, титан, алуминий и всички онези, които имат плътност под 4500 кг на куб.метър. По отношение на тежките – там са оловото, калий, никел, медта, и съответно метали с плътност над 4500 кг/куб.м. 

Благородните са златото, среброто и платината. А сред редките метали се причисляват такива, които притежават различни химични и физични свойства. Счита се, че 55 метала от периодичната система на елементите могат да бъдат характеризирани с различни свойства. 

Какво е скрап? Видове и обработка

Цветните метали са с широко приложение в промишлеността. Те са основни елементи в много производства и съвременната енергетика, автомобилопроизводство, електротехника, роботика и т.н. са немислими без цветните метали. 

Черни метали 

Тук попадат желязото и неговите сплави. Затова при наличие на желязо, металите се причисляват към тази група. А при всички останали случаи – се определят като цветни метали. 

От своя страна черните метали се подразделят на чугун и стомана. Общото между тях е, че са съединения на желязото с въглерод, а разликата произтича от съдържанието на въглерод, което при чугунът е в повече. 

Какво е скрап? Видове и обработка

Желязото и неговите сплави се отличават с голяма твърдост и якост. Сред предимствата на черните метали са също тяхната високоустойчивост, ковкост и електропроводимост. Това ги прави незаменими съставни елементи в много промишлени производства. 

Ежедневно боравим с различни продукти, в които са вложени черни метали като основното им приложение е в строителството, машиностроенето, производството на превозни средства, както и в много чисто домакински пособия – тигани, отоплителни уреди, сифони и други подобни. 

Рециклиране на цветните и черни метали

По отношение на металите, много голяма част от тях се рециклират, за да бъдат вложени отново в производствен процес. Но до  повторното им използване се преминава дълъг и отговорен етап. Това основно включва отпадъците да бъдат правилно събрани, след което да се транспортират до специални площадки. Там следва сортиране и подготовка за третиране на металите като елемент в нова промишлена дейност. 

Логистиката и управлението на такъв вид дейност е сериозен процес, който отговаря на определени правила и разписана нормативна база. Той се осъществява от лицензирани компании, които разполагат с необходимия опит и капацитет да реализират подобна дейност. 

Същинският процес на рециклиране на металите е свързан с високотехнологична преработка. Масово тя включва използването на леярни или специализирани пещи, за да може определени количества скрап да бъдат претопени. Температурата на топене надвишава 1500 градуса по Целзий

В течна форма металите се обработват, прецизира се химичния им състав, за да се подготвят  за влагане в нови производства. Един от разпространените варианти е да се изработят полуфабрикати. След това те с различни технологии като коване, пресоване, валцуване или леене да се преработят. 

Ползи от рециклирането на металите 

Събирането на скрап е процес, при които природата се запазва чиста от редица непотребни вече: 

  • метални машини
  • оборудване
  • превозни средства
  • техника
  • уреди от бита и т.н. 

Ползите са големи и за самата икономика, защото повторното влагане на елементите в нови производства спестява суровини, енергия, средства. 

Какво е скрап? Видове и обработка

Изкупуването на скрап се извършва като дейност от фирми с необходимите разрешителни за този процес. За целта те разполагат с депа, където се складират черните и цветни метали. 

На много места всеки може да предаде ненужните му стари вещи, които да отидат за скрап. Това може да са стари отоплителни уреди, автомобили, битова техника и други подобни. Съответно те се изкупуват на определени цени, които са обявени от купувачите. 

Една от водещите фирми у нас за изкупуване на скрап е Норд Холдинг. Компанията разполага с множество площадки на територията на цялата страна. Българското дружество е с основен предмет на дейност събиране, преработка и търговия с метален скрап. 
От своето основаване през 1995 г. насам компанията разширява своите площадки, както и увеличава обемът на своята работа. Днес Норд Холдинг е лидер на българския пазар на метални отпадъци. Повече за фирмата и нейната дейност може да намерите като информация на едноименния сайт на дружеството, което е с дял от 22 на сто на пазара на черни отпадъци и 16 на сто дял на пазара на цветни метални отпадъци.